Generalforsamling 2007

26. februar 2007
Referat fra H/F Brohaven’s generalforsamling mandag d. 26/02/07 kl. 19.00 i Valby kulturhus.

Dagsorden:
1.      Formanden byder velkommen
2.      Valg af dirigent
3.      Formandens beretning
4.      Regnskab
5.      Fastsættelse af haveleje
6.      Valg
Formand Hans Thomsen
Bestyrelsesmedlem Kalman Legradi
Suppleant Peter Sten Hansen
Revisor Erik Nielsen
Revisorsuppleant Linda Christoffersen
7.      Indkommende forslag
8.      Evt.

1.      Velkomst: 
Næstformanden bød velkommen, da formanden var forsinket og ville komme senere.
Påpegede, at der er rygeforbud over alt indendørs.
Willy Byskov Andersen have 35 afgik ved døden i slutningen af januar efter kort tids sygdom som følge af lungeoperation. Willy var en flittig deltager i fælles arbejde med faste opgaver på VR-dagen. Skakbrættet på festpladsen sørgede han også for at holde i fin stand. Haven hører til en af de velholdte. Grethe har bedt om at der sendes en tak til alle, som har tænkt på Willy og hende i forbindelse med sygdommen og bisættelsen.

Finn bad alle rejse sig og holde et øjebliks stilhed og udtrykte et æret være Willy’s minde.

2.      Dirigent:

Bestyrelsen foreslog Erik Nielsen have 66. Erik blev valgt med akklamation.
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og i overensstemmelse med vedtægterne.

3.      Formandens beretning

Finn aflagde på formandens vegne følgende beretning:

Nye haveejere:

Anne Christmas og Michael Christmas have 74.
Birgitte Stage og Kim Schrøder have 79.
Erik Stubkjær have 89.
Brian Andersen have 33.
Karin og Anne-Marie Jacobsen have 36.
Kristian Vammen og Ulla Vammen have 34.

Velkommen, vi håber, at I vil føle jer hjemme og få glæde af tiden i Brohaven.

En anden slags beretning

Bestyrelsen har i år medsendt en skriftlig beretning, som er af mere general karakter. Det skal ses i lyset af, at vi i forbindelse med havevandringer og også i tiden mellem disse, modtager mange tilkendegivelser fra foreningens medlemmer. Dels er der kritik af bestyrelsen, når medlemmerne får en henstilling eller advarsel, dels er der kritik af, at der gives alt for få henstillinger og at bestyrelsen er for langmodig. Det er vigtigt at fastslå, at der skal være plads til forskelligheder, men der skal være gensidig respekt for disse forskellighe¬der.

Havevandringer

Årets havevandringer resulterede igen i nogle påtaler og desværre også en opsigelse. påtalerne førte også til, at et par medlemmer besluttede sig at forlade foreningen.

Affald

Køkkencontainerne har ikke givet anledning til væsentlige problemer. I efteråret forsøgte vi med container til storskrald fra R98, det er billigere end den tidligere løsning. det fungerede fint, selvom ikke alle endnu har fundet ud af, at vi ikke skal have brændbart affald med til storskrald. Problemerne med aviscontaineren skulle være løst fra april, idet vi har fået lovning på en større rullecontainer. Bortset fra et par mindre fejl fra R98 har grøntcontaineren fungeret helt i top.

Afbrænding

Afbrænding på brandpladsen har fungeret fint, ligeledes er de store afbrændinger gået fint. Vi ser frem til at det fortsætter i 2007.

Toiletterne

Må siges at være en stor succes, det kan ses af, at vi har fået tømt 7 gange i løbet af sæsonen, hvilket koster ca. 19.000 kr. Det er egentligt billigt knap 200 kr. pr. have for den store lettelse, det har været.

En lille bøn til havejerne med mindre børn. Det er helt fint, at de fra små af lærer selv at bruge toilettet, men det medfører desværre også til, at toilettet ikke altid efterlades i den stand, som andre ønsker at finde det i. Jeg håber I vil være opmærksomme på dette forhold.

Banely

Banely har igen været flittigt brugt. Det er rart, at vi dermed kan hjælpe medlemmerne. Vi har til den kom¬mende sæson købt flere stole, efter et godt tilbud gennem et af vore medlemmer.

