Generalforsamling 2004

19. februar 04
Referat fra H/F Brohavens generalforsamling torsdag den 19.2 2004 kl. 19.00 i Valby
Medborgerhus.

Dagsorden:
1.      Formanden byder velkommen
2.      Valg af dirigent
3.      Formandens beretning
4.      Regnskab
Regnskabet for 2003 – se bagsiden.
5.      Valg
kasserer Lise Wimmer
bestyrelsesmedlem Finn Mogensen
bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen
suppleant Erik Nielsen
suppleant Dan Nielsen (ekstraord. for 1 år)
revisor Parly Johansen
revisorsuppleant Gitte Hansson
6.      Indkomne forslag
7.      Eventuelt

Ad pkt. 1

Formanden bød velkommen og indledte mødet med at mindes Georg L Jeppesen, have 31, der var gået bort i november samt Ilse Johansen, vores musiker Bjarnes kone, der døde til jul. Forsamlingen mindes de afdøde med et øjebliks stilhed.

Ad pkt. 2.

Hans foreslog på bestyrelsens vegne Erik Nielsen, have 66 som dirigent. Erik blev valgt med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad pkt. 3.

Dirigenten gav ordet til formanden, der indledte med at byde velkommen til følgende nye haveejere:

Inge Nykjær, have 5
John Madsen, have 6
Michael Esper Andersen, have 41
Anne-Mette Møller og Jens Waldorff, have 52
Lisbeth Neumann og Kurt Lentz, have 73
Aage Thomsen, have 96
  
Jubilæum

Årets store begivenhed var 60 års fødselsdagsfesten den 26. april i Tranehaven i Ishøj. Over 100 medlemmer deltog i en festlig aften. Børnefesten den 13. juli var en stor succes, der var lavet et meget fint program med mange spændende indslag. Dan og hans mange hjælpere ydede en strålende indsats. Børnemaleriet, som blev overrakt til formanden, er placeret i Banely. Det er godt minde om vort 60-års jubilæum. Som sidste brik i festlighederne var der fyrværkeri ved afslutningen af høstfesten. Alle arrangementer med til at festligholde de 60 år.

Byggeplaner

Vi har fået toiletterne færdige. Der mangler dog to ringe til brøndene til tømning. Toiletterne bliver flittigt brugt. Tømning 5 gange. Søren yder en stor indsats for at holde toiletterne i fin stand. Desværre er der ikke alle der medvirker dertil.

Maling udvendig og indvendig er blevet gjort. Indvending gjorde Birte og Lars en fin indsats.

Der er startet på elforsyning fra Danshøj til ca. 40.000 kr. S-tog er ansøgt om tilskud, men svar ikke modtaget.

Havevandring

Vi har atter været på to havevandringer, desværre har vi måtte skrive til en hel del medlemmer. Nogle har fået trussel om opsigelse ved yderligere advarsler. Desværre måtte vi skride til opsigelse af vort medlem i have 96.

Det kan undre, at selv gode gamle haveejere ikke ser sig i stand til at bruge bare 10 min hver uge, således at gangene kan holdes fri for ukrudt.

Som meddelt i forbindelse med indkaldelsen vil vi i år se på højden på hækkene mod gangene, der er en max højde på 1,2 m.

Vandrør

I forbindelse med åbningen af toiletterne var vi nok lidt hurtige til at åbne for vandet, hvilket resulterede i flere sprængte vandrør. Jeg skal her også henvise til vores lille kommentar i materialet til generalforsamlingen.

Haveaffald

Generelt fungerer det godt med grøntcontaineren. Der har dog været et par tilfælde, hvor der er kommet ting i som ikke hører hjemme.

Køkkencontainere

Med køkkencontainerne går det desværre ikke så godt. Der er stadig alt for mange papkasser, skumplastkasser og andet der ikke er køkkenaffald. Det mest irriterende er, at der er haveejere, der ser, hvem der ikke overholder reglerne, men ikke påtaler det eller vil sige det til bestyrelsen. Det er bare for dårligt.
 
Banely

Der sker løbende vedligeholdelse og mindre forbedringer af Banely. Det er meget positivt at se, hvor mange af vore haveejere, der gør brug af Banely til forskellige arrangementer.

