Generalforsamling 2010

Skrevet af formanden
Referat fra generalforsamling tirsdag den 23. februar kl. 19.00 i Valby Kulturhus

Dagsorden: 
0. Orientering fra DONG vedr. el
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5 . Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
6 . Valg
– kasserer Lise Wimmer
– bestyrelsesmedlem Kim Schrøder
– bestyrelsesmedlem Peter Steen Hansen
– suppleant Erik Nielsen
– suppleant for 1 år
– revisor Gitte Hansson
– revisorsuppleant Linda Christoffersen
7. Indkomne forslag
8. Afslutning

0. Orientering fra DONG vedr. el

Hans bød velkommen til Søren Hansen, DONG og beklagede, at Claus fra FOKUs el var blevet forhindret i at komme.

Søren H orienterede om det videre arbejde, der ville blive igangsat så snart sneen var væk og frosten var af jorden. Der er lavet en plan for placering af elskabe, der vil blive placeret i skel mellem have og sti. Kablet vil blive indført under Kastrupbanen. Oplyste, at nedlæggelse af kabler fra elskab til de enkelte haver kan aftales med DONG’s entreprenør Højgaard og Schultz. Der var afleveret tegning med placering af elskabe og tilslutningsforslag til foreningen.

Hans bekræftede, at tegningen var modtaget ved mødets start. Bestyrelse og eludvalg ser på tegningen og informerede de berørte.

Lise, have 31 spurgte,hvor kablerne blev indført. Hans oplyste, at så vidt, han umiddelbart kunne se ville det blive i have 31.

Karin, have 20 efterlyste opkrævning på tilslutningsgebyr.

Søren, DONG mente, at de skulle være sendt, men ville undersøge. Minde om, at betalingen var nedsat til 15812,50 kr.

Hans takkede Søren H for orientering.

1. Formanden byder velkommen

Hans bød velkommen til den officielle del af generalforsamlingen. Han indledte med mindeord for Preben Carlsen, have 64, der var afgået ved døden julenat. Preben havde været meget syg af kræft, men ved sin 60 års fødselsdag i efteråret, var han erklæret rask og ved godt mod. Forsamlingen mindes Preben med et øjebliks stilhed. Æret være Prebens minde.

Hans overbragte en hilsen fra Astrid Carlsen med tak for blomster og tilkendegivelserne i forbindelse med Prebens død.

2. Valg af dirigent

Hans foreslog på bestyrelsens vegne Erik Nielsen, have 66, der blev valgt med akklamation.

Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig.

Der er 63 stemmeberettigede og 95 deltagere i alt.

3. Formandens beretning

Hans indledte med velkomst til de nye haveejere:

Have 29. Rene Y Larsen
Have 69: Lotte Lindboe og Kim Brückmann
Have 82: Kristian Pedersen – familieoverdragelse
Have 91: Caroline Pepe og David Birck – familieoverdragelse
Have 96: Sabrina Rasmussen og Jacob Teckemeíer

Vi har netop hørt status for el arbejdet. Efter afstemningen i foråret er arbejdet skredet fremad, ind i mellem lidt langsomt, men nu håber vi på snarlige resultater.

Ved sommermødet blev der givet en generel opsang, hovedpunkterne resumeres her, dels er der her flere medlemmer tilstede og dels tager det ingen skade med en gentagelse.

Haveaffald bliver ikke henlagt på de afmærkede områder, ligesom grene stadig blandes med det komposter bare affald.

Køkkenaffald omfatter ikke skumplastkasser, plantekasser og urtepotter mv. Det er storskrald. Det er diverse kasserede have- og køkkenredskaber også. Øl- og sodavandsdåser hører hjemme i flaskecontaineren. Ligesom pap skal i

Papcontaineren, men papkasser skal klappes sammen og plastik fjernes.

