Velkommen

Velkommen til haveforeningens hjemmeside!

Her på forsiden får du præsenteret de nyeste opslag, informationer om kommende arrangementer, fester eller anden vigtig information.

Vi anbefaler, at du følger hjemmesiden ved at trykke på “følg knappen” i højre side på forsiden. Så får du automatisk en mail, når vi sætter informationer på hjemmesiden.

Medlemmer af haveforeningen kan skrive til support@hfbrohaven.dk for ønske om opslag på hjemmesiden.

Mange hilsner fra administrations teamet

Gitte Kjærgaard Olsen & Maria Hilstrøm Tsang

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

OBS! Ubudne gæster.

Kære alle,

Så gik den desværre ikke længere. der har været ubudne gæster, umiddelbart i to haver. Vi skal derfor opfordre alle vores medlemmer til at tjekke hus og skur efter tegn på indbrud.

-Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til OBS! Ubudne gæster.

Indlæg om kloakering og bestyrelsens svar

Bestyrelsen har prøvet at samle de på FaceBook rejste spørgsmål i forbindelse med kloakering her sammen med bestyrelsens uddybning/svar.

Indlæg om kloakering fra Mette Sandvig på FaceBook:

Kloakering – jeg har læst bestyrelsens skriv. Rigtig godt skriv og godt arbejde.

Jeg har dog behov for at få afklaring på et par ting. Så vidt jeg forstår Haveforeningens betingelser på BDKs lejede jord, så kan BDK til enhver tid inddrage arealet UDEN at skulle kompensere økonomisk på nogen måde. Hvilket jeg antager er en af grundene til at haver i vores forening koster en brøkdel af andre haver i andre haveforeninger på lejet jord.

Hvis det er korrekt, så er det jo lidt af en risiko at investere i tilslutning af el, kloakering …. og nu kan jeg læse der også er planer om fiber…. Dvs. At hver have rundt regnet kan lave tilslutninger for omkring 80.000 uden at få nogen som helst kompensation hvis BDK inddrager arealet – korrekt?

Ydermere ….. så vidt jeg kan læse så skal vi også selv betale for at få både kloakering, elkabler osv. fjernet igen hvis BDK inddrager arealet!

Der er andre der spørger til en tidsplan…. Der bliver nævnt at der først skal laves er forprojekt….. men det koster også penge….. hvordan tænkes dette finansieret? Via lejen eller?

Jeg er med på at HF er forpligtet til at kloakere, men kan man gå i dialog med BDK evt?

Jeg vil rigtig gerne vide hvornår man skal påregne at den økonomiske forpligtelse starter og hvordan den tænkes gennemført.

Alt dette og mere ser jeg frem til at få afklaring på generalforsamlingen når den afholdes

Bestyrelsens svar til Mette Sandvig:

Kære Mette

Tak for dit indlæg omkring kloakering. Vi er sikre på, at andre af vore medlemmer deler dine bekymringer og vi vil derfor prøve at sætte dit indlæg i perspektiv.

Først en uddybning af situationen:

Det er IKKE op til generalforsamlingen at beslutte hvorvidt der skal kloakeres i H/F Brohaven, denne beslutning er allerede truffet af Københavns Kommunes borgerrepræsentation og kan ikke omgøres af H/F Brohavens generalforsamling. Vedtagelsen af forprojektet vil ikke indebære en endelig beslutning om hvordan kloakeringen skal gennemføres, men skal give generalforsamlingen et grundigt grundlag for at træffe beslutning om den kloakering, som H/F Brohaven vil blive pålagt at gennemføre af Københavns Kommune senest 2025. Forprojektet søger derudover at holde udgifterne ved denne lovpligtige kloakering så lave som muligt for den enkelte haveejer.

Kolonihaveloven trådte oprindeligt i kraft i 2001, og den indebar bl.a. at H/F Brohaven fik varig status. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Loven sikrer, at varige kolonihaver ikke kan nedlægges som led i kommunernes almindelige kommune- og byplanlægning. Varige kolonihaveområder kan kun nedlægges under visse forudsætninger mod inddragelse af et nyt kolonihaveområde og kun efter tilladelse fra kommunen. Dette gælder uanset ejerforholdet, dvs. at Banedanmark kun på ekspropriationslignende vilkår kan opsige H/F Brohavens lejeaftale. Skulle en sådan ekspropriationslignende nedlæggelse af en varig kolonihave komme på tale forpligter loven ejer til at stille et lignende område til rådighed for foreningen.