Afbrænding

Generelt fungerer det godt. Lars, Erik, Fevre og Allan har også lavet afbrænding på det gamle sporareal.

Internet

Brohaven er kommet på Internettet. Frank, have 11 har lavet en flot hjemmeside, hvor i kan finde mange oplysninger om haveforeningen. Gå ind og se nærmere på http://www.hfbrohaven.dk.

VR-dage

Det er meget dejligt at konstatere, at der er en meget stor opbakning på VR-dagene, ikke mindst er det dejligt at se mange nye haveejere. Til grus kørsel og træfældning har vi også fin opbakning til.

Kommende sæson

Bestyrelsen har ikke de store planer for næste sæson, men efter de mange ting, som vi har haft gang i de seneste par år, er det rart med en rolig sæson. Skulle nogle have gode ideer eller initiativer er de velkomne til at komme frem med dem enten i dag eller senere ved henvendelse i bestyrelsen.

Afslutning

Til sidst vil jeg gerne takke de folk, der udfører opgaver for haveforeningen, toiletpasser, flagmand, vandsjak, gasmand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt selvfølgelig ikke mindst alle jer, der efter bedste evne giver en hånd med, når der kaldes.

Dirigenten efterlyste bemærkninger til beretningen.

Lene, have 72 ønskede oplyst om hækkene må være 1,2 m eller som anført i lovene 1,1 m.

Hans meddelte, at det selvfølgelig er 1,1 m, det var en talefejl med de 1,2 m.

Bjarne, have 89 så gerne, at det var muligt at øge højden til 1,3 eller 1,4 m. Så gerne, at der blev en anden belægning end perlesten, idet det gav meget arbejde ved renholdelse af gangene.

Hans kunne meddele, at bestyrelsen ikke ønskede at ændre på højden for hækkene, idet der er risiko for at vi kommer ud på en glidebane, så vi får alt for høje hække, der ødelægger vort åbne miljø. Desuden er de lave hække en stor fordel, når vi skal køre med traktoren, idet vi har et godt udsyn bla. kan vi se selv mindre børn, der går på gangene. Vedr. perlesten er det ikke det store problem at renholde gangene, bare man bruger et skuffejern en gang om ugen. Bestyrelsen vurderer dog af andre årsager, om vi skal ændre belægningen, vi undersøger i øjeblikket et nyt produkt, der anvendes i Frederiksberg Have.

Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.

Lise oplyste, at selvom der var et stort underskud var det mindre end den bemyndigelse, som bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling. Omkostninger til toiletter indeholder også betaling for 5 gange tømning.

Hanne, have 46 ønskede nærmere oplysning vedr. haveleje, der var faldet i forhold til foregående år, det samme var tilfældet med udgifterne til vand.

Lise kunne desværre meddele, at hverken haveleje eller vand var blevet billigere, men både Banestyrelsen og Københavns Energi havde ændret opkrævningsterminer, hvorfor nogle omkostninger kunne være betalt i 2002 og nogle ville først skulle betales i 2004.

Lars have 47 ønskede oplyst, hvorfor der var så stor forskel på udgifter og indtægter for grus.

Lise oplyste, at forskellen er det grus og de perlesten, som vi selv anvender til havegangene mv.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5.

Kasserer Lise Wimmer, bestyrelsesmedlemmerne Finne Mogensen og Jørgen Larsen samt suppleant Erik Nielsen blev alle genvalgt med akklamation.

Formanden oplyste, at vi desværre må sige farvel til Dan, som har købt hus og solgt sin have. Dan har ydet en stor indsats i sin korte tid, som suppleant. Foreslog på bestyrelsens vegne Peter Steen Hansen, have 57. Peter blev valgt for 1 år med akklamation.

Gitte Hansson, have 76 blev nyvalgt til revisor og Linda Christoffersen, have 9 nyvalgt til revisorsuppleant.

Ad pkt. 6.

Hans foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Hans meddelte videre, at betalingen til forsikring i første halvår fra opkrævningen i 2005 vil blive forhøjet fra 500 til 600 kr.

Ad pkt. 7.

Der var ingen der ønskede ordet. Formanden afsluttede med en tak for fremmødet, tak til dirigenten samt motiverede et trefoldigt leve for haveforeningen.

Ref: HTH