Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.00 i Valby Kulturhus

Dagsorden:
1.       Formanden byder velkommen
2.       Valg af dirigent
3.       Formandens beretning
4.       Regnskab
5.       Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
6.       Valg
7.       Indkomne forslag
8.       Afslutning

1.       Formanden byder velkommen
Hans udtrykte på bestyrelsens vegne stor glæde over det flotte fremmøde. Siden sommermødet har vi mistet et af vore medlemmer Johnny Pedersen, have 4. Johnny havde været meget syg siden sommeren 2010 og havde kæmpet mod sygdommen, men i eftersommeren gik det ikke længere. Johny var et venligt menneske og havde glædet sig til, at han, når han gik på efterløn, kunne hjælpe i foreningen med sin store viden om el. Det blev desværre ikke tilfældet. Bad forsamlingen rejse og mindes Johnny med et øjebliks stilhed.  Æret være Johnnys minde.

2.       Valg af dirigent
Hans oplyste, at bestyrelsen ikke havde forslag til dirigent. Linda Christoffersen, have 9 meldte sig og blev valgt.
Linda konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

3.       Formandens beretning
Hans oplyst, at andet halvår i 2011 medførte ejerskifte i mange haver, så vi kan byde velkommen til følgende nye haveejere:
–          Have 33 – Mette Sandvig
–          Have 39 – Lars Bo Larsen og Trine Lykke Larsen
–          Have 41 – Jacob Holm Laursen
–          Have 73 – Marianne Krowicki
–          Have 66 – Har Ann- Marie Nielsen (Søs) overtaget
I starten af i år har Wiebke Engels købt have 23.
Vi håber, at de alle vil få glæde af deres haver og nyde samværet i vores forening.

Sommeren i Brohaven blev præget af regnvejr, de store byger i starten af juli medførte oversvømmelse i mange haver samt for flere også i længere tid. Lise have 31 skaffede, via sine kontakter i Banedanmark, hjælp til pumpning af vand i grøften langs Kastrupbanen samt i nogle af de hårdt ramte haver.

Oversvømmelserne gav anledning til en skriftlig henvendelse til Banedanmark med anmodning om at få set på vedligeholdelsen af grøften. På et efterfølgende møde blev vort ønske desværre afvist. Der er ikke penge til at foretage sig noget på nuværende tidspunkt, idet grøften efter Banedanmarks opfattelse ikke trænger til ekstra vedligeholdelse.

Bestyrelsen må nu overveje, hvordan vi kommer videre med sagen.

Traktoren blev i august et problembarn. Støj fra ventilatoren viste sig at være et alvorligt problem, idet det krævede en større reparation til ca. 8.000 kr. Den gav dog ikke garanti for sikker drift i en længere periode. Problemet blev forstærket af, at den nødvendige reservedel ikke fandtes i Danmark, men skulle skaffes fra Italien. Der var fabrikken ved at ferielukke, hvilket i Italien betyder, at der ikke sker noget i ugen før ferien, der varer 4 uger, og der går ca. to uger efter ferien, inden der er gang i arbejdet igen.
Det var derfor nødvendigt, at vi så os om efter en erstatning, idet der var overhængende risiko for, at traktoren pludselig ikke kunne mere. Vi opkrævede derfor 200 kr. pr have i ekstra kontingent. Heldigvis fandt vi en yngre søster til vores traktor til kun 18.000 kr. og fik 4.000 kr. for den gamle. Den nye er dog kun en midlertidig løsning, idet vi også her kan få alvorlige problemer med at skaffe reservedele.
Derfor foreslår vi, at der pr. 1.9. 2012 opkræves 100 kr. ekstra i haveleje, ligesom det må påregnes, at det også skal ske i 2013. En egnet nyere, men brugt traktor, koster ca. 35.000 kr. Udbuddet er begrænset, idet vi kun kan bruge en meget smal traktor på grund af bredden over broen. Vi håber, at vi sammen med en traktor kan finde en egnet flismaskine, som kan anvende sammen med en ny traktor.

