Vedtægter

Vedtægter

Seneste opdatering Feb 2020

Vedtægter for Haveforeningen “BROHAVEN”
Indhold
Formålsparagraf
§1 Medlemmer
§2 Haven
§3 Medlemmets forpligtigelser
§4 Haveleje
§5 Generalforsamling
§6 Dagsorden, generalforsamling
§7 Bestyrelsen
§8 Bestyrelsesmøder
§9 Klager
§10 Tvivlsspørgsmål
Vedtægternes vedtagelse
Bilag
Ordensregler
Hus og have
Affald
Vand
Diverse
Formålsparagraf:
Haveforeningen er en sammenslutning af medlemmer, som kollektivt hæfter over for
alle fælles forpligtigelser, der påhviler hele det lejede areal. Foreningens formål er at
skaffe medlemmerne have på så gode og betryggende forhold som muligt samt at
varetage alle fælles interesser overfor tredje mand.
Haveforeningen har derudover til formål gennem afholdelse af fællesarrangementer at
styrke sammenholdet og udbygge samværet mellem medlemmerne.
§1 Medlemmer
a) Som medlemmer optages primært personer ansat ved eller pensioneret fra DSB,
DSB S-tog a/s, Banedanmark eller andre selskaber med tilknytning også historisk
til DSB koncernen eller Banedanmark, og stadig ansat i det overdragede job eller
pensioneret fra dette.
b) Foreningen har en venteliste, hvor interesserede med ønske om overtagelse af en
have kan blive optaget ved henvendelse til foreningens formand.
c) På ventelisten kan optages interesserede, som ikke opfylder bestemmelserne i
§ 1 a). Disse personer kan kun overtage en have, hvis der ikke er interesserede,
der opfylder betingelserne i § 1 a).
d) (Den i § 1 punkt c) omtalte venteliste er midlertidig suspenderet.
§2 Haven
a) Intet medlem kan sælge eller overdrage sin have til en anden uden bestyrelsens
godkendelse. Salget skal ske til den af bestyrelsen anviste køber.
b) Haven kan, efter bestyrelsens godkendelse, gå i arv til eller overdrages til
ægtefælle, samlever, barn eller andet nærtstående familiemedlem.
c) Bestyrelsen fastsætter efter besigtigelse havens salgspris, medmindre
overdragelsen sker efter § 2 b).
d) Bestyrelsen kan i forbindelse med salg eller overdragelse af haven kræve at
køberen indenfor en tidsfrist på mindst en måned og højst 6 måneder skal
beskære eller fælde træer og buske i haven, der er plantet i strid med vedtægter
og ordensregler eller er til gene for andre.
e) Køber og sælger betaler hvert et gebyr til foreningen. Gebyret fastsættes på
generalforsamlingen.
f) Fremlån og fremleje må ikke finde sted.
g) Husene må ikke benyttes til helårsbeboelse.
h) Haveskifte kan finde sted efter 1 års medlemskab.
§3 Medlemmets forpligtigelser
a) Medlemmer er forpligtet til at overholde alle bestemmelser, som er:
1. Fastsat i ordensreglerne, der er bilag til og en del af vedtægterne
2. Vedtaget på generalforsamlingen
3. Fastsat af bestyrelsen.
b) Bestyrelsen kan skriftligt pålægge medlemmer, som ikke overholder
bestemmelser som fastsat i pkt. a) at foretage bestemte handlinger. Bestyrelsen
skal give en frist hertil. Bestyrelsen kan ligeledes skriftligt forbyde medlemmer
bestemte handlinger, adfærd el. lign., som strider imod de i pkt. a) nævnte
bestemmelser.
c) Bestyrelsen kan med 1 måneds varsel til udgangen af en måned skriftligt opsige
medlemmer, som ikke overholder vedtægterne, eller som ikke efterkommer et
forbud eller påbud fra bestyrelsen. Forinden opsigelse skal medlemmet have en
skriftlig advarsel, der skal:
1. Indeholde en frist på mindst 7 dage til at efterkomme en beslutning som nævnt
i pkt. b) og
2. Angive, at konsekvensen ved undladelse af at efterkomme den trufne
beslutning kan være opsigelse med 1 måneds varsel.
d) Et medlem, der indenfor en periode på 24 måneder har fået tre påtaler, jf. § 3 a)
og b), kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
e) Et pålæg eller et forbud efter pkt. b), eller en opsigelse efter pkt. b.) kan påklages
af medlemmet efter reglerne i § 9.
f) En opsigelse kan indankes til førstkommende ordinære generalforsamling, jf. § 6.
g) Et opsagt medlem skal have ryddet sit hus og have og fjernet sit tilbehør senest
ved udløbet af opsigelsesfristen.
