Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Haveforeningen “BROHAVEN”

Indhold
Formålsparagraf
§1. Medlemmer
§2. Haven
§3. Medlemmets forpligtigelser
§4. Haveleje
§5. Generalforsamling
§6. Dagsorden, generalforsamling
§7. Bestyrelsen
§8. Bestyrelsesmøder
§9. Klager
§10. Tvivlsspørgsmål
Vedtægternes vedtagelse

Bilag                                                                                                                                           Ordensregler
Hus og have
Affald
Vand
Diverse

Formålsparagraf:
Haveforeningen er en sammenslutning af medlemmer, som kollektivt hæfter over for alle fælles forpligtigelser der påhviler hele det lejede areal. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne have på så gode og betryggende forhold som muligt samt at varetage alle fælles interesser overfor tredje mand.

Haveforeningen har derudover til formål, gennem afholdelse af fællesarrangementer, at styrke sammenholdet og udbygge samværet mellem medlemmerne.

 • 1
 1. a) Som medlemmer optages primært personer ansat ved eller pensioneret fra DSB, DSB S tog, BaneDanmark eller andre selskaber med tilknytning også historisk til DSB koncernen eller BaneDanmark, og stadig ansat i det overdragede job eller pensioneret fra dette.
  b) Foreningen har en venteliste, hvor interesserede med ønske om overtagelse af en have kan blive optaget, hvis bestemmelserne i § 1 a. er opfyldt, ved henvendelse til foreningens formand.
  c) På ventelisten kan optages interesserede, som ikke opfylder bestemmelserne i § 1 a). Disse personer kan kun overtage en have, hvis der ikke er interesserede, der opfylder betingelserne i § 1 a).
 2. d) (Den i § 1 punkt c) omtalte venteliste er midlertidigt suspenderet.

 

