Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamling mandag den 28. februar kl. 19.00 i Valby Kulturhus

Dagsorden:
1.       Formanden byder velkommen
2.       Valg af dirigent
3.       Formandens beretning
4.       Regnskab
5.       Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
6.       Valg
7.       Indkomne forslag
8.       Afslutning

1.       Formanden byder velkommen
Hans udtrykte på bestyrelsens vegne stor glæde over det flotte fremmøde. Der er mange foreninger der misunder os den store opbakning, som vi ser ved generalforsamling og andre arrangementer. Fortsatte med at udtale mindeord for fru Jeppesen i have 13, som er afgået ved døden her i vinter. Fru Jeppesen fik have i 1997 sammen med sin mand Jørgen, bedre kendt som Jeppe, i forbindelse med nedlæggelse af H/F Kilen. Hun var et af de stille medlemmer i foreningen. Forsamlingen mindedes fru Jeppesen med et øjeblik stilhed.

2.       Valg af dirigent
Hans oplyste, at Erik Nielsen af helbredsmæssige årsager ikke som traditionelt kunne påtage sig opgaven. Bad om forslag fra salen samt oplyste, at han, hvis der ikke var andre forslag, vil påtage sig opgaven.
Hans blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dag s orden i overensstemmelse med vedtægterne.

3.       Formandens beretning
Hans bød velkommen til Ditte og Rune Bregendahl i have 68, håbede at de ville få gavn og glæde af medlemskabet af foreningen.
Umiddelbart efter sommermødet var der et tillæg til Politiken i forbindelse med Øresundsbroen 10 års dag, det inde¬holdt en dobbeltside om Brohaven. Det var med et overraskende indhold, vi er grove, drikker, er racister, stemmer DF og er dårligt uddannede. Det var et noget specielt billede givet af en svensk journalist pga. af interview med et af vore medlemmer. Flere i foreningen blev bekendt med artiklen og bestyrelsen kan med glæde konstatere, at der generelt ikke er tilslutning til artiklens synspunkter.

Venteliste
Foreningens venteliste giver ofte anledning til spørgsmål, derfor denne opridsning af praksis
–          ventelisten er lukket for ikke DSB/ Banedanmark ansatte
–          på listen for DSB Banedanmark optages alle, der er ansat i disse firmaer samt tilknyttede A/S, f eks S-tog Vedlige¬hold Kort og Godt – tidligere jernbaneansatte, der ved privatisering og virksomhedsoverdragelse over¬flyttes til private, bevarer deres placering på ventelisten
–          ansatte, der søger have for overdragelse til børn kommer bag i køen
Formanden står for fordeling af ledige haver, der tages hensyn til ønsker ved optagelse på venteliste – pris mv.- fa¬miliestørrelse i forhold til ledig have – alder for sikring af passende aldersfordeling – der er forsat længere ventetid for enlige damer – vi er nødt til at sikre nødvendig arbejdskraft.

Nybygning
I forbindelse med bygning af nye huse må vi desværre konstatere, at vi skal være mere restriktive i forbindelse med byggeri, herunder placering på grunden. Vi er nødt til at se i øjnene, at der ikke længere er tilfredshed med små huse med indvendig højde på 2 – 2,5 m, Det vil betyde, at der kan være gener for naboer – dækning for sol på visse tider af dagen. Ved fremtidig tilladelse til nybygning vil vi se nøje på højde og placering og i givet fald stille krav om placering i forhold til nabogrundene. Bebyggelsesgrad omfattende alle bygninger er fortsat max 15 % af grund¬areal.

Vurdering af haver
I forbindelse med nybyggeri og installation af el har bestyrelsen vurderet grundlaget for fremtidig salg af haver. Der er enighed om, at vi fortsat fastsætter prisen ud fra brugsværdien i Brohaven og under hensyntagen til, at vi øn¬sker et fornuftigt prisniveau til gavn for de kolleger der ønsker have. Reelt betyder det, at man ikke kan regne med, at store investeringer med håndværkerudgifter og lignende vil blive tilgodeset i fuldt omfang.

Indbrud
Som omtalt ved sommermødet var starten af året stærkt plaget af indbrud. Vinteren har dog medført at vi i efteråret og vinteren har været forskånet for gæster.

Affald
Den generelle håndtering af affald kan betegnes som rimelig god. Der er dog fortsat medlemmer, der ikke kan finde ud af, at papkasser skal klappes sammen inden de lægges i papcontaineren, ligesom plastik og lign skal i contai¬nerne til køkkenaffald.
Der er foretaget oprydning på pladsen til haveaffald, vis hensyn og placer tingene i de afmærkede områder, husk at snore, plastik og andre mærkværdigheder ikke skal med i haveaffald.