I fortsættelse af ønsket om anskaffelse af en flismaskine er det naturligt at nævne arealet med haveaffald. Generelt er det gået rigtigt godt, der er dog stadig enkelte, som ikke gider gå hele vejen ned til pladsen til haveaffald, men smider det i grenbunken. Grenbunken er vokset meget og det er derfor nødvendigt, at vi i år får lejet en flisemaskine. Det er relativt dyrt og igen ret vanskeligt på grund af den smalle passage over broen. Vi håber, at vi finder en til brug i forbindelse med VR-dagen i foråret.

I forbindelse med oprydningen i haveaffaldet har vi stor glæde af den gravko, som vi låner, samt af de medlemmer, som synes det er et spændende stykke værktøj. Vi vil i øvrigt gerne have flere, som er i stand til at manøvrere med gravkoen, så er der interesserede, er de velkommen til at melde sig til et lille kursus.

I relation til affald i øvrigt er det gået meget godt i det sidste halvår, der er selvfølgelig altid småting, som giver anledning til irritation hos andre medlemmer og bestyrelsen, men sådan skal det nok være.

Et hjertesuk vedr. trillebøre. Arealet ved lågen er ikke til langtidsparkering. Det er ok, at efterlade trillebøren mens man er ude at handle, men den skal ikke stå der hele ugen fra søndag til fredag.

Hærværk har vi desværre ikke undgået, der var et par besøg før nytår som kostede et par ruder. I januar var der igen besøg, som desværre medførte mange knuste ruder i de 3 haver, som det gik ud over. I forbindelse med dette hærværk var der set et par knægte i haverne i forbindelse med hærværket, hvilket er meldt til politiet.

Rotter har vi stadigvæk besøg af, så vær opmærksom på tegn på rotter og giv en melding til mig, hvis der er tegn på besøg. Bekæmpelsen er blevet mere besværlig, idet Københavns Kommune ikke vil udlevere ”gift”, men kun selv sætte forsyning i kasserne.

Bestyrelsen fik ved sommermødet to nye suppleanter, Hanne Habekost, have 71 og Kristian Thrane Vammen, have 34. Begge har med iver kastet sig over arbejdet i bestyrelsen. Desværre må vi senere i dag sige farvel til Peter Sten Hansen. Peter føler ikke, at han kan yde det arbejde for haveforeningen, som han gerne vil, idet både arbejde og børnenes fritidsaktiviteter lægger beslag på megen tid.

Opbakningen til de festlige aktiviteter har igen været fin. Det gælder sommerfest, høstfest og Skt. Hans. Vi har forsøgt med ny musiker med lidt forskellige tilbagemeldinger. Bestyrelsen har besluttet, at fortsætte samarbejdet med musikeren fra høstfesten, som vi mener, vil være i stand til at leve op til medlemmernes forventninger.

Fællesarbejder er ikke et problem i Brohaven, der er altid stor opbakning fra medlemmerne, hvilket er til stor glæde for bestyrelsen. VR dagene har flot fremmøde, men også til særlige opgaver som storskrald og gruskørsel er der altid nemt at finde hjælp. Vi synes også, det er en god ide, at vi giver en frokost til de, der yder en ekstra indsats til gavn for fællesskabet.

På initiativ fra Kristian er bestyrelsen i gang med at udarbejde et velkomstbrev til nye medlemmer samt en beskrivelse af de forskelige aktiviteter samt muligheder i foreningen. Vi regner med at være færdigt med arbejdet i foråret, hvorefter vi vil fordele materialet til alle i foreningen.

Til næste år bliver foreningen 70 år. Vi regner med at holde den traditionelle 5 års jubilæumsfest med mindre forsamlingen i dag synes, det er en dårlig ide. Festen skal finde sted i marts eller april næste år.

Til slut en tak til alle, som har været med til at gavne fællesskabet i det forgangne år, det gælder ikke mindst vandsjak, flagmand, toiletpasser samt ikke mindst Kurt som gasmand, der efter flere års arbejde har valgt at sige stop. Arbejdet som gasmand vil fremover bliver varetaget af Karin og Jimmy, have 20. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Dirigenten takkede for en god beretning og roste bestyrelsen for godt arbejde.

Beretningen taget til efterretning.

