Generalforsamling 2005

21. februar 05
Referat fra H/F Brohavens generalforsamling mandag den 21.2 2005 kl. 19.00 i Valby
Medborgerhus.
Dagsorden:
1.        Formanden byder velkommen
2.        Valg af dirigent
3.        Formandens beretning
4.        Regnskab
Regnskabet for 2004
5.        Valg
formand Hans Thomsen
bestyrelsesmedlem Kalman Legradi
suppleant Peter Steen Hansen
revisor Erik Nielsen
revisorsuppleant Linda Christoffersen
6.        Indkomne forslag
7.        Eventuelt

Ad pkt. 1

Formand Hans Thomsen bød velkommen og indledte med at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sommermødet.

Vi har mistet to markante medlemmer i haveforeningen. I juli døde Jørgen Wimmer (have 88) efter nogen tids sygdom. Wimmer nåede gennem sine 20 år i foreningen at sætte sit tydelige præg på udviklingen. Af mange ting kan nævnes garagen til traktoren, beklædning af værkstedsvognen og ombygningen af marketenderiet til Banely.

Henning Skov (have 64) måtte på grund af svigtende helbred afhænde sin have i september. Kort efter blev Henning indlagt på hospitalet og måtte være der, til han døde i oktober. Henning har gennem 55 år været med til at præge udviklingen fra de svære tider i 50’erne op til de seneste år. Henning var flere år i bestyrelsen. Var en af initiativtagerne til vores pinsemorgen arrangementer. Deltagerne i Høstfesten fik lejlighed til at høre Henning fortælle om gamle dage i foreningen. Jytte og Hennings store interesse for foreningen kom også til udtryk, da de i forbindelse med salget af haven gav 1.000 kr. til en børnefest.

I januar afgik Poul Sørensen, der har have 79 sammen med Claudia, ved døden. Poul blev syg i efteråret, han var kommet hjem i midten af januar efter en hjerteoperation og efterfølgende genoptræning, men nåede kun af få 14 dage derhjemme.

Forsamlingen mindes de afdøde med er øjebliks stilhed. Æret være deres minde.

Ad pkt. 2.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Erik Nielsen (66) som dirigent. Erik valgtes med akklamation.

Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægter.

Ad pkt. 3.

Formanden indledte med at byde følgende nye medlemmer velkomme og håbede, at de ville føle sig godt tilpas.

Louise Vendelbo Szesci og Stine Zeuner, have 22
Mette og Morten Rahbek, have 37
Latinka Rasmussen, have 40
Preben Carlsen, have 64
Parichart Jensen og Jens Christensen, have 74
Kim Jensen, have 96

Karit Nielsen og Lis Frost er flyttet fra have 40 til have 75.

Byggeplaner

Elforsyning er etableret il Banely, så vi nu har fået et stort køleskab. Der vil også blive etableret lys ved køkkenbordet. Der er nu mulighed for at få strøm til musiker eller musikanlæg. På grund af forsyningskapaciteten må der ikke anvendes elkoger, kaffemaskine eller mikroovn mv.

Til dækning af omkostninger til el og gas opkræves 50 kr., der betales til Lise ved reserveringen og er tabt, hvis man senere annullerer reserveringen.

Der vil inden sæsonstarten være etableret lys i toiletterne.

Havevandring – trusler opsigelse

Vi har atter været på havevandring, desværre har vi måtte skrive til en hel del medlemmer. Beklageligvis måtte vi skride til opsigelse af vort medlem i have 74.

Det kan undre, at selv gode gamle haveejere ikke ser sig i stand til at bruge bare 10 min hver uge, således at gangene kan holdes fri for ukrudt.

Haveaffald

Generelt fungerer det godt med grøntcontaineren. Desværre var der både i starten af sæsonen og i oktober problemer med tømningsterminerne.

Køkkencontainere

Med køkkencontainerne går det nu rigtige godt. Det skyldes måske den flotte vejledning, som Ingrid har lavet. Der er selvfølgelig stadig nogle små problemer med ting, der ikke er køkkenaffald.

Afbrænding

Generelt fungerer det godt. Der er dog enkelte, der fortsat synes, at det er helt i orden, at de smider ting på brandpladsen, som andre så man brænde af. Større ting kan vi fortsat brænde af på det gamle sporareal, men det skal fortsat kun ske efter forudgående aftale med bestyrelsen.

VR-dage

Det er meget dejligt at konstatere, at der er en meget stor opbakning på VR-dagene, ikke mindst er det dejligt at se mange nye haveejere. Gruskørsel har vi også haft fin opbakning til.

Byggerier

Der er stadig stor aktivitet med nybyggerier og til- og ombygninger. Bestyrelsen er i gang med at se på de forskellige regler for kolonihavehuse. På baggrund heraf vil vi senere vende tilbage med et regelsæt for Brohaven.

I forbindelse hermed har vi efter opfordring fra Københavns Kommune indsendt liste over ejerne af de enkelte haver. Kommunen har behov for at ajourføre bygningsregisteret. Det skal bemærkes, at det er op til den enkelte haveejer at underrette kommunen om til- og ombygninger.

Fester

Vi har atter haft den glæde, at der til alle foreningens festlige arrangementer har været en flot opbakning, det er særdeles glædeligt at vi også her ser de nye medlemmer deltage og skabe gode venskaber og kontakter.