Såfremt dette ikke er sket, kan bestyrelsen lade hus, have samt hvad dertil hører
bortfjerne og evt. sælge for medlemmets regning.
Såfremt der derved indkommer et større beløb, end foreningen har til gode,
udbetales restbeløbet til det opsagte medlem. Det opsagte medlem hæfter for
betaling af haveleje indtil haven er solgt.
§4 Haveleje
a) Budgettet godkendes på den årlige generalforsamling. Havelejen fastsættes
samtidig og er gældende fra 1. september.
b) Havelejen betales ½ årlig forud og skal være betalt den 1. marts hhv. den 1.
september. Der tillægges et beløb på 50 kr. ved for sen indbetaling.
c) Ekstra haveleje kan pålignes, hvis den fastsatte haveleje ikke dækker udgifterne.
d) Indgår havelejen ikke til det fastsatte tidspunkt, har medlemmet fortabt sine
rettigheder og kan med en måneds varsel opsiges af bestyrelsen og evt. udsættes
af fogeden på egen bekostning.
e) Adresseændring og ændring af telefonnummer skal meddeles til kassereren.
§5 Generalforsamling
a) Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned.
b) Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den årlige generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle fremmødte medlemmer har
stemmeret med kun 1 stemme pr. have.
c) Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed bortset fra
vedtægtsændringer som kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
d) Generalforsamling kan med almindelig stemmeflerhed beslutte at sende et
forslag til skriftlig afstemning blandt alle foreningens medlemmer. Afstemningen
ledes af et udvalg på tre medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger et medlem og
generalforsamlingen to medlemmer. Afstemningen skal afholdes senest 8 uger
efter generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling kan efter behov indkaldes af bestyrelsen eller
på begæring af mindst 16 medlemmer. Denne begæring skal være skriftlig og
indsendes til formanden.
f) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest
14 dage efter begæring herom er modtaget.
§6 Dagsorden, generalforsamling
a) Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der
ønskes behandlet, tilstilles formanden skriftligt senest den 8. januar. Et forslag,
der er indsendt til generalforsamlingen, bortfalder såfremt forslagsstilleren ikke
er til stede.
b) Sammen med indkaldelsen udsendes indkomne forslag, regnskab samt
budgetforslag.
c) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
5. Valg i henhold til vedtægterne
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Bestyrelsen skal tilse at der uden ugrundet ophold fremstilles et retvisende
referat af generalforsamlingen godkendt og undertegnet af foreningens formand
og generalforsamlingens dirigent. Referatet bringes på foreningens hjemmeside
og opslås på foreningens opslagstavle senest 1 måned efter generalforsamlingens
afholdelse med mindre særlige forhold taler for en udsættelse af fristen.
Offentliggørelsen kan dog ikke udsættes længere end til indkaldelsen af
næstfølgende generalforsamling.
§7 Bestyrelsen
a) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer med følgende opgaver: formand,
næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og
sekretær.
b) Der vælges to suppleanter for 2 år adgangen. De afgår skiftevis hvert andet år.
c) Der vælges to revisorer for 2 år ad gangen. De afgår skiftevis hvert andet år. Der
vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
d) Genvalg kan finde sted.
§8 Bestyrelsesmøder
a) Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder
det nødvendigt. Formanden leder møderne. Næstformanden træder i formandens
sted, når denne ikke er tilstede. Kassereren giver på hvert bestyrelsesmøde en
oversigt over foreningens økonomi.
b) Kassereren styrer ind- og udbetalinger via konto med netbank. Formanden skal
løbende have adgang til at kontrollere bevægelserne på kontoen. En del af
foreningens midler kan indsættes og administreres på særskilt konto.
c)
§9 Klager
a) Finder et medlem grund til at klage, skal klagen indsendes skriftligt til
formanden, som sammen med bestyrelsen træffer afgørelsen i sagen.
b) Såvel klager som anklagede har ret til at udtale sig over for det
bestyrelsesmøde, der træffer afgørelsen.
b) Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for førstkommende generalforsamling.