Installation af el
Så fik vi el til alle der ønskede det, hvilket er godt en 1/3 del af haverne. Samarbejdet med DONG og MT Højgaard fungerede særdeles godt. Det var et par meget flinke og omsorgsfulde medarbejdere, der stod for gravearbejdet, som forløb gnidningsfrit og trods dårligt vejr efterlod vore stier i god stand. Foreningen indgik en aftale med DONG om levering af perlesten, vi fik aftale om en rigelig mængde samt en kompensation på 5.000 kr. for selv at foretage for¬deling på stierne. Der er nu et tykt lag, men det er også nødvendigt, hvis vi ikke skal investere i perlesten indenfor de næste par år. Gør en indsat for at fordele stene ud for jeres egne haver, gerne således at vi undgår at stierne har store huller samt bump ved de krydsende rør.
Foreningen har, som det fremgår af regnskabet haft store udgifter til el i værkstedsvognene, det er imidlertid nød¬vendig, hvis vi fortsat skal kunne drive foreningen og vedligeholde vandrør, sikre traktorkørsel m v.
Der vil fortsat kunne fås byggestrøm, fremover dog kun mod betaling. Bestyrelsen vil ud fra en vurdering af de lø¬bende omkostninger fastsætte priser for byggestrøm.
Gennem en ansøgning via Danske Jernbaners Fritidsforbund til DSBs understøttelsesfond fik vi bevilliget 10.000 kr. til dækning af en del af tilslutningsgebyret.
Husk – at der skal leveres tegning og regning vedr. elinstallation, hvis omkostningerne skal indgå ved evt. fremtidig afhændelse af haven.

Aktiviteter
De arbejdsmæssige aktiviteter er som sædvanlig afviklet med flot opbakning fra medlemmerne, det gælder VR-dage, kørsel og fordeling af perlesten, indsamling og læsning af storskrald. Der er dog stadig medlemmer. der ikke adskiller møbler og andet, så det er til at læsse. Vi ser fortsat gerne, at man selv er behjælpelig eller idet mindste gi¬ver et passende bidrag for at slippe for arbejdet.
Fældning af træerne langs på skråningen mod Vestbanen kom i stand efter at Hanne Habekost i have 71 havde skaf¬fet kontakt til den rigtige person i Banedanmark. Vi fik indgået en aftale om fældning af træerne, afrensning af grøfterne bag festpladsen og opmåling af grøften langs Kastrupbanen og foreløbig undersøgelse af afvanding af grøften.
Der var fin opbakning til flisningen af grene fra træfældningen selvom det foregik i barskt vintervejr. Omkostninger til flisning skulle vi selv afholde som en del af aftalen med Banedanmark.

De festlige aktiviteter led under vejrliget, vi måtte flytte de traditionelle fester til Banely. De forløb dog godt trods de lidt trange forhold. Børnedagen blev også en god dag selvom aftenarrangementet måtte aflyses pga. af mang¬lende tilmeldinger. Arbejdsgruppen vil revurdere oplægget i forbindelse med invitation i 2011. Medarbejderfesten blev betalt af bidraget fra DONG.

Grøften langs Kastrupbanen
Igen i år har vi haft oversvømmelse i nogle haver, både langs Kastrupbanen og i andre haver. I forbindelse med opmålingen af grøften blev det konstateret, at der er problemer med at finde ud af, hvordan vandet ledes bort. Des¬værre har den del af Banedanmark, der har ansvaret for den grøft ikke penge til oprensning mv., og ser ikke grøf¬tens tilstand som et problem for sikkerheden på strækningen. Vi må fastslå, at vi ikke har indflydelse på grøften el¬ler arealet på den anden side af banehegnet, det har kun Banedanmark. I forbindelse hermed er det vigtigt at på¬pege, at det er forbudt at bruge grøften til affald, oplagring eller lign. En besigtigelse fra jernbanesiden viser des¬værre, at en del af vore medlemmer ikke overholde dette. Vi skal derfor anmode om, at diverse træbroer, tønder og lign fjernes fra banearealet. Bestyrelsen vil inden sommermødet kontrollere, at dette er sket og i givet fald give på¬bud om oprydning.
Beskæringen af bevoksningen på baneskråning er Banedanmarks ansvar og vi har beklageligvis ingen indflydelse herpå heller ikke på den manglende oprydning og hen kastning af grene mv. i grøften.