Fester og andre fællesarrangementer

Vore fester og fællesarrangementer har igen haft fin opbakning fra medlemmerne. Det er meget positivt, at der bakkes op af foreningens arrangementer. I efteråret holdt vi også en lille sammenkomst for de medlem¬mer, som ved gruskørsel, perlesten og storskrald var med til at yde en stor indsats.

Indbrud

Desværre har der først på vinteren været flere indbrud. Værst er det gået udover Perle Per, have 97, hvor der både er begået hærværk og stjålet en del ting.

Vurdering

Bestyrelsen blev først meget sent klar over, at vores offentlige vurdering var blevet forhøjet i 2005. Vi rejste sagen, men fik i første omgang afslag, idet anken var indsendt for sent, men blev dog indkaldt til møde vedr. sagen. Kassere og formand mødte o, men sagen blev alligevel afvist som forældet. Vi er nu på mærkerne, når vurderingen offentliggøres her i foråret 2007 og vil selvfølgelig anke uanset vurderingen.

Tak

Tak til vandhold, toiletpassere, flagmand og webmaster som for beskeden betaling gør en stor indsats. Tak til gasmanden. Tak til bestyrelse og suppleanter.

Sidst men ikke mindst til alle, for opbakning til arbejde og arrangementer.

Kommentarer til beretning:
Lene have 86 opfordrede alle til at hjælpe nye havejere ind i fællesskabet, og ønskede, at bestyrelsen skulle være mere åben for nye idéer. Synes, at der skal være plads til alle inde for de rammer og regler H/F har.
Hanne have 46 var lad for den alternative beretning. Takkede bestyrelsen for beretningen.

Da der ikke var flere kommentarer til beretningen, blev den sat til afstemning og enstemnigt vedtaget.

4.      Regnskab

Lise fremlage regnskabet

Der var følgende kommentarer til regnskabet:
Hanne have 46 : Hvad er fødselsdagssbidrag Codan.
Michael have 101 : Mener, at vi har en formue på 183.000 Kr. og at det i øvrigt er talgymnastik med de 126.000 i hensatte beløb samt at regnskabet formodes lavet i forhold til et budget.
Karsten have 27: Ros til regnskabet.
Michael have 42 : Mente at de disponerede beløb var en utraditionel information.

Lise svarede : Fødselsdagsbidragene er en generalforsamlingsbeslutning om, at vi skal hensætte penge til en jubilæumsfest hvert 5. år, og at vi har jubilæum i år 2008, men mere om det senere.
De disponerede beløb er kommet med som en oplysning for at synliggøre H/F’s reelle formue.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og vedtaget.

5.      Fastsættelse af haveleje.

Bestyrelsen foreslår:
Med virkning fra 1. september forhøjes havelejen med ca. 6 % svarende til en forhøjelse fra 1402 til 1485 kr. pr. halvår for en gennemsnitshave.

Lene have 86 : Hvor stor er en gennemsnitshave?
Næstformanden : En gennemsnitshave er på 352 kvm.

Forslaget blev herefter enstemnigt vedtaget.

6.      Valg.

Alle de opstillede genvalgt med akklamation.

7.      Indkommende forslag.

Elin have 7 foreslår at § 5 pkt. b) ændres således:

b) Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den årlige generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødenes antal. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret med kun 1 stemme pr. have.

Der var flere indlæg som anbefalede forslaget og indlæg, der ønskede den nuværende formulering fastholdt.

På begæring foretoges skriftlig afstemning, og forslaget blev vedtaget med over 2/3 majoritet som vedtæg¬terne kræver til ændringsforslag.

Bestyrelsen foreslår at i § 5 tilføjes følgende nye pkt. c og d.