4.       Regnskab
Lise fremlagde regnskabet. Vivi, have 63 ønskede nærmere oplysning om posten diverse under indtægter. Lise oplyste, at det var den ekstra haveleje, samt betaling for kørsel. Bo, have 49 spurgte om omkostningerne til en evt. fødselsdagsfest samt foreslog, at beløbet i stedet anvendtes til køb af traktor. Lene, have 86 mente, at vi havde råd til og brug for begge dele.
Hans oplyste, at der jf. budget og beslutning på generalforsamlingerne var hensat 30.000 kr., hvis pengene skal anvendes til andet formål skal der fremsættes konkret forslag under behandlingen af budget for 2012.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5.       Godkendelse af budget og godkendelse af haveleje
Hans gennemgik forslaget til budget.
Budgettet og forslaget om haveleje blev enstemmigt godkendt.

6.       Valg
Hans gennemgik og motiverede de enkelte valg
–          Kasserer Lise Wimmer
–          Bestyrelsesmedlem Morten Rahbek
–          Bestyrelsesmedlem Hanne Habekost for 1 år
Blev genvalgt med akklamation.
Jens Behrens, have 53 blev nyvalgt som suppleant med akklamation.
–          Revisor Gitte Hansson, blev genvalgt og
–          Revisorsuppleant Anders Bartholdy, have 3 blev nyvalgt.

7.       Indkomne forslag
Der forelå følgende forslag fra bestyrelsen til ændret § 8b:
”Kassereren styrer ind- og udbetalinger via konto med netbank. Formanden skal løbende have adgang til kontrol af bevægelserne på kontoen. En del af foreningens midler kan indsættes og administreres på særskilt konto.”
Hans motiverede forslaget, der blev enstemmigt vedtaget.

8.       Afslutning
Evelyn, have 83 foreslog, at der blev placeret grus ved indgangen, således at der i glat føre kan gruses på broen.
Lene, have 86 oplyste, at der i Københavns Kommune er afsat penge til plantning af træer, bl.a. hassel. Foreslog, at Brohaven søgte om planter til plantning langs festpladsen, hun vil gerne tage initiativ hertil.
Hans lovede, at bestyrelsen ville se på forslaget om grus.  Så gerne, at Lene tog initiativ overfor København Kommune.
Hans oplyste, at der traditionelt var et bankospil efter generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden samt afsluttede med at bede forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt  leve for Brohaven.

Skrevet af formanden

Referat fra sommermøde den 2. juni 2012 i Banely

Velkomst
Hans bød velkommen, desværre var vejrguderne ikke med os, så alle dagens arrangementer var flyttet til Banely.
I marts fik vi meddelelsen om, at Ib Rasmussen, have 44 – kendt som lange Ib, var af gået ved døden. Ib blev syg i sommeren 2011 og sygdommen blev forværret henover vinteren. Ib var kendt, som et meget hjælpsomt menneske og var gennem årene altid parat til at yde en indsats, når der var brug for hjælp i foreningen. Hans indsats i forbindelse med læsning af storskrald vil blive husket i årene fremover.
Forsamlingen mindedes Ib med et øjebliks stilhed. Æret være Ib’s minde

1. Mødeledelse.  Hans påtog sig at være mødeleder.

2. Beretning
Sæsonstarten er ikke noget at råbe hurra for. Bortset fra enkelte dage må vi sige, at vejrguderne ikke har været os venligt stemt. Umiddelbart mener jeg dog ikke, at det bør være undskyldning for, at det kniber for mange medlemmer at komme i gang med at bringe deres haver i en acceptabel stand. Jeg ved, at mange af jer, der har haft have i en længere årrække synes, at standarden i haverne er faldet drastisk. Desværre er det nok en generel udvikling, som vi må lære at leve med.
Det undrer mig dog, at der er medlemmer, som kun får yderst begrænset glæde af deres have, idet de – når de en sjælden gang dukker op – bruger tiden til at knokle med at bringe haven op til en minimumstandard. Hvorfor vil de overhovedet være i Brohaven?

Affaldshåndteringen er gået rimeligt i starten af året. Der har igen været lidt indkøringsproblemer for Affald København. Vi skal have tømt containerne til husholdningsaffald mandag og fredag, det har knebet i forbindelse med helligdagene, men det undgår vi i resten af sæsonen.

