Generalforsamling 2006

28. februar 2006
Referat fra H/F Brohavens generalforsamling tirsdag den 28.2 2006 kl. 19.00 i Valby
Medborgerhus

Dagsorden:
1.      Formanden byder velkommen
2.      Valg af dirigent
3.      Formandens beretning
4.      Regnskab
5.      Valg
kasserer Lise Wimmer
bestyrelsesmedlem Finn Mogensen
bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen
suppleant Erik Nielsen
revisor Gitte Hansson
revisorsuppleant Linda Christoffersen
6.      Indkomne forslag
7.      Eventuelt

1. Formanden byder velkommen

Hans bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Indledte med mindeord for de medlemmer, som var afgået ved døden.

I juli måned afgik Frank Eriksen have 11 og Rita Larsen, have 19 med få dages mellemrum ved døden. Frank havde i de senere år ydet en stor indsats for foreningen ved at oprette og vedligeholde vores hjemmeside.

Rita hørte sammen med Flemming til de ældste haveejere. Rita hørte til de stille medlemmer, der ofte kom i haven i sæsonen, men kun sjældent deltog i foreningens aktiviteter.

I efteråret fik vi meddelelse om, at Edith Carlsen, have 39, var død. Edith havde sammen Frank været i Brohaven siden 1959 og havde nu den højeste anciennitet i foreningen. De hører også til de stille medlemmer, der nyder deres egen have og gør en stor indsats der.

Torsdag i sidste uge var bestyrelsen repræsenteret ved Niels Ove Dinesens (Dinos) bisættelse. Dino solgte have 79 i 2000 efter godt 20 år i foreningen, hvor han gennem de år ydede en stor indsats. Dino var med til at igangsætte pinsemorgen arrangementet, hans trompet var i de 20 år et fast indslag ved alle festlige lejligheder. Dino har også efterladt sig synlige beviser i haveforeningen, idet han lavede mange sjove fugle, hvis vinger farer lystigt rundt i vinden, og som han gavmildt gav til andre haveejere. Hans minde vil leve længe, idet det er hans tekst, vi synger som afslutning på vore fester.

Hans bad alle rejse sig og mindes de afdøde med et øjebliks stilhed og udtalte et æret været deres minde.

2. Valg af dirigent

På vegne af bestyrelsen foreslog Hans Erik Nielsen, have 66. Erik blev valgt med akklamation.

Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

3. Formandens beretning

Dirigenten gav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.

Hans gav følgende beretning:

Nye haveejere

Vi kan byde velkommen til følgende haveejere:

Anita Pedersen, have 6
Anders Andersen, have 45
Camilla og Lars Neumann-Winther, have 73, familieoverdragelse
Stig Christensen, have 78
Michael Folkmann, have 90.

Vi håber, at de alle vil få glæde af tiden i vores forening og byder velkommen.

Byggeplaner

Det har været et stille år med byggeri. Vi har fået installeret overvågning på tankene ved toiletterne, det er en stor lettelse i forbindelse med bestilling af tømning.

Havevandringer

Bestyrelsen har gennemført de traditionelle havevandringer. Desværre måtte vi igen skride til opsigelse af en haveejer (have 78). Et par andre følte jorden brænde under sig og ønskede selv at afhænde haven. Opsigelsen og de udsendte påtaler har givet anledning til henvendelser til bestyrelsen, der er nogle, der mener vi har en for restriktiv holdning, men vi modtager også henvendelser fra haveejere, der ønsker vi skal være hurtigere med påtaler og trusler. Så jeg mener, at vi har et passende niveau.
 
Haveaffald

Her kan jeg gentage mit indlæg fra 2005. Generelt fungerer det fint, der er selvfølge en smutter eller to i løbet af sæsonen. R98 kiksede også i april og oktober som i 2005. Vi har fået pengene retur for oktober, idet vi kun havde containeren i halvdelen af måneden. At de så glemte den i det meste af november blev deres problem.

Køkkenaffald

Det har fungeret meget fint med køkkencontainerne. Også her har R98 haft lidt problemer, men her rammes vi ligesom alle andre brugere. I højsæsonen kan der opstå problemer i weekenden i særdeleshed, når der har været større arrangementer i Banely. Det er derfor henstillet til brugerne af Banely, at affald først lægges i køkkencontainerne, når disse er tømt mandag.

Afbrænding

Heller ikke her er der de store kritik punkter, langt de fleste haveejere bruger brandpladsen fint samt aftaler, hvis der er større ting, der skal ud på det store bål. I de få tilfælde, hvor der har været lidt knas, har der været tale om misforståelser, som er blevet rettet og beklaget.

