Generalforsamling 2008

5. april 2008
Referat fra generalforsamling tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.00 på Ramsingsvej 28 A, Valby

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5 . Fastsættelse af haveleje
6 . Valg
– kasserer Lise Wimmer
– bestyrelsesmedlem Finn Mogensen,
– bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen
– suppleant Erik Nielsen
– revisor Gitte Hansson
– revisorsuppleant Linda Christoffersen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

1. Formanden byder velkommen.

Hans bød velkommen til generalforsamlingen, der var flyttet til nye lokaler, idet Valby Kulturhus var optaget. Hans udtalte mindeord for Elin Eichmüller, have 7, der døde i julen 2007 efter lang tids kamp mod kræften og for Lars Larsen, have 47, der pludselig døde i starten af februar kort før sin 50 års fødselsdag. Begge har været personer, der har været aktive i foreningen og hver på sin måde påvirket udviklingen.

Forsamlingen mindes de bortgåede ved et øjebliks stilhed. Æret være deres minde.

2. Valg af dirigent

Hans foreslog på bestyrelsens vegne Erik Nielsen, have 66, der blev valgt med akklamation. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagorden ifølge vedtægterne.

3. Formandens beretning

Hans omtalte følgende i beretningen:

Nye haveejere:
Have 15 – Steen L Eriksen og Gordon Eriksen
Have 73 John Brøndum Pedersen
Have 40 – Birgit Aanæs
Have 39 – Ole Kaspersen
Have 65 – Lena V Andersson
Have 31 – Lise Mathiesen
Have 71 – Hanne Habekost og Verner Poulsen
Have 42 – Niels og Thomas Nørgaard
Have 51 – Christina Vemb Aa

Vi byder velkommen og håber, at I får glæde af haverne.

Lad os starte med det sure.

Indbrud og Hærværk
Allerede i efteråret oplevede vi, at 10-12 haver havde været udsat for indbrud. Der var desværre store ødelæggelser i nogle haver, men dog ikke dissideret hærværk. Her i februar var det galt igen, der var nogen der kedede sig i vinterferien. Det medførte knuste ruder i 10 haver, der var flere steder tale om hærværk. Nogle hus var desværre også gennemrodet.

De sidste tilfælde blev meldt samlet til politiet, der har været og se på tingene. Det blev samtidig aftalt, at Valby lokalpoliti nu har nøgle til foreningen, så de vil kikke forbi, når der er tid i forbindelse med den generelle rapportering.

Anmeldelserne til Codan gav nogen usikkerhed vedr. anvendelse af glarmester. Codan henviser til Glarmestrenes døgnvagt. Det er nu aftalt, at der derfra henvises til Gurskov. Vi kan således fortsat kontakte Gurskov direkte. Reparation af skaderne i februar gav også lidt ”støj”. Gurskov meddelte, at de ville tage deres tømrer med og se på de ødelagte døre. I sidste uge blev jeg så kontaktet af en anden tømrer, der ville se på tingene. Jeg henviste til, at det måtte han afklare med Gurskov og har ikke hørt mere.

Haveaffald
Det er jo ingen hemmelighed, at det har givet problemer i år. Københavns kommune har ændret procedurer, så vi ikke længere kan få en fast container. Vi skal bestille fra gang til gang og kan kun få en container, hvis der er en ledig. Det har ikke fungeret særligt godt, vi håber det bliver bedre i kommende sæson.

Vi har derfor åbnet for henlæggelse af affald på sporarealet indenfor visse begrænsede perioder. Containeren skal selvfølgelig benyttes, når vi endelig har en. Husk i forbindelse hermed, at sporarealet ikke er en legeplads.

Vores første henvendelse til Miljøkontrollen gav ikke et positivt resultat, men vi vil forsøge igen.

Regnvejr
Sommerens regnvejr gav historiske oversvømmelser i haveforeningen. Vi aldrig tidligere oplevet, at gange og haver stod under vand i et sådant omfang. Have 31 led under, at vandet kom ind fra grøften. Flere henvendelser til Banedanmark har endnu ikke ført til, at de har kigget på grøften langs Kastrupbanen.

Oversvømmelserne ved have 81 og ved have 88 og 90. Medførte, at det var nødvendigt at pumpe vandt op i tønder og gøre det ned i grøften ved brandpladsen. Men også her var der ikke mangel på arbejdskraft,

Til det mere positive:

Afbrænding
Vi har haft gang i afbrændingen i år. Dels har vi brændt tre nedrevne huse, og dels har der været meget at brænde i forbindelse med VR dagene. Der er dog fortsat altid opbakning fra medlemmerne til arbejdet.