Det er på ovenstående baggrund, at Arbejdernes Landsbank er villig til at finansiere kloakering, idet kolonihaveloven tilsikrer H/F Brohavens fremtidige eksistens og dermed bankens sikkerhed for lånet.

Kolonihaveloven:

§ 4. Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter stk. 1, hvis

1) væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og

2) der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Din antagelse omkring prissætning i H/F Brohaven er således ikke korrekt. Baggrunden for de relativt lave priser i H/F Brohaven er at finde i foreningens vedtægter, hvor det bl.a. hedder

§2 Haven

a) Intet medlem kan sælge eller overdrage sin have til en anden uden bestyrelsens godkendelse. Salget skal ske til den af bestyrelsen anviste køber.

b) Haven kan, efter bestyrelsens godkendelse, gå i arv til eller overdrages til ægtefælle, samlever, barn eller andet nærtstående familiemedlem.

c) Bestyrelsen fastsætter efter besigtigelse havens salgspris, medmindre overdragelsen sker efter § 2 b).

Siddende bestyrelser har siden foreningens start prissat efter ånden i kolonihavebevægelsen, hvor en kolonihave er et grønt fristed med et socialt sigte. Tanken bag kolonihaver er, at de skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen. Den for tiden (2021) gældende prissætning for havelodder i H/F Brohaven er 3.000 kr. for en tom lod, afhængigt af husets stand dog maksimalt 1.200 kr./m2 bebygget areal, eventuelt tilslutningsbidrag vedrørende el, afskrevet værdi af eventuel elinstallation, værdi af inventar samt 1/100 af foreningens formue på salgstidspunktet.

På baggrund af kolonihaveloven, vil det i øvrigt ikke være korrekt, at vi også selv skal betale for at få både kloakering, elkabler osv. fjernet igen, hvis Banedanmark inddrager arealet.

Du spørger til finansiering af et eventuelt forprojekt. Som det fremgår af bestyrelsens notat om kloakering, har generalforsamlingen i H/F Brohaven i forbindelse med tidligere tilbagebetaling af for meget indbetalte ejendomsskatter hensat ca. 350.000 kr. til kloakering. Bestyrelsen foreslår, at dele af disse midler bruges til iværksættelse af forprojektet, dvs. at forprojektet finansieres af de hensatte midler og således ikke vil påvirke havelejen.

Du spørger til hvorfor vi ikke går i dialog med Banedanmark om kloakeringen.

Indledningsvist har vi gennem dialog med Banedanmark sikret os en lodsejerfuldmagt, som muliggør en gennemførelse af projektet i vores regi. Derudover har vi anført en række årsager til, at vi ikke umiddelbart finder det hensigtsmæssigt at inddrage Banedanmark i projektet:

 1. Banedanmark kan vælge at udfordre, at kloakeringsforpligtelsen påhviler dem. Dette vil resultere i et længerevarende juridisk mellemspil, som kan risikere at gå os imod.
 2. H/F Brohaven er udenfor kontrol af, hvilken afdragsperiode og rentesats Banedanmark vælger at benytte. Vi risikerer derfor en forklædt huslejestigning gennem høj rentesats.
 3. Banedanmark har ikke samme interesse i at begrænse omkostningerne til planlægning og udførelse, som H/F Brohaven vil have. Vi risikerer derfor en fordyrelse af projektet idet Banedanmark ikke har nogen virksomhedsmæssig interesse i kloakeringsprojektet i H/F Brohaven.
 4. Det er ikke umiddelbart sandsynligt at Banedanmark vil finansiere samtidig fremføring af vand og eventuelt fiber.
 5. Banedanmarks kloakeringsforpligtelse vil under alle omstændigheder slutte ved lodskel for de enkelte haver. Det er ikke umiddelbart sandsynligt at Banedanmark vil finansiere anlæg indenfor lodskel

Du spørger desuden om, hvornår man skal påregne at den økonomiske forpligtelse starter og hvordan den tænkes gennemført.