Afslutning
Beretningen skal afsluttes med en tak til alle, der i den forløbne sæson har bidraget til foreningens trivsel. Det gæl¬der pasningen af toiletter, gassalg, flaghejsning, hjemmeside, samling af vandrør, kørsel, storskrald, grus, perlesten, træfældning mv. Tak for alles opbakning til foreningens aktiviteter. Det er denne opbakning, der gør, at vi i besty¬relsen fortsat finder det værd at ofre tid og kræfter på at arbejde for jer og vores forening.

Beretningen blev sendt til debat.

Jørgen Elholm, have 60 takkede for beretningen. Bad om, at man ikke overlæssede containerne til husholdnings¬affald, der øger risikoen for at vi får rotter. Påpegede forbuddet mod kørsel på knallert og på cykel. Henviste til at der er et pat steder i bilaget til vedtægterne, der bør ændres. Jørgen havde i første omgang opfattet artiklen i Politi¬ken som ironisk, ønskede oplyst, om bestyrelsen havde overvejet et dementi omkring artiklen.

Mads have 9 ønskede ikke at den nævnte artikel skulle præge debatten. Var ked af, at journalisten havde udlagt Linda og hans udtalelser på den måde. Ønskede ikke at skabe splid. Ser Brohaven som et sted, hvor der bygges bro mellem generationer og på tværs af forskellige holdninger.

Hans tilsluttede sig Jørgens bemærkninger vedr. affald. Bestyrelsen kan ændre på ordensreglerne og vil se på ind¬holdet. Med hensyn til knallerter og cykler gælder generelt forbud i sæsonen. Der er givet enkelte tilladelser til cykling, ligesom det er tilladt at køre meget langsomt på knallert over broen. Bestyrelsen havde ikke ønsket at indgå i debat om artiklen i Politiken.

Karin have 20 kritiserede den restriktive holdning til cykelkørsel, mente ikke at der skulle søges tilladelse til tre¬hjulede invalide cykler.

Hans meddelte, at der var tale om enkeltsag som ikke skulle drøftes under beretningen.

Beretningen taget til efterretning.

4.       Regnskab
Lise fremlagde regnskabet. Der var ingen bemærkninger hertil.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5.       Godkendelse af budget og godkendelse af haveleje
Hans gennemgik forslaget til budget, der er baseret på den foreslåede forhøjelse på ca. 6 % af havelejen.
Budgettet og forslaget om havleje blev enstemmigt godkendt.

6.       Valg
–          Formand Hans Thomsen
–          Bestyrelsesmedlem Kalman Legradi
–          Bestyrelsesmedlem Morten Rahbek for 1 år
–          Revisor Erik Nielsen
–          Revisorsuppleant Linda Christoffersen blev alle genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen fik forsamlingens godkendelse til at finde en suppleant til bestyrelsen i løbet af sæsonen.

7.       Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

8.       Afslutning
Karin have 20 forespurgte, om det var muligt, at el kørestolen kunne placeres, hvor alle kunne få adgang med fællesnøglen.
Hans lovede, at bestyrelsen vil se på forslaget. Orienterede om, at ændringerne i postomdelingen pr 1. april ikke betyder ændringer i Brohaven. Det er aftalt med lederen af postomdelingen i Valby, at den nuværende ordning op¬retholdes.

Hans oplyste, at der traditionelt var et bankospil efter generalforsamlingen, takkede for god ro og orden samt afsluttede med at bede forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for Brohaven.

Ekstra generalforsamling 2011


Ekstra ordinær generalforsamling 2011
Referat fra ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. juni 2011 kl. 10.00 på festpladsen i Brohaven.

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent
2.       Valg
a.       Bestyrelsessuppleant for 2 år (på valg februar 2013)
b.       Bestyrelsessuppleant for 1 år (på valg februar 2012)
3.       Afslutning

1.       Valg af dirigent
Hans udbad sig forslag til dirigent. Der var ingen forslag, hvorfor det blev godkendt, at Hans overtog posten.

Konstaterede, at generelforsamlingen var indvarslet ved opslag af 26. maj 2011, hvilket var i overensstemmelse med vedtægterne.

Der var ingen bemærkninger til indkaldelsen eller dagsorden.

2.       Valg
Hans oplyste, at der var to kandidater til poster, Hanne Habekost (have 71) og Kristan Wammen (have 34). Kristian var ikke til stede på grund af arbejde.