Havevandring
Året har kun budt på en enkelt havevandring, som kun gav anledning til få bemærkninger, det var interessant at se, at der forud for bestyrelsens tur skete en masse i haverne, selvom vi ikke havde annonceret havevandringen. Vi vil nok være lidt hurtigere ude i år, idet vi gerne ser, at der kommer lidt bedre gang i arbejderne i foråret, end det skete sidste år.

Fælles arbejder
Det er glædeligt, at der stadig er stor tilslutning til VR-dagene. Det er næsten et luksusproblem, idet vi ikke altid har arbejde nok til alle. Vi oplever også, at mange af vore nye medlemmer bruger deltagelsen til at lære andre medlemmer at kende.

Grus kørslen forløb også fint, selv om der var smuttet en bestilling til en enkelt have, det blev dog klaret efter følgende. Det er her mest de ”gamle kræfter” der giver en hånd med, det ville være rart, hvis vi også så lidt yngre og friske hænder.

Efter problemer med containerleveringen til storskrald i foråret gik det meget bedre i efteråret. Der var fin opbakning til fredagskørslen og læsningen. Selvom vi trækker på vore medlemmers hjælp, er det en god måde at gøre det på, idet vi får pakket containeren på en god måde.

Vi har fået malet Banely. Med Erik som ankermand og flot assistance fra Kurt have 93 og
Inge have 26.

Finn have 81 har sørget for, at alle vore bænke har fået en ordentlig overhaling.

Børnedagen
Vi havde en rigtig fin børnedag, vejret ved med os, idet regnen stoppede og solen kom frem, netop som vi skulle i gang. Vi savnede dog en hel del af de børn, der nu er kommet i haven. Det er gratis at deltage, og det er en god måde at lære de andre børn at kende på og dermed skaffe sig ny venner.

Tak til de mange, der var med i planlægningen og deltog i afviklingen af arrangementet. Vi vender tilbage med et nyt arrangement til næste år, der vil være præget af, at vi holder 65 års fødselsdag.

Festligheder
De to traditionelle arrangementer sommerfest og høstfest forløb fint. Begge var i år tilgodeset med godt vejr. Vi kunne måske godt ønske, at der var flere, som bakkede op om disse arrangementer. Det er dog glædeligt, at vi også her ser mange nye ansigter.

El
Efter en noget træg start har gruppen haft møde med DONG, der har beskrevet, hvordan de vil kunne etablere. Desværre har vi ikke trods mange rykkere fået svar fra Kbh Kommune på en henvendelse vedr. mulige skærpede krav om kloakering. Banedanmark har meddelt, at der ikke er indvendinger mod etableringen af el.

Gruppen vil, så snart der foreligger svar fra Kbh Kommune lave et oplæg. Der dels beskriver fremgangsmåden og dels omkostningerne for de haveejere, der ønsker at få etableret el. Der vil forhåbentlig i maj kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan træffes principiel beslutning om etableringen af elforsyning.

Jeg vil gerne henstille, at vi venter mede yderligere debat om el til oplæg og forslag foreligger.

Fødselsdagsfest
Inden afslutningen vil jeg ikke undlade at nævne vor 65 års fødselsdag, som vi afholder den 12. april på Pejsegården i Husum. Bestyrelsen håber at se mange medlemmer til denne fest.

Afslutning
Tak til alle de, der henover året udfører arbejder til gav for foreningen. Det gælder vort vandsjak under Erik’s ledelse, der har været udskiftning i bemandingen og jeg tror, at Erik gerne modtager tilbud om assistance. Ketty og Søren som sikrer at vore fælles toiletter altid er i virkelig fin stand. Kurt, der tager det store slæb med at sørge for, at vi kan få købt gas. Til John have 92, der sørger for at vi får hejst det fælles flag. Bo have 26 for arbejdet med hjemmesiden.

Tak til alle jer, der møder frem når vi har brug for en hjælpende hånd til de mange forskellige opgaver. Tak til min kolleger i bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde, samt ikke mindst for de mange opgaver, som de henover sæsonen løser til fælles glæde.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat.