Storskrald

Vi klarede os med en stor container i foråret. Der var etableret kørsel af storskrald den fredag containeren kom, det er en god løsning, idet den sikrer en korrekt læsning og god pakning af containeren, samt afbrænding, så vi ikke fylder containeren med brandbare ting. Det er positivt, at der er mange der tænker på de medlemmer, der frivilligt stiller op til kørslen. En forfriskning eller et bidrag til indkøb af disse er altid velkommen.

Træfældning

Igen i år fik vi fældet en del træer, her var der igen mange der stillede op og gav et ordentligt nap. Vi har fået oplyst, at BaneDanmark vil foretage beskæring på skrænten ved toiletterne. Vi ved desværre ikke hvad de vil lave og hvornår.

VR-dage

Til begge VR-dage havde vi igen meget stor tilslutning. Det er meget positivt, at så mange medlemmer bakker op om disse dage. Det er også ved samværet på disse dage, at nye medlemmer får en god kontakt til de gamle.

Hjemmesiden

Bo og Rikke (have 26) har tilbudt at overtage redaktøropgaven på hjemmesiden. Det har desværre vist sig at være en næsten umulig opgave, at få aftale med det firma, der ”hoster” vores hjemmeside, om redaktørskiftet. Bo og jeg arbejder videre med sagen.

Fester

Her blev 2005 et historisk år, for første gang måtte både sommerfesten og høstfesten afholdes i Banely på grund af dårligt vejr. Trods dette var der god opbakning og godt humør. Et meget positivt træk var, at der fra rygerside blev fremsat forbud mod rygning under spisningen, samt at rygerne senere også viste stor hensyntagen ved i stort omfang at ryge udenfor.

Børnefesten i maj havde stor tilslutning, og planlæggerne havde fået stablet et meget flot arrangement på benene. Succes har medført, at bestyrelsen har besluttet, at vi også i den kommende sæson afholder børnefest. Succesen medførte også, at vi forud for høstfesten afholdt et ”voksentivoli”, hvor der også var fin tilslutning og hvor børnene også fik lov til at lege lidt med.

Sct. Hans var begunstiget af særdeles godt vejr, det betød, at der var den største tilslutning i foreningens historie. Det store deltagerantal, der var placeret ved brandpladsen og på det gamle sporareal, betød at midsommervisen blev sunget som en meget speciel trestemmig kanon.

Til kræmmermarkedet havde vi inviteret medlemmerne af grundejerforeningen Ankeret, der kom en 15-20 personer, hvoraf mange aldrig før havde besøgt Brohaven. Kræmmerne var generelt godt tilfreds med omsætningen.

Fremtiden

Bestyrelsen påregner ikke at sætte større aktiviteter i gang i den kommende sæson. Vi gennemfører de fast tiltag og arrangementer, som alle er med på den udsendte årsplan. Vi hører dog gerne, såfremt der er forhold eller ting, som I mener vi bør gå i gang med.

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der har givet en hånd med, når der skulle arbejdes for foreningen, det er af uvurderlig værdi for foreningen. Tak til Ketty og Søren, for pasning af toiletterne, tak til Kurt for indsatsen med gassen, tak til John for pasning af flaget samt ikke mindst til vandsjakket for deres store indsats.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne for et meget fint og positivt samarbejde. Og ikke mindst en tak til alle jer haveejere, der flittigt møder op både til arbejde og fest.

Dirigenten efterlyste kommentarer og spørgsmål til beretningen. Der var ingen der ønskede ordet, og beretningen blev taget til efterretning.

4. Regnskab

Lise fik ordet og gennemgik kort nogle af regnskabets hovedpunkter. Oplyste, at der af det anførte overskud overføres 19.044 kr. til jubilæumsfonden, der derefter har en formue på ca. 38.000 kr.

Hanne (have 46) undrede sig over, at indtægterne for forsikring var på 79.000 mens udgifterne var på 94.000. Lise oplyste, at forskellen dels skyldes foreningens egne forsikringer. Derudover er der ikke sammenfald af den periode som indbetalingerne dækker og den periode som udgifterne dækker.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Valg

Dirigenten forestod valget til de enkelte poster, hvor alle var indstillet til genvalg, hvorved følgende alle blev genvalgt med akklamation:

kasserer Lise Wimmer
bestyrelsesmedlem Finn Mogensen
bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen
suppleant Erik Nielsen
revisor Gitte Hansson
revisorsuppleant Linda Christoffersen

6. Indkomne forslag

Dirigenten indledte med behandling af bestyrelsens forslag, der var udsendt med indkaldelsen.