Det er pt. usikkert præcis, hvornår forpligtelsen indtræder, da dette afhænger af, hvornår borgerrepræsentationen i Københavns Kommune tilføjer H/F Brohaven på spildevandsplanen. Det er dog sikkert, at det vil ske indenfor få år og ikke senere end 2025. Vi har derfor valgt at anmode generalforsamlingen om at give bestyrelsen tilladelse til at gennemføre forprojektet i løbet af 2021, så vi på rimelig vis kan gennemføre det samlede projekt til ibrugtagning senest i 2025. Som nævnt i bestyrelsens notat, tænkes den økonomiske forpligtelse etableret gennem et fælles byggelån i Arbejdernes Landsbank med deraf følgende stigning i havelejen. Forprojektet skal bl.a. søge at fastslå størrelsen af det nødvendige lån og dermed den resulterende stigning i havelejen.

Vi håber, at vi med ovenstående har besvaret dine spørgsmål ellers må du vende tilbage :o)

Mvh Bestyrelsen

Svar til Annmette Volmar:

Kære Annemette Volmar

Tak for dine spørgsmål, som vi hermed besvarer nedenfor.

Hej, jeg savner yderligere information fra Bestyrelsen

Eksempelvis:

Hvilken tidshorisont er der tale om ift. tvungen kloakering?

Bestyrelsen:

Det er pt. usikkert præcis, hvornår forpligtelsen indtræder, da dette afhænger af, hvornår borgerrepræsentationen i Københavns Kommune tilføjer H/F Brohaven på spildevandsplanen. Det er dog sikkert, at det vil ske indenfor få år og ikke senere end 2025. Vi har derfor valgt at anmode generalforsamlingen om at give bestyrelsen tilladelse til at gennemføre forprojektet i løbet af 2021, så vi på rimelig vis kan gennemføre det samlede projekt til ibrugtagning senest i 2025.

Hvordan tænker man at værdisættelsen af husene skal være fremadrettet ift. hvor mange penge man vil/skal investere i ovenstående?

Bestyrelsen:

Værdisættelsen af de enkelte havelodder vil være uforandret, da den allerede tager hensyn til andel af foreningens fælles gæld og formue. Tanken bag kolonihaver er, at de skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen. Den for tiden (2021) gældende prissætning for havelodder i H/F Brohaven er 3.000 kr. for en tom lod, afhængigt af husets stand dog maksimalt 1.200 kr./m2 bebygget areal, eventuelt tilslutningsbidrag vedrørende el, afskrevet værdi af eventuel elinstallation, værdi af inventar samt 1/100 af foreningens formue på salgstidspunktet. Der forventes finansiering med variabel rente 20-årige lån, hvor de løbende ydelser opkræves over havelejen.  Kloakeringsanlægget foreslås afskrevet over 50 år. De løbende afdrag på lånet vil formindske foreningens gæld mens afskrivningen vil formindske foreningens formue.  Såfremt den enkelte havelod på anlægstidspunktet vælger at indbetale sin del af fælleslånet kontant bortfalder havelejestigning affødt af løbende ydelser på fælleslånet for haveloddet. Ved salg af haven indregnes 1/100 del af værdien af kloakeringsanlægget lineært afskrevet over 50 år.

Hvordan skal kloakeringen ske ift. at HF Brohaven er placeret som den er? Er det allerede afklaret med kommunen?

Bestyrelsen:

Dette er endnu ikke afklaret. Det foreslåede forprojekt har bl.a. til formål at afklare dette spørgsmål.

Vil man også kigge på en model der eksempelvis hedder kontant betaling af tilslutning, som så modregnes ved salg af hus?

Bestyrelsen:

Ja. Såfremt den enkelte havelod på anlægstidspunktet vælger at indbetale sin del af fælleslånet kontant bortfalder havelejestigning affødt af løbende ydelser på fælleslånet for haveloddet. Ved salg af haven indregnes værdien af kloakeringsanlægget lineært afskrevet over 50 år.

Bare lige nogle tanker herfra ift. mailen/nyheden/orienteringen.

Vh Mette Have 8

Indlæg #2 fra Mette Sandvig:

Jens Behrens, men jeg tænker også der måske er nogle forhold i vores forening som kan være fordyrende i det hele taget:

Bestyrelsen:

Formålet med forprojektet er i detaljer at afklare de tekniske og økonomiske forhold i relation til kloakeringsanlægget, herunder de af dig påpegede udfordringer.

– adgangsforhold (eller mangel på samme)

Bestyrelsen:

Såfremt der skal benyttes materiel med en bredde udover de ca. 135 cm, som kan passere over broen, vil det være muligt at fremføre dette materiel via jernbanen, selvfølgelig med en meromkostning for projektet til følge. Rør og andre materialer vil med høj sandsynlighed kunne leveres via broen.