Lene, have 86 takkede for en god beretning. Kritiserede, at flere medlemmer ikke sorterer haveaffaldet, der køres ned. Der er grene, som ikke komposteres, der placeres forkert, ligesom plastik urtepotter og snor ikke hører hjemme i komposten. Så gerne, at der var åbent til kompostbunken hele tiden.  at der er idet der er problemer med oplukning til pladsen. Så gerne loppemarkedet flyttet, idet mange holder ferie i starten af juli.

Gitte, have 76 ønskede, at der fortsat generelt skulle være lukket til kompostbunken af hensyn til de mange bør, der er i foreningen og som ikke skal have adgang til området.

Michael, have 101 supplerede oplysninger vedr. el. Tilslutningsafgift udgør 15.125 Kr. til DONG, indføring af kabel og etablering af måler koster ca. 8.000 Kr., hvis man selv udfører gravearbejdet. Fremhævede DONGs positive indstilling omkring retablering af gange. Efterlyste vedtægter med de sidste rettelser.

Aksel, have 21 påpegede, at beretningen glemte at omtale rotteplage i løbet af vinteren.

Hans takkede Aksel, der var en smutter. Der har været besøg af rottefænger, der ikke ville gøre noget på nuværende tidspunkt. Alle bedes være meget opmærksomme på tegn på rotter, Tak til Lene for indlægget, bemærkningerne vedr. sortering var helt, som han gerne ville have sagt det. Bestyrelsen prøver at huske oplukning, men har inden sæsonen må man selv hjælpe til med at finde én med nøgle. Loppemarkedets dato er fastlaget af ”loppefolket”. Ændring i datoen skal drøftes med John, have 62. Var enig i Gittes bemærkninger vedr. aflåsning. Lovede Michael, at der vil blive lavet reviderede vedtægter.

Beretningen taget til efterretning.

4. Regnskab

Lise fremlagde regnskabet.

Hanne, have 46 konstaterede, at der var et større underskud på godt 15.000 Kr. Ønskede oplyst, hvorfor der ikke var udgifter til R 98. Udgifterne til vand var igen steget, selvom vi ikke burde have brugt maget vand i 2007.

Anita, have 6 ønskede oplyst, hvorfor der var større udgifter end indtægterne på forsikringer.

Michael, have 101 ønskede oplyst, hvordan forskellen mellem indtægter og udgifter ved fester og møder opstår.

Lise og Hans svarede, at underskuddet skal ses i lyset af, at den forhøjede haveleje først fik virkning fra 1.9.2007. Udgifterne til R98 var tidligere kørsel af haveaffald. Container til storskrald leveret af R98 gratis. Stigning i vandafgift er dels øgede afgifter og dels igen en ændring i opkrævning og a conto betaling. Forbruget er ikke steget i 2007. Forskellen i indtægter og udgifter for forsikringer svarer til foreningens egne forsikringer dels af bygninger og dels ansvar. I relation til fester blev det oplyst, at der er forudbetalt 5.000 Kr. på fødselsdagen, der er afholdt udgifter til bestyrelsesmøder, desuden er der afholdt ”medarbejderfest” for alle de, der hjælper med grus kørsel, storskrald mv. De fleste udgifter til sidstnævnte er dækket af de bidrag medlemmerne giver ved kørsel mv. og som fremgår som diverse indtægter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af havelejen

Hans foreslog havelejen fastsat uændret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg

Kasserer Lise Wimmer, genvalgt med akklamation.
Hans oplyste, at Finn Mogensen ikke ønskede genvalg. Foreslog på vegne af bestyrelsen Kim Schrøder, have 79. Kim blev valgt med akklamation. Bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen, bestyrelsessuppleant Erik Nielsen, revisor Gitte Hansson og revisorsuppleant Linda Christoffersen blev alle genvalgt med akklamation.

7. Indkomne forslag

Michael , have 101 begrundede følgende forslag til § 2 c):
Nuværende tekst
Bestyrelsen fastsætter efter besigtigelse havens slagspris, medmindre overdragelse sker efter § 2 b)
Ny tekst
Prisen fastsættes efter en vurdering af en uvildig instans, f.eks. Dansk kolonihaveforbund, medmindre overdragelsen sker efter § 2 b), evt. udgift ifb. med vurderingen afholdes af sælger.

Pegede på, at der havde været tilfælde, hvor bestyrelsen havde vurderet huse til en høj pris, hvorefter de nye ejere blot havde nedrevet dem. Fandt at en uvildig og faglig vurdering var at foretrække.