§ 5 c) Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændringer som kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Begrundelse: Afstemningsreglerne er fejlagtigt ikke medtaget ved den seneste revision af lovene.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

§ 5 d) Gennemførelse af større investeringer, der kræver væsentligt forhøjelse af havelejen samt optagelse af loven, kan kun ske efter en forudgående skriftlig aftale blandt alle foreningens medlemmer, hvor hver have har 1 stemme. Låneoptagelse kræver mindst 2/3 af de stemmeberettiget medlemmer stemmer for optagelse.
Begrundelse: Bestyrelsen finder det ønskeligt at alle medlemmer ved skriftlig afstemning får mulighed for at tage stilling til investeringer, der medfører lejeforhøjelse. Ved spørgsmålet om låneoptagelse har drøftelser med Arbejdernes Landsbank afdækket, at foreningen vil blive afkrævet dokumentation for, at en sådan be¬slutning er vedtaget med en kvalificeret flertal blandt alle foreningens medlemmer.

Der var en del  debat omkring forslaget. Der var bl.a. flere medlemmer, der mente at det var generalforsam¬lingen, der var højeste myndighed.
Bestyrelsen trak herefter sit forslag.

Michael have 101 havde et ændringsforslag til bestyrelsen forslag omkring § 5 pkt. d der ligeledes blev trukket.

Michael have 101 havde stillet følgende forslag:

Der indføres kabel til el, som sikre at alle over tid kan tilsluttes, dette finansieres af H/F med egenkapitalen.
Michael have 101 begrundede sit forslag.

Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag:

Bestyrelsen foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe, som består af 3-4 personer, hvor H/F formand er formand for gruppen, som arbejder konstruktivt og undersøger alle forhold, som vedrører indførelse af el i H/F, og fremlægger dette ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår at H/F formand, bestyrelsessuppleant Peter Steen Hansen samt Michael Christensen have 101, og måske yderligere et medlem fra H/F er medlemmer i gruppen, der skal undersøge og klarlægge konsekvenserne omkring evt. indførelse af el i H/F Brohaven.

Der var følgende kommentarer:

Peter, have 45 : Har været i kontakt med en installatør i dag, som mente, at kunne indføre el til 12.500,- pr. have. Strømmen kommer så ind til nogle fordelerskabe. Dette kræver dog, at minimum 50 % tilslutter sig.

Formanden anmodede Michael om at trække sit forslag, og anbefalede bestyrelsens forslag.

Dirigenten henstillede, at Michael trak sit forslag, idet rækkevidden af forslaget og finansieringen var uklar.

Michael, have 101 , trak herefter forslaget og udtrykte samtidig en kritik af bestyrelsens samarbejde omkring forslaget.

Hanne, have 46: Fandt kritikken af bestyrelsen forkert. Vore solceller fungerer perfekt, og synes ikke, at vi skal påtvinges el.

Bestyrelsens forslag blev herefter sat til afstemning, og enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt

Jesper, have 51 : Glad for sin have, fortæller kolleger om H/F. Undrer sig over, at man tilsyneladende diskriminerer enlige kvinder. Mener ikke, at vedtægterne følges.

Elin, have 7 : Der skal være havelåger ved alle haveindgange.

Henrik, have 27: Synes det er underligt, at man prioriterer ventelisten, sådan som man gør.

Lene, have 86 : Er rystet over, at bestyrelsen laver egne regler.

Michael, have 101 : Spørger bestyrelsen omkring fremtidige vurderinger, og synes man bør kontakte Kolo¬nihaveforbundet, eller andre uvildige til at vurdere.

Formanden Ventelisterne håndteres efter de kutymer, der har været gældende i mange år. Bestyrelsen tilby¬der haver sådan så flest muligt bliver tilfredsstillet. Ifølge vedtægterne er det bestyrelsens opgave, at vurdere haver. Synes ikke man skal kontakte andre omkring vurderinger, da det vil blive for dyrt. Opfordrer samtlige haveejere til at se nøje på de vurderinger, som kommer nu, da de evt. vil være meget høje. Synes man bør kontakte bestyrelsen, hvis vurderingerne er for høje, så man kan komme med en samlet indsigelse til Skat.

Jesper, have 51 fandt fortsat bestyrelsens prioritering og manglende offentliggørelse heraf kritisabel og mente det var i strid med vedtægterne.

Afslutningsvis oplyste formanden, at der den 12. april 2008 bliver afholdt Jubilæumsfest i Pejsegården på Frederikssundsvej i Brønshøj. Nærmere følger.

Inden man gik over til bankospil, blev der råbt et trefoldigt leve for H/F.

Referent: Kálmán.
18. marts 2007