Optagelse på ventelisten

Optagelse på venteliste i H/F Brohaven

Som medlemmer optages primært personer ansat ved eller pensioneret fra DSB, DSB S-tog a/s, Banedanmark eller andre selskaber med tilknytning også historisk til DSB koncernen eller Banedanmark.

Det anslås at der vil gå 5-7 år før man vil få tilbudt en have
og pr. 31/12 – 21 er der 69 skrevet op på listen.

Der gøres opmærksom på, at hvis man siger nej tak til en have for 3. gang, ryger man bagerst i køen.

Der vil blive opkrævet et oprettelsesgebyr på 200 kr, og derefter et årligt ventelistegebyr på 100 kr, for at stå på ventelisten.

Optagelse på ventelisten sker ved udfyldelse af nedenstående formular. Du vil blive kontaktet af bestyrelsen, med yderligere information i forhold til betaling. Du optræder først på ventelisten, når vi har modtaget ventelistegebyret og din ansøgning er bekræftet af bestyrelsen.

Når vi har registreret din indbetaling vil du blive optaget på ventelisten.

Reg. nr. 5301

Konto nr. 0004044906

Hvad er det egentlig du skriver dig op til?

Først og fremmest står du på venteliste til at købe et kolonihavehus på lejet grund. Når du når op som første person på ventelisten, vil du få tilbudt det næste ledige hus. Afhængigt af husets stand og størrelse vil prisen ligge fra ca. 15.000 til ca. 110.000 kr. Hvis du takker nej til 3 tilbudte huse, rykker du om bag i køen og bliver den sidste på ventelisten.

Grunden, som du ved køb af huset får tilladelse til at leje så længe du overholder foreningens vedtægter og ordensregler, er ligeledes af varierende størrelse fra 262 m2 til 465 m2. Lejen for haven ligger i 2021 mellem ca. 5.000 og ca. 6.000 kr/år afhængigt af grundens størrelse.

Der er ført vand frem til grunden; vandet er fremført i rør på overfladen langs foreningens gange. Vandet tilsluttes medio april og lukkes igen medio oktober. Grundene er ikke kloakerede og det er på grund af adgangsforholdene ikke muligt at etablere septiktank. Nogle af haverne har indlagt el, andre er forberedt til el (kabel er trukket til skel) og endelig er enkelte af haverne helt uden el; disse grunde vil kun kunne få indlagt el om efteråret i skudår.
Derudover får du tilgang til en række fællesfaciliteter. Der findes fælles toiletter med træk og slip, som åbnes medio april og lukkes igen medio oktober, et fælleshus, som benyttes til møder og som kan lejes til private arrangementer, værkstedsanlæg, strygestue med bogbytning, festplads og legeplads. Fælles renovation og parkeringsplads forefindes ved indgangen til foreningen.

Det er ikke muligt at køre med bil helt frem til de enkelte haver. Foreningen råder over 2 minitraktorer, som mod et gebyr kan rekvireres til hjælp ved tungere transport; øvrig transport med fælles trækvogne eller egen trillebør.
Sammen med ovenstående herligheder erhverver du et medlemskab af et forpligtende fællesskab. Den relativt lave pris for erhvervelse af kolonihavehuset på lejet grund med adgang til fællesfaciliteter og den relativt lave haveleje forudsætter, at vi i fællesskab løser vedligeholdelses- og nyetableringsopgaverne i haveforeningen. Du er derfor forpligtet til at deltage i de fælles arbejdsdage, som kalendersættes hver sæson. Du skal forvente at levere mindst 24 timers fællesarbejde pr have i løbet af en sæson.

Kolonihavebevægelsen opståen og nutidens kolonihaveliv har sin forankring i arbejderbevægelsens tanker om fællesskab, hvor vi i foreningen kommer hinanden ved og løfter i fællesskab. Vi lærer hinanden at kende; vi hilser på hinanden, når vi mødes på foreningens gange; vi taler sammen og hjælper hinanden; vi kigger ind til hinanden, når havelågen står åben; vi fester sammen; vi viser hensyn til hinanden, fordi vi bor tæt.

Du kan ikke forvente, at tjene penge på at erhverve et kolonihavehus på lejet grund i HF Brohaven. Alle salg af haver afvikles gennem bestyrelsen, som vurderer den pris, til hvilken huset udbydes til første person på ventelisten. Du har således ingen mulighed for at påvirke prisen, som udelukkende er baseret på husets stand og størrelse. Hvis du vedligeholder dit hus, kan du håbe at få dine penge tilbage; hvis du ikke vedligeholder huset afskrives det over maksimalt 20 år; hvis du bygger om, til eller bygger nyt kan du aldrig være sikker på at få dine penge retur. For at undgå at havepriserne stiger for meget er der fastsat dels en maksimal bebyggelsesprocent på 15%, dels en maksimalpris pr bebygget m2. Alle byggerier skal godkendes af bestyrelsen og der findes et regelsæt for opførelse af bygninger i foreningen.

Du skal være opmærksom på, at bestyrelsen kan vælge at opsige dit lejemål såfremt du ikke overholder foreningens vedtægter og ordensregler; disse regler kan læses på:

https://hfbrohaven.dk/info/vedtaegter/