Flaskecontaineren er ny og blev hurtigt fyldt, desværre var R 98 3 uger om at få den tømt. Trods opslag blev der stillet flasker og poser med dåser ved siden af containeren. Der var dog flinke medlemmer af foreningen, der hjalp de dovne og uansvarlige og tog dåser og flasker med på Kulbanevej.

Det var den sang –  lad os se på, hvad der i øvrigt er sket i det sidste halvår.

Indbrud har vi desværre ikke været skånet for, allerede i foråret 2009 var der 11 indbrud. Her i efteråret har der været besøg 25 haver, hvoraf nogle har haft besøg både to og tre gange. Desværre oplevede vi en påsat brand i oktober i have 57, Johnnys hus nedbrændte. Og der kom svær skade hos Anne-Marie og Jens i have 52 samt mindre skader hos Alla, Flemming, Peter og Lizzie.

Haveaffald Der lykkedes Morten at finde en flishugger, som kunne komme ind i foreningen. Der blev ydet en kæmpe indsats i forbindelse med Kristi himmelfarts dag¸ hvor størstedelen af grenaffaldet blev lavet til flis. Foreløbig har de medlemmer, der var med til det hårde og støjende arbejde fået fortrinsret til flisen. Det der bliver til overs vil kunne hentes for et beskedent bidrag til benzinomkostningerne mv.

Storskrald havde i foråret stort omfang, så der måtte skaffes en ekstra container. Det koster ekstra, men igen er problemet Københavns Kommune (R 98), idet de først kunne levere en ekstra container i løbet af ca. 3 uger.

I efteråret fik vi en stor container fra Københavns Kommune, så vi klarede os med een container

Bestyrelsen og flittige medlemmers kørsel vil vi fortsætte med, idet det sikrer en korrekt læsning af containeren og udelukker, at der læsses affald, som ikke må være med i containeren.

Der er mange, der yder et bidrag for kørslen, men det er ikke alle, der tænker på de medlemmer, der gør en indsats. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der vil blive pålignet haveejere med større mængder affald, et beskedent beløb for kørsel. Tilsvarende vil gælde ved kørsel af materialer.

Grus har vi igen fået leveret og der var mange haveejere, der ønskede grus i år. Igen trak vi på en lille gruppe af frivillige, men ved to dages kørsel var de ca. 25 ton fordelt.

VR-dagene

Her er der igen kun grund til at uddele stor ros, det er bare dejligt at se, hvilken opbakning der er fra medlemmerne, en god blanding af nye og gamle medlemmer giver den en skalle i et par timer og slutter af med sandwich og kaffe. Over halvdelen af haverne var repræsenteret og mange haver med to deltagere. Andre foreninger misunder os dette store fremmøde. Mange tak for det.

Havevandringen i foråret gav anledning til 11 skriftlige og 4 mundtlige påtaler. De fleste var på grund af fremmede vækster i hækken. Der er mange hække, der bærer præg af, at der er en del fremmede buske (snebær, syrener, elmetræ og lign) der blander sig. Vær opmærksom på dette ved den kommende hækklipning. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der skal være minimum 20 cm mellem hæk og anden bevoksning. Specielt langs hækken mod havegangen gælder det også i ”luftrummet” over hækken. Den manglende afstand betyder dels, at hækken hælder mere og mere ud mod havegangen, dels at den ødelægges men også, at grene ikke mindst i forbindelse med regn er til gene for trafikken på gangen.

Den festlige del skal også berøres

Børnefesten var igen en succes, der var tilmeldt over 50 børn til eftermiddagens tivoli. Desværre var en del gået inden afslutningen og blev derfor snydt for slikpose og juice. Arbejdsgruppen ser derfor på programmet for næste år. Til diskoteket var tilslutningen lidt mindre end sidste år, dels som følge af ændret aldersgrænse og dels som følge af, at der var færre ”børnebørn” til stede i år.

Tak til alle, der var med til at gøre det til en succes. Det er dejligt med opbakningen til et sådant arrangement.