Papcontaineren har lidt under, at den ikke blev tømt Kristi Himmelfartsdag, så der blev 1. måned mellem tømningerne.

Grenbunken er blevet et særligt problem. Morten har gjort en stor indsats, men desværre kunne den første flishugger ikke starte og den næste ikke klare de tynde gren. Morten er dog stadig optimistisk, så vi håber på at finde en løsning i nærmeste fremtid.

Med haveaffald går det rimeligt, der er dog stadig medlemmer som tager den nemmeste løsning og smider affaldet først i området i stedet for at sprede det lidt mere.

VR-dagen forløb igen meget tilfredsstillende, der var – som sædvanlig – fin tilslutning og vi nåede de fleste af de planlagte opgaver.

Grus bestilling blev en speciel oplevelse. Det så i lang tid ud til, at der kun skulle bestilles en særdeles beskeden mængde, men pludselig fik folk travlt, så bestillingen endte på 38 ton. Da kørslen var færdig viste beregningerne, at vi nok var kommet nærmere de 45 ton, selvom vi kun skulle betale for de 38.
Her viste det sig igen, at vi i Brohaven har en fantastisk opbakning fra medlemmer 23 kvinder og mænd hjalp til i det halvdårlige vejr og leverede sammenlagt ca. 90 timers arbejde. Det er bare så flot gået.

Børnedagen var ikke begunstiget med godt vejr, det var koldt og regnede ind i mellem. Der var dog ca. 40 børn, der var med i eftermiddagens aktiviteter og ikke lod sig særligt påvirke af det dårlige vejr. Det var mere de voksne, der gik rundt og halvfrøs. Disko aftnen samlede 19 friske unge, der havde nogle hyggelige timer i Banely. Det er første gang, at loftsbjælkerne er blevet brugt til gymnastiske øvelser. Gruppen, der står bag børnedagen, havde igen lavet et flot stykke arbejde, der blev godt modtaget af foreningens børn samt gæstebørn. Også tak til de haveejere der lægger have til og finder på opgaver i forbindelse med orienteringsløbet.

På generalforsamlingen foreslog Lene, Have 86, at vi i forbindelse med et projekt i Københavns Kommune skulle søge om tildeling af nogle hasselbuske. Vi har nu modtaget 16 buske, som vi skal have placeret i forbindelse med festpladsen. Vi venter på, at vi igen kan få rådighed over en gravemaskine. Tak til Lene for initiativet.

Til slut lidt om rotter, der har desværre igen været besøg indendørs hos Søren i have 1. Søren har nu sørget for rottesikring. Vi har fået en ny kontakt hos Københavns Kommune, han er meget interesseret i, at vi styrker en præventiv indsat mod rotterne. Dette vil ske i løbet af den kommende måned, hvor der i flere haver langs banen vil blive sat kasser med ”rottegift”. Det er dog vigtigt samtidigt at pege på, at der er en del både gamle og nyere huse, der ikke er rottesikret. Det kan kun varmt anbefales at gøre noget ved det.

Til slut tak til alle jer, der i større er mindre omfang har ydet et indsats for fælleskabet. Tak til vandsjakket, som i forbindelse med tilslutningen af vandet løb ind i en række problemer. Tak i særdeleshed til Kurt som i sin debutsæson fik nok at gøre. Tak til de ny gasmænd Karin og Jimmy, der sikrer, at vi alle fortsat kan få gas.

Den efterfølgende debat rejste forskellige spørgsmål. Jimmy have 20 foreslog, at tomme dåser blev indsamlet med slag for øje, Ville gerne hjælpe, hvis bestyrelsen finder oplagsplads.
Knud have 10 rejste spørgsmålet om parkering af trillebøre ved indgangen. Der er mange trillebøre, der står i lang tid og generer for cykelparkering.
Hans lovede at bestyrelsen vil se på forslaget fra Jimmy og vende tilbage. Med hensyn til trillebøre er reglerne, at parkering ved indgangen kun må ske i en kortere periode maksimalt 48 timer. Reglerne vil blive indskærpet og overtrædelse påtalt.
Bestyrelsen lovede desuden at se på, om udslagstragten ved toiletterne kan laves lidt lavere.