 • 2
 1. a) Intet medlem kan sælge eller overdrage sin have til en anden uden bestyrelsens godkendelse. Salget skal ske til den af bestyrelsen anviste køber.
  b) Haven kan, efter bestyrelsens godkendelse, gå i arv til eller overdrages til ægtefælle, samlever, barn eller andet nærtstående familiemedlem.
  c) Bestyrelsen fastsætter efter besigtigelse havens salgspris, medmindre overdragelsen sker efter § 2 b).
  d) Bestyrelsen kan i forbindelse med salg eller overdragelse af haven kræve at køberen indenfor en tidsfrist på mindst en måned og højst 6 måneder skal beskære eller fælde træer og buske i haven, der er plantet i strid med vedtægter og ordensregler eller er til gene for andre.
  e) Køber og sælger betaler hvert et gebyr til foreningen. Gebyret fastsættes på generalforsamlingen
  f) Fremlån og fremleje må ikke finde sted.
  g) Husene må ikke benyttes til helårsbeboelse.
  h) Haveskifte kan finde sted efter 1 års medlemskab.
 • 3
 1. a) Medlemmer er forpligtet til at overholde alle bestemmelser, som er:
  Fastsat i ordensreglerne, der er bilag til og en del af vedtægterne
  2. Vedtaget på generalforsamlingen
  3. Fastsat af bestyrelsen.
  b) Bestyrelsen kan skriftligt pålægge medlemmer, som ikke overholder bestemmelser som fastsat i pkt. a) at foretage bestemte handlinger. Bestyrelsen skal give en frist hertil. Bestyrelsen kan ligeledes skriftligt forbyde medlemmer bestemte handlinger, adfærd el. lign., som strider imod de i pkt. a) nævnte bestemmelser.
  c) Bestyrelsen kan med 1 måneds varsel til udgangen af en måned skriftligt opsige medlemmer, som ikke overholder vedtægterne, eller som ikke efterkommer et forbud eller påbud fra bestyrelsen. Forinden opsigelse skal medlemmet have en skriftlig advarsel, der skal:
  1. Indeholde en frist på mindst 7 dage til at efterkomme en beslutning som nævnt i pkt. b) og
  2. Angive, at konsekvensen ved undladelse af at efterkomme den trufne beslutning kan være opsigelse med 1 måneds varsel.
  d) Et medlem, der indenfor en periode på 24 måneder har fået tre påtaler, jf. § 3 a) og b), kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
  e) Et pålæg eller et forbud efter pkt. b), eller en opsigelse efter pkt. b.) kan påklages af medlemmet efter reglerne i § 9.
  f) En opsigelse kan indankes til førstkommende ordinære generalforsamling, jf. § 6.
  g) Et opsagt medlem skal have ryddet sit hus og have og fjernet sit tilbehør senest ved udløbet af opsigelsesfristen.
  Såfremt dette ikke er sket, kan bestyrelsen lade hus, have samt hvad dertil hører bortfjerne og evt. sælge for medlemmets regning.
  Såfremt der derved indkommer et større beløb, end foreningen har til gode, udbetales restbeløbet til det opsagte medlem. Det opsagte medlem hæfter for betaling af haveleje indtil haven er solgt.
 • 4
 1. a) Budgettet godkendes på den årlige generalforsamling. Havelejen fastsættes samtidig og er gældende fra 1. september.
  b) Havelejen betales ½ årlig forud og skal være betalt den 1. marts hhv. den 1. september. Der tillægges et på generalforsamlingen fastsat gebyr ved for sen indbetaling.
  c) Ekstra haveleje kan pålignes, hvis den fastsatte haveleje ikke dækker udgifterne.
  d) Indgår havelejen ikke til det fastsatte tidspunkt, har medlemmet fortabt sine rettigheder og kan med en måneds varsel opsiges af bestyrelsen og evt. udsættes af fogeden på egen bekostning.
  e) Adresseændring og ændring af telefonnummer skal meddeles til kassereren.
 • 5
 1. a) Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned.
  b) Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den årlige generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret med kun 1 stemme pr. have.
  c) Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændringer som kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
  d) Generalforsamling kan med almindelig stemmeflerhed beslutte at sende et forslag til skriftlig afstemning blandt alle foreningens medlemmer. Afstemningen ledes af et udvalg på tre medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger et medlem og generalforsamlingen to medlemmer. Afstemningen skal afholdes senest 8 uger efter generalforsamlingen.
  e) Ekstraordinær generalforsamling kan efter behov indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 16 medlemmer. Denne begæring skal være skriftlig og indsendes til formanden.
  f) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 14 dage efter begæring herom er modtaget.
 • 6
 1. a) Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, tilstilles formanden skriftligt senest den 8. januar. Et forslag, der er indsendt til generalforsamlingen, bortfalder såfremt forslagsstilleren ikke er til stede.
  b) Sammen med indkaldelsen udsendes indkomne forslag, regnskab samt budgetforslag.
  c) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
  5. Valg i henhold til vedtægterne
  6. Afslutning
 • 7
 1. a) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer med følgende opgaver: formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
  I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
  b) Der vælges to suppleanter for 2 år adgangen. De afgår skiftevis hvert andet år.
  c) Der vælges to revisorer for 2 år ad gangen. De afgår skiftevis hvert andet år. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
  d) Genvalg kan finde sted.
 • 8
 1. a) Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden leder møderne. Næstformanden træder i formandens sted, når denne ikke er tilstede. Kassereren giver på hvert bestyrelsesmøde en oversigt over foreningens økonomi.
  b) Kassereren styrer ind- og udbetalinger via konto med netbank. Formanden skal løbende have adgang til at kontrollere bevægelserne på kontoen. En del af foreningens midler kan indsættes og administreres på særskilt konto.

  9

 2. a) Finder et medlem grund til at klage, skal klagen indsendes skriftligt til formanden, som sammen med bestyrelsen træffer afgørelsen i sagen.
  b) Såvel klager som anklagede har ret til at udtale sig over for det bestyrelsesmøde, der træffer afgørelsen.
  c) Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for førstkommende generalforsamling.
 • 10
 1. a) I tilfælde, hvor disse vedtægter ikke er fyldestgørende, kan bestyrelsen handle efter eget skøn med ansvar overfor en generalforsamling, samt efter bestemmelserne i den gældende lejekontrakt.