Hanne blev valgt for 2 år og Kristian for 1 år, begge med akklamation.

3.       Afslutning
Evelyn (have 83) spurgte om der var ændringer i mulighederne for børn eller børnebørns overtagelse af  en have. På generalforsamlingen var det meddelt, at der fremover kun sælges til ansatte ved Banedanmark og DSB med tilknyttede selskaber.

Hans oplyste, at der ikke var ændringer på dette område, idet reglerne for overdragelse fremgik af vedtægterne.

Dirigenten afsluttede mødet.

Ref. Hans

Sommermøde 2011 

Velkomst – Hans indledte med at byde velkommen og udtalte følgende mindeord.

Søndag den 15. maj blev en mærkelig dag. Kalman, Peter og jeg var i gang med oprydning efter en vellykket børnedag. Vi havde konstateret, at børnene havde taget godt imod den nye legeplads. Ved oprydning i værkstedet havde vi lavet sjov med, at vi nok hellere måtte rydde op, idet der var rodet en del i forbindelse med arbejdet med legepladsen, hvilket Erik nok ikke ville være glad for.

Pludselig stod Lise i døren og oplyste, at Erik var afgået ved døden i løbet af natten. Vi havde alle brug for at være lidt alene for at få styr på vore tanker efter den besked.

Foreningens flag gik på halv, vidst nok for første gang i foreningens historie. Flere flag fulgte med efterhånden som vi fik udbredt budskabet om Eriks død. Der blev nok flere steder snakket over en øl og en bitter, mens det triste budskab blev snakket igennem.

For foreningen er det at Erik ikke er mere et kæmpe tab. Erik har haft større betydning for vores forening end mange bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne. Mange af de sidste års projekter har haft Erik som ide- og ankermand.  Mange  medlemmer har nydt godt af Eriks viden og hjælpsomhed.

Vi vidste, at vi ikke kunne regne med at Erik fortsat ville have styr på alle småting i foreningen og havde begyndt at få del i hans store viden. Vi nåede kun lidt og står tilbage med et stort savn. Et savn som selvsagt er endnu større for Lis og familien.

Jeg vil bede jer rejse jer og med et øjebliks stilhed mindes en god kammerat og et stort menneske. Æret være Eriks minde.

1.      Valg af mødeleder
Hans overtog jobbet som mødeleder.

2.      Beretning v/formnanden
Der er ikke siden generalforsamlingen solgt nogen haver. Så der er ingen nye at byde velkommen.

Jeg var letsindig på generalforsamlingen og rose jer for håndteringen af affald. Det var åbenbart en fejl, for det har knebet noget i starten af sæsonen.

Der er tre containere til køkkenaffald, men det ser ud til at der er for langt til nr. 2 og 3, hvorfor den første bliver overfyldt så låget ikke kan lukkes, mens der er masser af plads i de to andre.

Morten, Finn (have 76)  med flere har gjort en stor indsat for at få styr på grenaffald og kompost. Det er derfor trist, at vi i løbet af den sidste tid konstaterer, at I ikke længere gider køre helt ned til området til haveaffald, men finder det nemmere at smide det oveni grenaffaldet og ovenpå jordbunken. Det kan gøres bedre.

Det skal bemærkes, at lågen skal lukkes og helst også låses, når man ikke er ude på pladsen. Der er ingen, der ønsker, at der pludselig er nogen af børnene, der befinder sig ude ved skinnerne eller ved vandhullet.

Bestyrelsen kan konstatere, at der er en tendens til ændret adfærd hos det lille antal rygere, der fortsat findes. Det er dårlig stil at smide sine skodder på gangene og forvente at andre gider rydde op efter en.

En anden uskik, der har bredt sig er opklistring af beskeder på opslagstavlen og på tavlen ved gassalget. Beskeder om ting til salg eller ting der ønskes, kan afleveres til gasmanden eller bestyrelsen og placeres i skabet ved gassalget.

Fundne sager kan afleveres til bestyrelsen der sætter besked i oplagstavlen. Opklæbning på tavlerne betyder, at der er andre der skal afrense klister, der tager tid og ødelægger plastikken.

En sidste gang brok drejer sig om trillebørene ved indgangen. Det skal slås fast at der ikke er langtids parkering af trillebøre. Der er parkering, hvis man skal i byen og handle eller fra den ene dag til den anden. Men ikke fra søndag til den efterfølgende weekend eller endnu længere.