Pinsemorgen forløb efter det traditionelle program, flaghejsning, morgenkaffe, en bitter eller to, samt samling kl. 20 for at synge flaget ned. Tilslutningen var pæn, men ikke prangende, det kniber for nogle at have øjne kl. 8.

Sommermøde og sommerfest havde fin opbakning. Vi måtte finde ny musik til festen og havde nogle unge mennesker der spillede god musik. Desværre var deres repertoire begrænset, så der var kun musik i knap 4 timer.

Høstfesten indledtes med mindeord for vor mangeårige musiker Bjarne Johansen, som afgik ved døden efter kort tids sygdom. Vi fik her afprøvet en ny musiker, det var ikke den helt store succes. Fremmødet var rigtigt fint og pakkeauktionen gav flot resultat.

Efterfølgende har bestyrelsen drøftet afviklingen af sommerfest og høstfest. Det er besluttet at udskyde starten på sommerfesten til kl. 14. Høstfesten vil fremover have officiel afslutning kl. 22.

Sammenfattende kan siges, at sæsonen indtil nu har været en blanding af ondt og godt, men lad os se bort fra de irriterende småting og glæde os over, at vi har en dejlig forening, hvor der er opbakning til arrangementer. Trods foranstående bemærkninger er det en forening vi kan være stolte af og som roses af de gæster, som besøger foreningens medlemmer, med en god stemning og flotte haver.

Tak til alle jer, der hver på jeres måde har bidraget til en god sæson, en særlig tak til de, der har påtaget sig særlige opgaver, nemlig Ketty og Søren med toiletter, Kurt med gassalget og Per som webmaster samt hele vandsjakket. Tak til bestyrelse og suppleanter, der er stærkt medvirkende til de gode forhold i vor forening.

Lad det være afslutningen på denne beretning.

Erik satte beretningen til debat.

Aksel, have 22 foreslog, at afstand til hæk for beplantning burde være 30 cm.

Hans fandt de 20 cm ok, men det var op til den enkelte af lave større afstand.

4. Regnskab

Lise gennemgik kort det udsendte regnskab.

Vivi have 63, ønskede en forklaring på den svingende betaling for vand. Aksel have 22, foreslog, at betalingen for leje af Banely blev forhøjet. Festerne bidrager til de øgede omkostninger til tømning af toiletterne. Bent have 48, så gerne en opdeling af beløbet ” mindre anskaffelser”.

Lise og Hans bevarede de stillede spørgsmål. Ændringerne i betalingen for vand skyldes mange ændringer i opkrævningsterminerne, senest har Kommunen ændret til opkrævning pr halvår og med forudbetaling på forventet forbrug. Bestyrelsen vil se på betalingen for leje af Banely, ligesom den vil se på forklaring på posterne under mindre anskaffelser. I 2009 var det maling, vandrør og dieselolie, der var de tunge poster.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje

Hans gennemgik det udsendte budgetforslags enkelte punkter, oplyste at foreningens udgifter til el-tilslutning tages fra formuen. Den store lejeforhøjelse er nødvendig, hvis ikke formuen skal udhules.

Budget og haveleje enstemmigt godkendt uden kommentarer.

6. Valg

Kasserer Lise Wimmer, bestyrelsesmedlemmerne Kim Schrøder og Peter Steen Hansen genvalgt med akklamation. Bestyrelsessuppleant Erik Nielsen genvalgt og Morten Rahbek nyvalgt for 1år ligeledes med akklamation. Revisor Gitte Hansson og revisorsuppleant Linda Christoffersen genvalgt med akklamation.

7. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag, mindede om, at forslag efter vedtægterne skal indsendes umiddelbart efter nytår.

8. Afslutning

Hans så frem til, at elforsyningen kom på plads i løbet af få måneder. Af større opgaver har bestyrelsen kun en renovering af legepladsen på bedding. Takkede for det store fremmøde og opbakning til bestyrelsens arbejde. Takkede dirigenten for ledelsen af mødet.

Erik afsluttede med et leve for foreningen samt henviste til det efterfølgende banko spil.