– risiko for giftig jord

Bestyrelsen:

Der har ikke på noget tidspunkt været industri på det lejede område, som huser H/F Brohaven. Før området blev udlagt til kolonihaver blev det benyttet til græsning af kreaturer. Man kan selvfølgelig ikke med 100% sikkerhed afvise giftig jord, men på baggrund af områdets anvendelseshistorie er det ikke umiddelbart sandsynligt.

– underskydning af banen …. forsyning kan jo kun komme ud til hovedledning ved en underføring af en af banerne

Bestyrelsen:

Der er allerede 2 steder ført afløb/kloak under banelegemet. Forprojektet har bl.a. til formål at afdække hvorvidt de eksisterende underføringer vil kunne benyttes i forbindelse med en egentlig kloakering af området. Såfremt dette ikke er tilfældet vil det naturligvis have indflydelse på anlægsomkostningerne.

Diverse:

Gitte Kjærgaard Olsen har henledt vores opmærksomhed på at haveforeningen Islegård i Herlev har haft udfordringer med deres kloakeringsprojekt, bestyrelsen kontakter Islegård for at lære af deres erfaringer.

Gitte Hansson har henledt vores opmærksomhed på at A/H Kildegaarden i Skovlunde ligeledes har haft udfordringer med deres kloakeringsprojekt, bestyrelsen kontakter Kildegaarden for at lære af deres erfaringer.

Ønsker man at kontakte bestyrelsen direkte kan der mailes til: kalman@mail.dk.

Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | 2 kommentarer

OBS er din flagstang lavet af træ?

Kære have lejere.

Der er desværre sket det, at en flagstang i foreningen er væltet. Heldigvis er ingen personer kommet til skade, men bestyrelsen vil alligevel anbefale, at såfremt du/i har en TRÆ flagstang, at den lige tjekkes for evt. råd ind i mellem, så vi undgår ulykker eller materiel skade.

Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Forslag vedrørende kloakering af HF/Brohaven

Baggrund

Spildevand fra kolonihaver påvirker vandkvaliteten og grundvandet i en række vandområder. Derfor har Københavns Kommune igangsat en indsats for kloakering af kolonihaver, hvor der sker overnatning. Udover at håndtere den negative påvirkning af vandmiljøet og grundvandet skal indsatsen sikre, at håndteringen af spildevand sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når kloakering fremgår af en spildevandsplan, så bliver kloakeringen til en grundejerpligt. Det betyder, at enhver grundejer, som er omfattet af spildevandsplanens område, som udgangspunkt er forpligtet til at følge spildevandsplanen – og dermed forpligtet til at kloakere.

H/F Brohaven ligger på lejet jord, grundejeren er Banedanmark. Som grundejer er det derfor Banedanmarks pligt at sørge for, at spildevandsplanen opfyldes. Kloakering er indirekte nævnt i lejekontrakt af 31. maj 1943 med efterfølgende allonger, hvor det hedder >>Udgifterne ved eventuel anbringelse af vand-, Lys- og kraftledninger og ved disses senere fjernelse skal være Statsbanerne uvedkommende<<. Såfremt kloakeringen udføres af Banedanmark skal H/F Brohavens medlemmer derfor tilbagebetale kloakeringen via en lejestigning.

Uanset om Banedanmark lægger ud eller om foreningen selv betaler, så medfører en kloakering følgende udgifter:

Kloak frem til matriklen: Hvis der ikke er ført kloak frem til matriklen, så vil der være en udgift forbundet med dette. Idet kloakeringen sker på grundlag af et krav i en spildevandsplan, vil forsyningsselskabet oftest skulle betale for dette.

Kloak inde på stierne: Uanset om der findes en spildevandsplan eller ej, vil Banedanmark eller H/F Brohaven skulle betale for det interne rørnet inde på haveforeningens område.

Kloak fra havelåge til det enkelte hus: Det er det enkelte medlem, der skal betale for kloak fra havelågen ind til huset.

Tilslutningsbidrag: Som udgangspunkt skal alle kolonihavehuse betale tilslutningsbidrag. Tilslutnings-bidraget udgør ca. 36.000 kr. pr. hus. H/F Brohaven vil indgå i en forhandling med det konkrete vandforsyningsselskab, og forventer derigennem – men ikke med 100% sikkerhed – at kunne få nedsat tilslutningsafgiften.