Hanne, have 46 opfattede forslaget som en mistillid til bestyrelsen og anbefalede af stemme imod.
Lene, have 86 støttede forslaget, fandt at det var en aflastning af bestyrelsen og frigørelse for en ubehagelig opgave.
Erik, have 66 påpegede, at det var op til selv at beslutte om de ønskede at nedrive beboelige huse.
Gitte, have 76 fandt, at den nuværende fremgangsmåde fungerede fint, og at bestyrelsen var med til at fastholde et prisniveau, der gave alle mulighed for at overtage en have.
Hans meddelte, at bestyrelsen så forslaget som en mistillidserklæring og ville anmode om, at forslaget blev nedstemt. En anvendelse af vurderingsmænd fra Dansk kolonihaveforbund krævede medlemskabet af forbundet, hvilket koster ca. 20.000 Kr. om året. Medlemskabet indebærer desuden, at vi på en række områder bliver underlagt deres kompetence, bl.a. er det forbundet, der skal forhandle og indgå aftale med Banedanmark.

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning, der udviste 10 stemmer for, 51 imod og 2 blanke. Forslaget forkastet.

Michael, have 101 begrundede følgende forslag § 4 a):
Nuværende tekst
Havelejen fastsættes på den årlige generalforsamling og er gældende fra den 1. september.
Ny tekst
Budgettet godkendes på den årlige generalforsamling og er gældende fra 1. september.

Et fremlagt budget ville give et bedre overblik over foreningens økonomi og niveauet for haveleje.

Dirigenten fik tilladelse til at foretage samtidig behandling af en næsten enslydende forslag fra Anita, have 6.

Hans kunne på bestyrelsens vegne principielt tilslutte sig forelæggelse af et budget, det bør dog være sammenfalden med regnskabsåret, idet det ellers ikke er relevant. Bad forslagsstilleren uddybe, om det skulle være en håndfæstning for bestyrelsen eller om bestyrelsen stadig havde handlefrihed med ansvar overfor generalforsamlingen. Desuden ønskede bestyrelsen forsat, at generalforsamlingen fastsætter havelejen.

Michael tilsluttede sig, at budgettet skal følge regnskabsåret og at havelejen fortsat fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen har selvsagt stadig handlefrihed.

Dirigenten satte herefter følgende ændringsforslag til § 4 a) til afstemning:
Budgettet godkendes på den årlige generalforsamling. Havelejen fastsættes samtidig og er gældende fra 1. september.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede på baggrund heraf, at § 6 b) pkt. 4. ændres til 4. Godkendelse og budget og fastlæggelse af haveleje.

Anita, have 6 begrunde følgende forslag til Ordensregler – Diverse:
Nyt punkt
Høj musik og/eller støjende adfærd er ikke tilladt.
Henvendelser/klager fra andre medlemmer skal efterkommes umiddelbart.

Forslaget var udsprunget af, at der flere gange har været holdt fester med høj musik og støjende udendørs optræden tæt ved have 6. Henvendelser om, at nedsætte støjniveauet har været resultatløst og var desværre blevet optaget særdeles negativt.

Hans meddelte, at bestyrelsen ikke går ind for forslaget. De hidtidige regler har virket rimeligt tilfredsstillende. Bestyrelsen ønsker heller ikke at påtage sig yderligere ”politiopgaver”.

Forslaget gav herefter anledning til en ret følelsesladet debat med flere indlæg, der overvejende var imod forslaget

Hans konstaterede, at der var overvejende stemning mod forslaget. Fastslog samtidig, at der altid skal tages hensyn til naboerne også ved fester, samt at upassende optræden overfor andre medlemmer vil medføre påtale fra bestyrelsen. Anmodede forslagsstilleren om at trække forslaget.

Anita trak herefter forslaget.

7. Afslutning

Vivi, have 63 så gerne forslag udsendt inden generalforsamlingen.
Lene, have 86 henstillede, at der fremover anvendes em mere venlig og afdæmpet tone i debatten.

Hans oplyste, at med de nuværende vedtægter skal forslag først indsendes 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen vil se på en ændret indsendelses frist. Var enig i, at der have været nogle uheldige kommentarer, men der skal også være plads til klare holdninger.

Hans takkede Finn Mogensen for hans næsten 20årige indsats i bestyrelsen. Specielt havde Finn været en stor støtte i forbindelse med Hans’ overtagelse af formandsposten. Overrakte en gave fra foreningen.

Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt leve for foreningen.

Ref: Hans og Kalman