Generalforsamling 2003

Referat fra H/F Brohavens generalforsamling mandag den 17.2. 2002 kl. 19.00 i Valby
Medborgerhus.

Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Valg
formand Hans Thomsen
bestyrelsesmedlem Kalman Legardi
suppleant Dan Nielsen
revisor Erik Nielsen
revisorsuppleant Gitte Hansson
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad pkt. 1    Formand Hans Thomsen bød alle hjertelig velkommen. Glædeligt, at der son sædvanligt er meget stort fremmøde. Nævnte dernæst at Brohaven også i det forgangne år måtte sige farvel til 2 haveejere, som var af   gået ved døden.
Henrik Dam Mikkelsen, have 53 og Svend L Hansen, have 25

Formanden udtrykte mindeord om de afdøde og generalforsamlingen holdt et øjebliks stilhed for at ære deres minde.

Ad pkt. 2    Bestyrelsen foreslog Erik Nielsen, som blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt. Gav derefter ordet til formanden.

Ad pkt. 3     Hans indledte med at byde velkommen til følgende nye havejere:
Siden sommermøder kan vi sige velkommen til
Per Nielsen, have 97
Tage Husum, have 77
Melissa Fugl og Ernst Poulsen, have 34

Netop i dag har vi fået yderLigere to nye haveejere nemlig
Birgit L Andersen, have 2  og
Pia og JohnnyT Pedersen, have 4

Håber på, at de vil få glæde af tiden i Brohaven og nyde fællesskabet.

Det er glædeligt, at det er ansatte i DSB og Banestyrelsen, der nu overtager haverne. En flor artikel i Banestyrelsens Blad – i øvrigt skrevet af vort nye medlem Melissa Fugl – gav anledning til mange nye interesserede. Vi har i øjeblikket knap 20 ”banefolk” på venteliste og ca. 50 ”ikke banefolk”.

Der er desuden den meget positive udvikling, at der er kommet rigtigt mange børn i haverne. Vi har over 20 børn under 10 år. Det er glædeligt.

De mange børn og ikke mindst små børn betyder også, at der i den varme tid er mange badebassiner i haverne. Det er helt ok, at ungerne skal kunne boltre sig i vandet på de varme sommerdage. Disse bassiner er imidlertid fristende også når de står i en have, hvor der ikke er nogen hjemme. Det skal defor henstilles, at disse bassiner tildækkes, således at de små ikke bliver fristet og har umiddelbar adgang, selvom det er forbudt område.

Ringbanen. Umiddelbart efter sidste generalforsamling kom der nye trusler for haverne langs Ringbanen. Der skulle nedrammes spuns i forbindelse med sænkning af sporet, hvorfor der skulle være arbejdsareal i nogle af haverne. Heldigvis viste det sig, at det var falsk alarm. Det var kun nødvendigt at flytte et par små hegn .

Arbejdet med spuns blev mere besværligt end forventet, men er nu færdigt. Banestyrelsen har oplyst, at der vil blive opsat et trådhegn på 1,20 m i løbet af foråret.

Der har været forlydender om ingreb eller evt. nedlæggelse af have 16 i forbindelse med udbygningen af Ringbanen. Banestyrelsen har nu oplyst, at det heldigvis ikke bliver nødvendigt.

Lukningen af tunnelen under Vestbanen gav problemer for have 42. Flemming fik dog hurtigt løst problemet i samarbejde med BS.

Sænkningen af sporet gav som tidligere omtalt problemer med vores vandledning. Det problem er løst af Banestyrelsen uden omkostninger for haveforeningen, hvilket vi selvfølgelig er meget taknemmelig for.

Byggeplaner. Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling er parkeringspladsen blevet asfalteret. Prisen blev på ca. 62.000 kr.

Toiletternes modernisering skrider frem, Toilettankene er nedgravet og nye toiletter indkøbt. Arbejdet forventes afsluttet til april. På VR-dagen skal vi have kigget lidt på stien foran toiletterne, der er lidt tykt gruslag.

VR-dagen i foråret havde stor tilslutning. Vi fik bl.a. ordnet de nye stole til Banely samt opstillet de nye borde. Der betyder, at der nu er plads til en hel del flere en tidligere.