Vandafledningsafgift: Når kloakken er taget i brug, skal der betales vandafledningsafgift for brug af kloakken. Vandafledningsafgiften beregnes på baggrund af vandforbruget. På grund af vandafledningsafgiften forventer bestyrelsen for H/F Brohaven at etablere individuelle vandmålere i forbindelse med kloakeringen.

Vi kan ikke sige noget præcist om, hvad en kloakering koster for det enkelte medlem. Det afhænger af en række faktorer, herunder hvem, der finansierer kloakeringen, renter, afdragshastighed, tilslutningsbidragets størrelse, geografiske forhold mv., mere herom senere i notatet.

H/F Brohaven er pt. forsynet med vand gennem en i overfladen anlagt vandinstallation. En sådan vandinstallation er potentielt sundhedsskadelig, da der kan opstå bl.a. Legionella bakterier med deraf følgende risiko for pådragelse af den dødelige legionærsyge. H/F Brohavens bestyrelse ønsker derfor at knytte kloakeringen sammen med et anlæg af en sundhedsmæssigt mere forsvarlig vandforsyning.

Moderniseringen af vandforsyningen påhviler ikke Banedanmark. Det er derfor naturligt for H/F Brohaven at søge at udføre et samlet projekt vedrørende kloakering og vandforsyning.

En række forhold taler imod, at kloakeringen udføres af Banedanmark:

 1. Banedanmark vælger at udfordre, at kloakeringsforpligtelsen påhviler dem. Dette vil resultere i et længerevarende juridisk mellemspil, som kan risikere at gå os imod. Idet Banedanmark ikke har nogen virksomhedsmæssig interesse i kloakeringsprojektet i H/F Brohaven.
 2. H/F Brohaven er udenfor kontrol af, hvilken afdragsperiode og rentesats Banedanmark vælger at benytte. Vi risikerer derfor en forklædt huslejestigning gennem høj rentesats.
 3. Banedanmark har ikke samme interesse i at begrænse omkostningerne til planlægning og udførelse, som H/F Brohaven vil have. Vi risikerer derfor en fordyrelse af projektet.
 4. Det er ikke umiddelbart sandsynligt at Banedanmark vil finansiere samtidig fremføring af vand og eventuelt fiber.
 5. Banedanmarks kloakeringsforpligtelse vil under alle omstændigheder slutte ved lodskel for de enkelte haver. Det er ikke umiddelbart sandsynligt at Banedanmark vil finansiere anlæg indenfor lodskel

Med baggrund i ovenstående anbefaler H/F Brohavens bestyrelse, at der arbejdes frem mod, at foreningen selv forestår kloakeringen.

Indledningsvist har vi, uforpligtende for H/F Brohaven, den 11. december 2020 opnået lodsejerfuldmagt fra Banedanmark til at gennemføre et sådant projekt:

11.12.2020

Lodsejerfuldmagt til anlæg af kloakering og nedgravning af vandforsyning.

Banedanmark giver hermed en lodsejerfuldmagt til, at H/F Brohaven kan anlægge kloakering og nedgravet vandforsyning på det lejede område. Samtlige omkostninger til kloakering og nedgravning af vandforsyning, samt myndighedsbehandling betales af H/F Brohaven, og er Banedanmark uvedkommende.

Fuldmagten forudsætter at H/F Brohaven opnår alle nødvendige myndighedstilladelser til gennemførelse af projektet.

Som tidligere nævnt kan vi ikke sige noget præcist om, hvad en kloakering koster for det enkelte medlem. Vi har dog indhentet oplysninger om, hvad omkostningerne har været i foreninger, som allerede har gennemført kloakering. Omkostningerne ligger i et meget bredt interval fra 55.000 kr. til 100.000 kr. pr. havelod.

H/F Brohaven har haft indledende og uforpligtende kontakt med Arbejdernes Landsbank for at få belyst muligheden for en eventuel bankfinansiering af kloakeringen.

Kontakten er forløbet gennem Arbejdernes Landsbanks erhvervsafdeling og omfatter finansiering af kloakering til lodskel. Arbejdernes Landsbank vil med stor sandsynlighed gennem deres privatkundeafdeling kunne arrangere lån til etablering af kloakering indenfor haveloddet.