§10 Tvivlsspørgsmål
a) I tilfælde, hvor disse vedtægter ikke er fyldestgørende, kan bestyrelsen handle
efter eget skøn med ansvar overfor en generalforsamling, samt efter
bestemmelserne i den gældende lejekontrakt.
Vedtægternes vedtagelse
Vedtaget på generalforsamlingen i oktober 1946, revideret i marts 1955, i oktober 1963, i
oktober 1979. Om redigeret og omskrevet i november 1989. Om redigeret og omskrevet i
juni 1996. Redigeret og omskrevet februar 2002. Rettet februar 2007, februar 2008,
februar 2009, februar 2012, februar 2014, februar 2018, februar 2019, februar 2020
Bilag
Ordensregler
Hus og have
a) Alle medlemmer er pligtige til at holde sin have og de derudfor liggende
gange fri for ukrudt.
b) Ved plantning af træer og buske skal der tages hensyn til, at grene og
rødder ikke bliver til gene for passage i havens gange.
c) Træer må ikke plantes nærmere end 1,5 m til skellet mellem haverne og til
foreningens gange.
d) Hække skal bestå af liguster med mindre andet er aftalt mellem naboer, og
aftalen er godkendt af bestyrelsen.
e) Hække ud til foreningens gange må ikke være højere end 1,10 m. Klipning
af hækkene foretages af haveejerne selv 2 gange årligt. Tidspunkterne
meddeles ved opslag i udhængsskabet forud for hver klipning.
f) Hækkene skal overalt holdes fri for fremmede vækster i en afstand på
mindst 20 cm fra hækken.
g) Løv- og nåletræer må ikke plantes i haverne.
h) Plantegifte og andre pesticider må ikke anvendes i haverne.
i) Før et hus eller lignende opføres på arealet skal bestyrelsen godkende
tegningen. Huse og skure skal have en afstand på mindst 0,60 m til
jernbanehegnet og mindst 1 m til naboskellet.
j) Haven skal have havelåge, der lukker indad og er forsynet med havens
nummer.
k) Maskiner må fra 1. maj til og med 15. september benyttes på lørdage indtil
kl. 13.00. Havemaskiner må tillige benyttes på søn- & helligdage mellem
kl. 10:00-13:00.
l) Der må ikke installeres vaske- og opvaskemaskiner
m) Opsættelse af parabolantenner skal godkendes af bestyrelsen.
Affald
a) Afbrænding i haverne er forbudt.
b) Containere til aviser og blade er placeret ved lågen og tømmes hver 14 dag
i tiden 1. april til 30. september.
c) Containere til køkkenaffald er placeret ved lågen og tømmes to gange
ugentligt i tiden 1. april til 30. september. Husk kun køkkenaffald.
d) Container til storskrald opstilles hvert forår og efterår. Se opslag.
Containeren må ikke anvendes til hårde hvidevarer, akkumulatorer,
kemikalier, eternit tagplader o. lign.
Vand
a) Vandledningen tilsluttes ca. 20. april og afmonteres ca. 20. oktober.
b) Det er medlemmernes pligt at påse, at der ikke foregår unødigt vandspild
og at vandhanerne er tætte.
c) Reparation af rørskader/frostsprængninger efter stophanen, dvs. i have og
hus påhviler haveejeren.
d) Københavns Kommune har forbud mod havevanding med spreder samt
generelt forbud mod vanding af græsplæner. Vanding med slange må kun
ske efter kl. 18, og for haver med ulige numre på ulige datoer og for haver
med lige numre på lige datoer.
Diverse
a. Cykel- og knallertkørsel er strengt forbudt i gangene i tiden fra 1. april
til
30. september, med mindre der er udstedt særlig tilladelse fra
bestyrelsen.
b. Parkering af cykler, knallerter, barnevogne, efterløbere mm. i
foreningens gange er ligeledes forbudt.
c. Cykler og knallerter skal henstilles i cykelparkeringen eller i egen have.
d. Lågen ved hovedindgangen skal altid lukkes efter ind- og udgang.
Eventuelle fejl ved låsen skal straks meddeles til bestyrelsen.
e. Nøgler til foreningen fremskaffes af foreningen og kan købes af
kassereren.
f. Lågen ved Ole Borchs Vej holdes låst fra den 1. oktober til 31. marts.
g. I haverne må ikke holdes husdyr af nogen art.
h. Det er forbudt at medtage løse hunde og katte.
i. Det er forbudt at bruge skydevåben på arealet.