Danshøj station

BaneDanmark inviterede beboerne langs banen til åbning af strækningen Flintholm-Køgevej den 7.1. Et opslag i haven og mund til mund metoden bød, at 60 personer mødte op til gløgg og småkager i Banely kl. 15. Derefter med tog til Vigerslevvej, hvor BaneDanmark var vært ved lidt mad samt drikkevarer med tilhørende musik. Et meget fint arrangement.
Danshøj station er nu indviet og vil sikkert blive til gavn for foreningens medlemmer og gæster fremover. Foreningen rettede i januar henvendelse til borgmester Søren Pind og Valbybladet om den manglende renovering af tunnellen. Kommunen har nu svaret, at renoveringen ikke var med i det oprindelige projekt, men arbejdet vil snarest blive igangsat.

Kommende sæson

Der er de sædvanlige arrangementer i næste sæson. Vi har igen kræmmermarked på programmet, som vi håber vil have mere held med vejret, end der var sidste år.

Børnefest

Vi har planlagt børnefest til den 21. maj, vi håber på stor opbakning og modtager gerne gode ideer til arrangementet, ligesom tilbud om assistance til festen er meget velkommen.

Formanden afsluttede med at takke de folk, der udfører opgaver for haveforeningen, toiletpasser, flagmand, vandsjak, her skal nyde en særlig tak til Allan for den store indsats, som han har ydet gennem årene, gasmand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt selvfølgelig ikke mindst alle jer, der efter bedste evne giver en hånd med, når der kaldes.

Vi byder også velkommen til Flemming Hansen have 54 som nyt medlem af vandsjakket.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Michael (101) havde modtaget meddelelse om vurdering og ønskede oplyst, hvad det betød, at der var sat en grænse på 100.000 kr.

Formanden oplyste, at ved vurderinger over 100.000 kr. vil der skulle svares ejendomsskat, men der var ringe risiko for at vi ramte dette loft.

Johnny (4) ønskede oplyst, om der var modtaget oplysninger fra BaneDanmark (BD)omkring byggelinier mv.

Formanden havde ikke modtaget endelig besked fra BD. Peter Rolnæs (86) kunne oplyse, at der var fastlagt regler for servitutterne på Ringbanen. Formanden kontakter BD for at få oplyst, hvilke følger reglerne får for foreningens medlemmer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4.

Kasserer Lise Wimmer gennemgik hovedpunkterne i regnskabet. Der er fortsat underskud på telefonen og bestyrelsen ønsker forsamlingens stilling til evt. nedtagning af telefonen.

Jørgen Elholm (60), Lisbeth (11) og Hanne (46) ønskede alle telefonen bevaret. Der var tale om en meget ringe omkostning for foreningen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5.

Formand Hans Thomsen, bestyrelsesmedlem Kalman Legradi og suppleant Peter Steen Hansen blev alle genvalgt med akklamation.

Revisor Erik Nielsen og revisorsuppleant Linda Christoffersen blev ligeledes genvalgt med akklamation.

Ad pkt. 6.

Dirigenten fremlagde følgende forslag:

Forslag: Bestyrelsen foreslår: I § 7 tilføjes nyt pkt. b) ” Der vælges to suppleanter for 2 år ad gangen. De afgår skiftevis hvert andet år.” Nuværende b) og c) ændres til c) og d).

Begrundelse: Punktet er faldet ud ved seneste revision af lovene.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne følgende forslag:

Forslag: Havelejen fastsættes uændret, idet bestyrelsen bemyndiges til at forhøje den halvårlige leje med indtil 50 kr. for en gennemsnitshave, hvis ekstraordinære stigninger i betalinger for el, vand mv. nødvendiggør dette.

Bestyrelsen ønsker ikke en kontingentforhøjelse på nuværende tidspunkt, idet foreningen har en sund økonomi. Der kan imidlertid i perioden frem til næste generalforsamling komme uforudsete stigninger i nogle af de faste omkostninger. En forhøjelse på næste generalforsamling kan først få virkning fra september 2006.

Michael (101) så hellere en konkret forhøjelse af kontingentet.

Lisbeth (11) anbefalede bestyrelsen forslag.

Forslaget blev vedtaget med to stemmer imod.

Michael (101) ønskede forsamlingens accept til at udarbejde oplæg til installation i el i foreningen.

Formanden henviste til tidligere undersøgelser, der havde vist, at der var tale om meget høje omkostninger.

Johnny (4) mente ikke, at der ville være så store omkostninger, som tidligere oplyst.

Hanne (46) og Gitte (53) var begge imod etablering af el i haveforeningen.

Formanden konkluderede, at stemningen nok var imod, men Michael var særdeles velkommen til at undersøge sagen og fremkomme med et økonomisk oplæg.

Ad. pkt. 7

Pia (4) ønskede oplyst, om man kunne lave Tv-aftener i Banely i forbindelse med andet end fod- og håndbold, havde fået det indtryk at dette ikke var muligt.

Formanden kunne oplyse, at det selvfølgelig altid var muligt uden omkostninger at lave fælles arrangementer i Banely og hilste evt. initiativer meget velkommen. Lånet af Banely skal aftales med Lise, og der er selvfølgelig en forudsætning, at man rydder op efter sig.

Formanden afsluttede med at takke alle for fremmødet og dirigenten for en god ledelse af mødet.

Dirigenten motiverede et leve for foreningen og afsluttede mødet med en opfordring til at deltage i det efterfølgende bankospil.

Ref: HTH