Havelejen fastsættes uændret, idet bestyrelsen bemyndiges til at forhøje den halvårlige leje med indtil 50 kr. for en gennemsnitshave, hvis ekstraordinære stigninger i betalinger for el, vand mv. nødvendiggør dette.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gav ordet til Michael Esper Andersen (have 42) for forelæggelse af følgende forslag:

I ordensbestemmelserne under ”Diverse” punkt ”g” tilføjes: ”Det er dog tilladt at hold hund, kat eller andre mindre kæledyr, der dog ikke må være til gene for andre,”

Michael syntes, selvom han ikke selv havde kæledyr, at der også burde være plads til disse i haveforeningen.

Formanden meddelte, at bestyrelsen havde drøftet forslaget og ikke kunne anbefale det vedtaget. Det var specielt spørgsmålet om hund, der var problematisk, idet hundehold tidligere har givet anledning til problemer på grund af støj, samt andre gener overfor andre haveejere. Bestyrelsen finder det ikke ønskeligt, at de skal være ”dommer” i evt. nabostridigheder.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, hvor det blev forkastet med overvældende flertal.

Dirigenten gav herefter ordet til Michael Christensen (have 101), der via OH-projektor og et omdelt notat gennemgik sit forslag til etablering af el tilslutning i haveforeningen. Forslaget var baseret på etablering af et fordelingsnet med 20 forsyningsskabe til en samlet investering på 1,3 mio. kr.. Herfra kan etableres tilslutning og installation i de enkelte haver for ca. 28.000 kr. Michael påpegede de fordele, der var ved elforsyning både med hensyn til brug af haverne samt ikke mindst forskellen anskaffelsespriserne på hvidvarer til flaskegas og el.

Formanden kommenterede forslaget på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget i den nuværende udformning, idet arbejdet ikke kan igangsættes før de økonomiske rammer er sikrede. Det er usikkert, om vi kan få finansieret arbejdet med et kreditforeningslån. Der er desuden ingen garanti for, at Banedanmark vil tillade, at der indføres el til området, de teknisk krav herfor er ikke undersøgt. Bestyrelsen finder ikke at den forventede lejestigning på ca. 30 %, står i rimeligt forhold til de fordele, som flertallet af medlemmerne vil opnå.

Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag, og formanden begrundede det med, at bestyrelsen selvsagt vil arbejde videre med sagen, hvis det ønskes fra flertallet af medlemmerne. Bestyrelsen kan dog ikke anbefale, at der arbejdes videre med forslaget.

”Generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen viderebehandler forslaget om indførelse af el indenfor de i forslaget fra Michael Christensen foreslåede rammer.

Knud Nielsen (have 10) anbefalede forslaget om etablering af el, han havde selv flere gange sammen med andre forsøgt at få elforsyning etableret. Han håbede, at man nu var moden til at støtte den gode ide.

Dirigenten satte ændringsforslaget til afstemning, der blev forkastet med 26 stemmer for og 53 imod.

Michael (have 101) beklagede afstemningsresultatet, der efter hans opfattelse var bagstræberisk, men han vil arbejde videre og håber på en mere positiv behandling ved en senere fremsættelse.

Hans erklærede sig tilfreds med resultatet. Undskyldte, at han i første omgang havde glemt at takke Michael for det store arbejde, der var lagt i udarbejdelsen af forslaget.

7. Eventuelt

Elin (have 7) bad bestyrelsen være opmærksom på, at der var flere haveejere, der ikke overholdt vedtægternes bestemmelse om havelåger.

Lisbet (have 11) fandt det forkert, at det var muligt at afgive to stemmer pr have ved de netop foretagne afstemninger.

Formanden bekræftede, at der manglede enkelte havelåger, men nogle ejere havde oplyst, at de var i gang med reparationer eller udskiftning af lågerne, Formanden fandt dog ikke, at det var et problem, som bestyrelsen havde lyst til at bruge mange kræfter på.

Til Lisbet svarede formanden, at det var en kutyme, at der på foreningens generalforsamling kan afgives max. to stemmer pr have.

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af mødet.

Dirigenten afsluttede mødet med at motivere et trefoldigt leve for haveforeningen.

Generalforsamlingen afsluttedes med det traditionelle bankospil.

Ref: HTH