Der er regnet med variabel rente 20-årige lån på 100.000 kr. pr. havelod. Bemærk venligst, at usikkerheden på dette beløb bedømmes til at være +/- 50.000 kr. Går vi ud fra 100.000 kr. pr. havelod ser regnestykket således ud:

Hovedstol                                 10.000.000,00

   Månedlig ydelse                             59.076,00

Afdrag                                               41.666,67

Renter                                               17.409,33

Den månedlige ydelse for de enkelte haver udgør således 590,76 kr./måned, hvoraf udgiften udgør 174,09 kr./måned, mens de resterende 416,67 kr/måned er opsparing. Kloakeringsanlægget kan f.eks. afskrives over 50 år. hvilket giver en omkostning på 166,67 kr./måned, som fragår opsparingen.

Oplæg til generalforsamlings beslutning om forprojekt

Som det fremgår af ovenstående er omkostningerne ved kloakering og nedgravning af vandforsyning behæftet med stor usikkerhed.

For at danne grundlag for en endelig vedtagelse på generalforsamlingen, har vi behov for at begynde med at få lavet et forprojekt. Dette skal give H/F Brohavens generalforsamling et dybtgående beslutningsgrundlag omkring muligheder og løsningsalternativer, samt et budgetoverslag, både på entreprenørudgifter og rådgivning. Forprojektet kan desuden danne grundlag for en drøftelse med banken omkring både byggelån og endelig finansiering.

Generalforsamlingen i H/F Brohaven har i forbindelse med tidligere tilbagebetaling af for meget indbetalte ejendomsskatter hensat ca. 350.000 kr. til kloakering. Bestyrelsen foreslår at dele af disse midler bruges til iværksættelse af forprojektet.

Bestyrelsen stiller derfor følgende forslag til generalforsamlingens vedtagelse:

>>Bestyrelsen henstiller til, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre forprojekt omkring kloakering og nedgravning af vandforsyning. Projektet afregnes med midler, som ved tidligere generalforsamling er afsat til kloakering. Resultatet af forprojektet præsenteres på næstkommende generalforsamling.<<

Oplæg til generalforsamlings beslutning om vedtægtsændring

Arbejdernes Landsbank har i forbindelse med vores foreløbige henvendelse gjort bestyrelsen opmærksom på, at der er en uhensigtsmæssighed i vores vedtægters formålsparagraf i relation til eventuel lånoptagning.

Formålsparagraf: Haveforeningen er en sammenslutning af medlemmer, som kollektivt hæfter over for alle fælles forpligtigelser, der påhviler hele det lejede areal. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne have på så gode og betryggende forhold som muligt samt at varetage alle fælles interesser overfor tredje mand.

Banken har henledt vores opmærksomhed på, at det er uhensigtsmæssigt at alle gensidigt hæfter for alt. Bestyrelsen stiller derfor efter råd fra banken følgende forslag om begrænsning af den gensidige hæftelse til generalforsamlingens vedtagelse:

>>Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter ændres som følger.

Formålsparagraf: Haveforeningen er en sammenslutning af medlemmer, som hæfter over for alle fælles forpligtigelser, der påhviler hele det lejede areal. For haveforeningens forpligtelser, herunder byggelån og fælleslån, hæfter medlemmerne direkte, personligt og solidarisk, men i indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne have på så gode og betryggende forhold som muligt samt at varetage alle fælles interesser overfor tredje mand.<<

Ovenstående forslag kan uddybes ved reference til de forskellige hæftelsesformer.

 1. Flere skyldnere kan hæfte solidarisk – en for alle og alle for en – over for kreditor.
 2. Hæftelsen kan også være begrænset, så parterne hæfter for hver deres del »pro rata«.

Ét er, hvordan hæftelsen er over for kreditor. Noget andet er, hvordan flere, der hæfter solidarisk, er stillet over for hinanden, hvis en af dem har betalt. Hovedreglen er, at flere skyldnere indbyrdes hæfter lige for hver deres del af gælden. Det vil sige pro rata. Det betyder, at de hæfter solidarisk i forhold til kreditor, men at de indbyrdes hæfter med en lige stor andel i forhold til hinanden.

Det er ikke sandsynligt at H/F Brohaven med en ren pro rate hæftelse vil kunne opnå lån til finansiering af kloakeringsprojektet. Derfor foreslås, at medlemmerne hæfter direkte, personligt og solidarisk, men i indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

 • Bestyrelsen
Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Forslag vedrørende kloakering af HF/Brohaven

Udsættelse af H/F Brohavens generalforsamling 2021.