Vedtaget på generalforsamlingen i oktober 1946, revideret i marts 1955, i oktober 1963, i oktober 1979. Omredigeret og omskrevet i november 1989.                                              Omredigeret og omskrevet i juni 1996.                                                                                         Redigeret og omskrevet februar 2002, februar 2007, februar 2008, februar 2009, februar 2012, februar 2014, februar 2018, februar 2019

 

 

 

 

Bilag                                                                                                                                Ordensregler:

Hus og have
Affald
Vand
Diverse

 

 1. a) Alle medlemmer er pligtige til at holde sin have og de derudfor liggende gange fri for        ukrudt.
  b) Ved plantning af træer og buske skal der tages hensyn til, at grene og rødder ikke bliver til gene for passage i havens gange.
  c) Træer må ikke plantes nærmere end 1,5 m til skellet mellem haverne og til foreningens gange.
  d) Hække skal bestå af liguster med mindre andet er aftalt mellem naboer, og aftalen er godkendt af bestyrelsen.
  e) Hække ud til foreningens gange må ikke være højere end 1,10 m. Klipning af hækkene foretages af haveejerne selv 2 gange årligt. Tidspunkterne meddeles ved opslag i udhængs skabet forud for hver klipning.
  f) Hækkene skal overalt holdes fri for fremmede vækster i en afstand på mindst 20 cm fra hækken
  g) Løv- og nåletræer må ikke plantes i haverne.
  h) Plantegifte og andre pesticider må ikke anvendes i haverne.
  i) Før et hus eller lignende opføres på arealet skal bestyrelsen godkende tegningen. Huse og skure skal have en afstand på mindst 0,60 m til jernbanehegnet og mindst 1 m til naboskellet.
  j) Haven skal have havelåge, der lukker indad og er forsynet med havens nummer.
  k) Maskiner må fra 1. maj til og med 15. september benyttes på lørdage indtil kl. 13.00. Havemaskiner må tillige benyttes på søn- & helligdage mellem kl. 10:00-13:00.
  l) Der må ikke installeres vaske- og opvaskemaskiner
  m) Opsættelse af parabolantenner skal godkendes af bestyrelsen.

Affald

 1. a) Afbrænding i haverne er forbudt.
  b) Containere til aviser og blade er placeret ved lågen og tømmes hver 14 dag i tiden 1. april til 30. september.
  c) Containere til køkkenaffald er placeret ved lågen og tømmes to gange ugentligt i tiden 1. april til 30. september. Husk kun køkkenaffald.
  d) Container til storskrald opstilles hvert forår og efterår. Se opslag. Containeren må ikke anvendes til hårde hvidevarer, akkumulatorer, kemikalier, eternit tagplader o. lign.

Vand

 1. a) Vandledningen tilsluttes ca. 20. april og afmonteres ca. 20. oktober.
  b) Det er medlemmernes pligt at påse, at der ikke foregår unødigt vandspild og at vandhanerne er tætte.
  c) Reparation af rørskader/frostsprængninger efter stophanen, dvs. i have og hus påhviler haveejeren..
  d) Københavns Kommune har forbud mod havevanding med spreder samt generelt forbud mod vanding af græsplæner. Vanding med slange må kun ske efter kl 18, og for haver med ulige numre på ulige datoer og for haver med lige numre på lige datoer.

Diverse

 1. a) Cykel- og knallertkørsel er strengt forbudt i gangene i tiden fra 1. april til
  september, med mindre der er udstedt særlig tilladelse fra bestyrelsen.
  b) Parkering af cykler, knallerter, barnevogne, efterløbere m m i foreningens gange er ligeledes forbudt.
  c) Cykler og knallerter skal henstilles i cykelparkeringen eller i egen have.
  d) Lågen ved hovedindgangen skal altid lukkes efter ind- og udgang. Eventuelle fejl ved låsen skal straks meddeles til bestyrelsen.
  e) Nøgler til foreningen fremskaffes af foreningen og kan købes af kassereren.
  f) Lågen ved Ole Borchs Vej holdes låst fra den 1. oktober til 31. marts.
  g) I haverne må ikke holdes husdyr af nogen art.
  h) Det er forbudt at medtage løse hunde og katte.
  i) Det er forbudt at bruge skydevåben på arealet.