I efteråret skulle vores brandplads ombygges, en opgave der blev løst flot. En anden hovedopgave var  træfældning. Her fik vi desværre problemer med vores kædesav. Vi har derefter indkøbt to nye saven og på den efterfølgende træfældningsdag kom de virkelig i sving.

Træer, beskæring og fældning . Det må konstateres, at der er del træer i haveforeningen, der trænger til beskæring. Det er vigtigt, at det sker løbende, hvis man vil have lidt styr på sine træer. I forbindelse med fældning i efteråret var der også et par træer, der skulle beskæres. Det viste sig at være på høje tid, det ene træ flækkede kort for fældedagen og kun et held betød, at der ikke skete alvorlig skade på huset i den pågældende have. Det andet træ viste sig at være kraftigt angrebet af råd, så begge træer måtte fældes.

I en del haver er der træer, som ikke burde være der, idet de er plantet i modstrid med bestemmelserne i foreningens vedtægter. Vi vil gerne have dette bragt i orden og beder de enkelte haveejere være opmærksom på forholdet, så vi kan få bragt det i orden på en kommende fældedag.

Fester. Sommerfesten var tilgodeset af godt vejr og forløb fint med god tilslutning. Sct. Hans blev en stor succes takket være Kalman og Dan, der sammen med flere gode hjælpere havde stablet en herlig børnedag på benene. Der blev konkurreret på livet ved løs ved de mange boder.

Høstfesten havde også god tilslutning og købelysten ved auktionen var stor. Vi var heldige det dårlige vejr kom først, da vi alligevel skulle til at slutte.

Havevandringer.   Det har desværre været nødvendigt at give alvorlige påtaler til flere havejere. En enkelt har derfor afhændet sin have. Uheldigvis har der været en anden haveejer, der ikke har rettet sig efter bestyrelsens henvisninger, den pågældende blev derfor opsagt ved anbefalet brev, som ikke blev afhentet hos Post Danmark. Flere så telefoniske som skriftlige henvendelser har ikke givet reaktion fra haveejeren. Bestyrelsen har derfor måtte skaffe sig adgang til huset ved hjælp af låsesmed og lade låsene i huset udskifte. Huset er nu til salg.

Taget på legehuset er blevet udskiftet. Det gamle tag var ikke af særlig god kvalitet. Erik og Fevre har også stået for denne opgave.

Oprydning i værkstedsvognen har været påkrævet og her er Orla og Ib gået i gang med en stor opgave.

Skader er gennem årene blevet en stadig større plage. Bestyrelsen har indkøbt en skadefælle, som Knud Nygaard har passet i efteråret, hvilket har medført en god reduktion i antallet af skader.

Fremtid
De først opgave er færdiggørelse af vore toiletter. Det bliver dejligt med træk og slip, men der stiller også krav til, at vi behandler toiletterne ordentligt. Det gælder også, når det bliver muligt at få tømt sine campingtoiletter. Dette må kun ske i den dertil opsatte studs.

Der ud over har vi ikke større planer.

Vi skal selvfølgelig fejre 60 året for haveforeningens eksistens. Vi starter med festen den 26 april, hvor vi ser frem til stor opbakning fra medlemmerne. Vi vil genoptrykke jubilæumsskriftet fra de første 40 år og har et nyt skrift for de følgende 20 under udarbejdelse. Disse festskrifter vil blive fordelt når sæsonen starter.

Vi har haft et fotoalbum liggende i Banely, det er nu ved at blive ordnet og suppleret med nye billeder i forbindelse hermed vil jeg gerne have flere billeder. Jeg tror, der er mange der har billeder fra de forgangne år liggende derhjemme, måske også flere end i selv behøver. Hvis I vil medvirke til det fælles album modtager jeg gerne fotografier helst med angivelse af årstal og også gerne navne på evt. personer.

Med henblik på evt. mulighed for at skaffe el-forsyning til toiletterne vil vi tage kontakt til Banestyrelsen.

Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der på den ene eller anden måde har bakket op om sæsonens arrangementer både de arbejdsmæssige og de festlige. Tak til alle de, der frivilligt har påtaget sig ekstraopgaver, til  Søren som toiletpasser, John som flagmand og  Kurt som gasmand. Til vores vandsjak med Erik i spidsen samt Allan og Jørgen og den nye mand Jan.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne og ikke mindst til suppleanterne som også gør en indsats, hvilket jeg senere vil vende tilbage til.

Dirigenten satte beretningen til debat.

Kasserer Lise Wimmer bakkede op om formandens henstilling vedr. badebassiner, men bad tillige om, at man generelt sparede på vandet. Det er en stor omkostning for foreningen.

Elin have 7 glædede sig over det store antal børn, men det betyder også mere affald, hvorfor antallet af køkkencontainere bør forøges til 3.

Hans erklærede sig enig med Lise og påpegede, at der når vandrørene samles skal holdes øje med evt. utætheder og deraf følgende vandspild. Lovede Elin, at bestyrelsen vil se på behovet for køkkencontainere.

Beretningen enstemmigt godkendt.

ad 4. Lise gennemgik hovedpunkterne i regnskabet, der var ændret lidt i forhold til tidligere.

Hanne have 46  ønskede oplyst, hvad de 10.000 kr. under toiletter vedrørte. Forstod ikke helt, at mindreanskaffelser er på godt 13.000 kr., mens Banely er anført under større projekter med 6.325 kr. Savnede desuden oplysning om hensættelse til jubilæet.

Lise oplyste, at de 10.000 kr. vedr. indkøb af toiletter mv., nedgravningen af tank er først betalt i 2003. Mindre anskaffelser dækker flere indkøb bl.a. to nye kædesave og andet værktøj. Beløbene vedr. Banely dækker de sidste udgifter ved ombygningen. Der er til jubilæet hensat yderligere 10.000 kr. samt de godt 8.000 kr. fra Codan, så der nu er hensat ca. 60.000 Kr. Beløbet indgår som en del af foreningens kapital.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

ad 5.  Formand Hans Thomsen, bestyrelsesmedlem Kalman Legardi, suppleant Dan Nielsen, revisor Erik Nielsen og revisorsuppleant Gitte Hansson blev alle genvalgt med akklamation.
ad 6.  Dirigenten gav ordet til formanden for forelæggelse af  følgende forslag fra bestyrelsen:
”Grundelementerne i kontingentet foreslås ændret således:
Leje til DSB fra 114.000 kr. til 118.000 kr. Øvrige udgifter fra 88.000 kr. til 94.200 Kr. Skatter uændret til 74.000 Kr.”

Formanden oplyste, at det betød en forhøjelse på mellem 40 og 53 kr. pr halvår eller for gennemsnitshaverne 50 kr. Det kan synes ulogisk, at forhøje lejen, når vi har en formue på godt 280.000 kr., men heraf skal der bruges ca. 80.000 til toiletter, 60.000 til jubilæum og yderligere er der reserveret 15.000 til udskiftning af vandrør. Det er desuden vigtigt, at havelejen dækker de løbende driftsudgifter, hvor vi får stigende leje til DSB og også stigende udgifter til vand samt til tømning af de nye toiletter.

Dirigenten satte forslaget til debat, og da ingen ønskede ordet, derefter til afstemning. Forslaget enstemmigt vedtaget.

Formanden fremlagde derefter følgende forslag:
”Honoraret til medlemmer af bestyrelsen forhøjes fra 1700 kr. til 1800 kr. Suppleanter til bestyrelsen modtager halvt honorar.”
Formanden begrundede forslaget med, at honoraret som tidligere reguleres som havelejen. Suppleanterne er nu inddraget så meget i arbejdet, at det er rimeligt, at de også modtager en beskeden godtgørelse.

Wimmer have 88 forslog, at honoraret til bestyrelsen ingen kommer til at modsvare havelejen (ekskl forsikring) samt at suppleanterne modtager halv haveleje.

Dirigenten satte ændringsforslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet. Derefter blev bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget.

ad 7.  Ingen ønskede ordet til eventuelt, hvorfor dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for en god indsats og motiverede et trefoldigt leve for haveforeningen.

Generalforsamlingen afsluttedes med et bankospil med ca. 60 deltagere.

Ref: HTH