Elkørestol

Karin rejste spørgsmålet om adgang til kørestolen på generalforsamlingen. Karin, der har skaffet køretøjet, har overtaget administrationen og udlånet. Så I skal fremover snakke med Karin eller Jimmy (have 20), hvis I har brug for at låne den. Bestyrelsen er glad for aflastningen.

Storskrald

Det er utroligt, hvad der kommer af den slags i løbet af kort tid. Vi har haft tre containere i år. En til have 3 og to til os andre. Kbh Kommune er svær at danse med, når der bestilles en stor container, får vi en på 16 m3 . Sidste gang fik vi dog endeligt en på 30 m3. Generelt har I været flinke til at skille skabe mv ad, så det er lettere at håndtere og læsse.

Havevandring

Havevandringen gav ikke anledning til påtaler. Det er dog lidt sørgeligt, at der skal et opslag til før der kommer gang i renholdelse af havegangen, fjernelse af ukrudt i hækken og  anden oprydning. Bestyrelsen vil overveje, om vi fremover skal foretage flere uvarslede havevandringer, så vi også får aktiveret de medlemmer, der er lidt sjuskede med deres haver.

I bedes alle være opmærksomme på fremmede vækster i hækkene samt hækkenes højde og bredde i forbindelse med hækklipningen. Der er flere steder, hvor hækkene overstiger højden på 1,10 m og breder sig langt ud på gangene.

Rotter

Der er udsat rottekasser 3 steder i foreningen og der er desværre tegn på aktivitet, der bliver spist godt af ”marcipanen”. I bedes derfor være opmærksomme på, om der er tegn på rotter i jeres haver.

Grus

Det kiksede lidt med gruset i år. Der var besværligheder med bestillingen, da RG90 ikke kunne finde os i deres system. Den megen snak endte med, at vor bestilling blev misforstået, idet vi fik leveret ca. 16 ton i stedet for 16 m3. Det viser sig, at man fremover kun tager bestilling i ton i s f m². Det må jeg være opmærksom på til næste gang. Vi var nødt til at droppe et par efterbestillinger og snyde for en enkelt stor vogn.

Ved kørslen lørdag var der assistance fra nogle af de nye yngre medlemmer. Det er dog stort set de samme medlemmer, der har været med til kørsel med storskrald og grus. Vi må nok se i øjnene, at vi fremover må flytte kørsler til weekenden, idet flere af pensionisterne ikke længere kan klare de fysiske udfordringer.

Børnedagen

Børnedagen blev en succes både om eftermiddagen og om aftenen. Der er ydet en stor indsats af arbejdsgruppen, der står for arbejdet med disse arrangementer.

Legepladsen

Med Peter som ankermand og medvirken af Kalman, Mette have 37 og Michael (have 90) er legepladsen blev ændret til en naturlegeplads. Der mangler endnu lidt detaljer. Men børnene har allerede taget godt imod de nye udfordringer. Søs have 66 har med virket til, at vi fik den nye store gynge til en særdeles favorabel pris.

Poplerne mellem legeplads og festpladsen måtte lade livet, idet de alle var angrebet af svamp og der var risiko for at de ville vælte ved kraft blæst. Der arbejdes med at finde en løsning, der kan afgrænse legepladsen fra festpladsen f eks ved sommer- og høstfester. Gode ideer er velkomne.

Til slut tak til alle, der har været med til at gøre en indsats for foreningen både i hverdagen og ved de forskellige arbejdsopgaver samt fester.

Vi kan stadig glæde os over, at der en storslået opbakning fra jer alle, når der er brug for hjælp til gavn for fællesskabet.

Efter en kort drikkepause var der åben for debat.

Hanne (have 71) takkede for valget som suppleant og opfordrede samtidig til, at de cykler, der ikke bruges eller kan bruges fjernes fra de fælles cykelstativer.

Kurt (have 40) oplyste, at han have overtaget jobbet som flagmand. Hvis der er behov for flagning i forbindelse med arrangementer i Banely uden for de officielle flagdage kan det aftales.

Kurt (have 93) oplyste, at han ønskede at fratræde som gasmand fra næste sæson og efterlyste en afløser. Henrik (have 27) tilbød at overtage jobbet. Nærmere aftales mellem Kurt, Henrik formanden.

Kirsten (have 101) var urolig for, at der i forbindelse med installationen af el bliver opsat skæmmende parabolantenner.

Hans takkede for indlæggene og oplyste, at regler for opsættelse af parabolantenner fremgik af ordensreglerne i vedtægterne.