Det fremgår af H/F Brohavens vedtægter §5 stk. a, at ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned.

Den siddende bestyrelse ser det som sin fornemste opgave at tilsikre, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægterne. Desværre gør den nuværende Corona situation, herunder tilstedeværelsen af den stærkere smittende britiske B117 variant af virus, at vi finder det uansvarligt at afholde generalforsamling i februar i år.

Generalforsamlingen udsættes derfor, foreløbigt til søndag den 23. maj 2021, hvor vi håber at kunne afvikle generalforsamlingen i fri luft på foreningens festplads. Samtidigt håber vi, at de fleste i risikogruppen vil være vaccinerede på dette tidspunkt.

Det står bestyrelsen klart, at udsættelsen er en overtrædelse af foreningens vedtægter, hvilket vi betragter med stor alvor. Imidlertid er der meget vigtige punkter omkring foreningens fremtid på dagsordenen i år, bl.a. dyrehold og kloakering. Vi medgiver, at det er udemokratisk at afvige fra vedtægterne, men mener samtidigt, at en afholdelse af generalforsamling i februar vil føre til, at mange vil føle sig nødsaget til at udeblive på grund af smitterisikoen. Vi finder, at dette er mere udemokratisk og påberåber os derfor nødretslignende tilstande som baggrund for udsættelsen.

Bestyrelsen har overvejet muligheden for at afholde generalforsamlingen virtuelt. Foreningens vedtægter giver desværre ikke mulighed for at generalforsamling afholdes virtuelt og en virtuelt afholdt generalforsamling vil således være ulovlig. Samtidigt bedømmer vi, at en virtuel afholdelse vil afholde mange af vore medlemmer fra at deltage. Vi mener, at disse forhold yderligere taler for en udsættelse.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamling søndag den 23. maj 2021 kl. 13:00 på festpladsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Kære alle brohavefolk

Kære alle brohavefolk,
Den 23 februar er der generalforsamling ifølge årsplanen, på dette tidspunkt er der stadig mange, der er hjemsendt fra arbejdet for at undgå smittespredning.
Brohavens generalforsamling plejer at være velbesøgt, og i år bliver der ihvertfald ikke færre, da kæledyr er et af punkterne på programmet.

Det bekymrer mig, at vi skal forsamles rigtigt mange mennesker til en generalforsamling, i en tid hvor myndighederne beder om, at vi ser så få som muligt og her vel og mærke helst de samme personer.

Mange af os har ikke fejret jul og nytår som vi plejer, pga covid19.

Selv har jeg mere eller mindre afskrevet al kontakt med venner for at minimere smittespredning samt risikoen for at selv blive syg. Fordi jeg desværre dagligt ser følgevirkningerne af et Covid19 sygdomsforløb gennem mit arbejde som bioanalytiker på en klinisk fysiologisk og Nuklearmedicin afdeling på Rigshospitalet.

Det står i Brohavens vedtægter, at en generalforsamling skal holdes i februar, og jeg vil derfor med dette indlæg høre, om I lige som jeg kunne tænke jer at at få generalforsamlingen udskudt til et tidspunkt, hvor restriktioner samt anbefalningerne forhåbentlig ikke er så stramme.

Kh
Viktoria Setterberg
Have 56

Bestyrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på at vi følger udviklingen tæt og en officiel udmelding følger snarest. – godt nytår fra bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Julehilsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Gassalg


Vi har stadig nogle få flasker gas tilbage så hvis du

vil købe en flaske for vinteren så er sidste gassalg

på søndag d. 18/10.

Tak for i år.Rylle og Kalman

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Vandrør skilles 19/10

Efter vandrørene på havegangen er adskilte, anbefaler bestyrelsen at vandrørerne i haverne skilles ad, tømmes for vand for at undgå frost sprængninger, og enderne lukkes af med plastikposer. Haner inde og ude samt brusere skal åbnes så rest vand kan løbe ud. Hvis du har brug for hjælp til dette, så spørg din nabo eller kontakt Kurt.

Afmonter gerne armaturer i huset af hensyn til tyveri.

HUSK at lukke for hanerne igen til foråret inden vandet tilsluttes igen, så vi undgår vandskader.


Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Legepladsen

Så skal vi desværre til det, vi tager vores legeplads ned for vinteren nu på søndag kl. 11.00.
Kom og gi en hånd med det tager 1 times tid.
Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar