Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 i Valby Kulturhus

Dagsorden:
1.      Formanden byder velkommen
2.      Valg af dirigent
3.      Formandens beretning
4.      Regnskab
5.      Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
6.      Valg
7.      Indkomne forslag
8.      Afslutning

1. Formanden byder velkommen
Hans udtrykte på bestyrelsens vegne stor glæde over det flotte fremmøde. Først på vinteren afgik Anita Ritzau, have 8 ved døden. Anita og Jørgen har været i Brohaven siden 1966 og er dermed de ældste medlemmer af foreningen. I de senere år har vi, på grund af helbreds- og private forhold ikke set meget til Anita i foreningen.
Hans bad forsamlingen rejse sig og med et øjebliks stilhed mindes Anita. Æret være Anitas minde.

2. Valg af dirigent.
Hans oplyste, at et emne som dirigent, desværre ikke kunne være tilstede ved generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne foreslog han, at han selv overtog dirigenthvervet. Dette blev vedtaget.
Hans oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen var afleveret til Post Danmark den 7. februar som B-post. Desværre var der flere, der først modtog brevet omkring den 14. februar. Dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Indkaldelse og dagsordnen blev godkendt.

3. Formandens beretning
Hans indledte med, at tilgangen af nye medlemmer i det forløbne år har været begrænset, vi kan byde velkommen til følgende:
Have 46 – Kasper Thorsøe Kliim
Have 56 – Jesper Mortensen
Have 69 – Anne Heiberg og David Simon Clausen
Og her i februar have 38 – Dorte Hansen og David Cliff
Have 58 – er overtaget af Lotte og Kim fra have 69 og Fie Bøgelund er nu eneejer af have 22.

Vi håber at de nye får glæde af haverne og vil deltage i vores fællesskab.

Indbrud
Desværre har den sidste tid været plaget af indbrud. Ikke mindre end 35 haver har haft besøg. Spor i sneen og fremgangsmåden indikerer, at der er tale om en enkelt person, der står bag alle indbrud, der fandt sted den 10. eller 11., den 14. eller 15. februar samt 22. eller 23.. Der er i nogle haver stjålet værktøj. Politiet har været og besigtiget samt optaget rapport den 15. februar.

Rotter
Der er fanget rotter i have 10 og have 21. Kbh. Kommune er kontaktet for at få stillet rottekasser op. Planen om en forstærker indsats i efteråret blev desværre ikke til noget. Der skete skifte af personale i kommunen og kombineret med min ferie nåede vi det ikke i efteråret. Jeg håber, at vi i indeværende uge får placeret rottekasserne igen. Hvis I bliver opmærksom på rotter bedes I kontakte mig.

Affaldshåndtering
Det er altid et punkt på beretningen. Desværre har vi i sæsonen haft problemer med, at kommunen ikke overholder de lovede tømningsterminer. For containerne til husholdningsaffald har jeg haft langvarig korrespondance med kommunen. Desværre fastholder de tømning tirsdag og fredag. Jeg har kæmpet for tømning mandag, men det passer ikke med operatørens planer. Jeg forsøger dog igen, inden vi starter sæsonen i år. Der er stadig medlemmer, der ikke ved, at metal ikke er husholdningsaffald, ligesom plantekasser hører det til storskrald.

Aviscontaineren er der godt styr på, selvom den også bliver glemt engang i mellem. Papcontaineren er et større problem, der er flere, der ikke kan finde ud af, at plastik ikke hører hjemme i en papcontainer. Desuden fylder papkasser mindre, når de klappes sammen. Det er dovenskab bare at smide hele kasser ned i containeren.

Mængderne af storskrald giver stadig anledning til undring, det er utroligt så meget, der samler sig sammen to gange om året. Det er påfaldende, at man kan slæbe læssevis af nye ting ned i haverne, men ikke overkomme selv at køre de brugte ting på genbrug. I forbindelse med byggeprojekter har vi haft ekstra containere. Desværre er der også her problemer med leveringen, idet vi ikke kan få 30 m³ container, selv om jeg bestiller med en måneds varsel.

Haveaffald og grene
Der er blevet ryddet godt op i bunken med haveaffald, derfor bedes man venligst kører helt ned med sit affald og smide det godt op på skråningen. Der er en tilbøjelighed til bare at læsse det af lige efter grenbunken, så det i løbet af kort tid spærrer vejen for de medlemmer, der gerne kører længere ned med affaldet.

Grenbunken er vokset ud over alle grænser, intentionerne om at gøre noget ved den i efteråret gik desværre i vasken.  Der var problemer med flishuggeren, som skulle have reservedele fra Italien, det tog lidt tid, så vi nåede ikke at få gang i arbejdet inden sæsonen sluttede.

Installation af el
Der er interesse for installation af el hos nogle medlemmer. Bestyrelsen har drøftet forholdet og det er besluttet, at gravning i havegangen kun kan udføres fra midten af april, når frosten er af jorden og gangene kan tåle kørsel med gravemaskine, til udgangen af maj, samt fra starten af september til midten af oktober. Disse perioder er valgt, så arbejdet giver mindst mulige gener for andre medlemmer. Bestyrelsen har udarbejdet oplæg til en aftale mellem den interesserede og foreningen, der fastlægger ansvaret omkring arbejderne.

Legepladsen har desværre givet os problemer. Vi blev i løbet af året opmærksom på, at der kunne være nogle forsikringsmæssige problemer omkring legepladsen. Bestyrelsesmedlemmer og/eller foreningen kunne pådrage sig et erstatningsansvar, hvis et barn kom til skade på legepladsen. Vi har undersøgt mulighederne for at sikre os på dette område, men endnu ikke fundet en udvej. Der er nu et nyt problem, idet vi kan se, at der er store svampeangreb på træstammerne. Vi skal derfor beslutte, hvad vi gør inden sæsonen går i gang. Det kan medføre, at legepladsen lukkes.

Det er stadig en glæde at opleve opbakningen omkring VR-dagene. Bestyrelsen har dog besluttet, at VR-dagen om foråret først slutter med snitter og kaffe kl. 12. Det har knebet med at nå alle opgaver til kl. 11. Det har ikke været særligt effektivt at fortsætte efter kaffepausen. Om efteråret er der ingen ændring.

De festprægede arrangementer sommerfest, Sankt Hans, høstfest og børnedag afvikles med god deltagelse. Vi kan selvfølgelig være mange flere, når vi afholder arrangementer på festpladsen. Vi håber, at vi også ser vore nye medlemmer til vore fester, ellers kommer vi jo i den situation, at der kun sidder nogle få af de gamle tilbage.

Fødselsdagsfest i april finder sted i Frederiksberghallen, Jens Jessens Vej 20. Vi ser frem til et stort frem¬møde. Bestyrelsen har lagt rammerne for en god oplevelse, nu er det op til medlemmerne at sørge for, at det bliver en god fest. Prisen kan fastholdes på 225 kr. på grund af den opsparing, vi har foretaget over havelejen i de seneste 4 år. For den yngste gruppe af foreningens medlemmer vil vi i forbindelse med børnedagen også sikre, at de oplever, at foreningen har 70 års fødselsdag.

Indeværende sæson byder ud over fødselsdagen selvfølgelig også på en række opgaver i foreningen, ud over de traditionelle skal vi have foretaget vedligeholdelsesopgaver på toiletbygningen og på Banely. Der er allerede medlemmer, som har lovet at give en hånd med, men der kan nok bruges flere hænder, f.eks. i forbindelse med maling. Der vil komme opslag, når det bliver aktuelt. I år skal vi have gjort noget ved grenbunken, også her får vi bruge for noget hjælp. Vi vil desuden begynde at kigge os om efter en nyere traktor, idet vi må forvente, at der ikke er lang levetid på den nuværende.

Dagligdagen i foreningen kan ikke hænge sammen med mindre, der er nogle medlemmer, der påtager sig ekstra opgaver til gavn for fælleskabet. Her tænker jeg på vandsjakket Jørgen, Rene, Flemming og Kurt, på Hanne som passer toiletterne, Karen og Jimmy med gassalget, Per med hjemmesiden og Kurt som flagmand. Tak for jeres arbejde.

Desuden tak til jer alle for deltagelse i fælles opgaver, som VR-dage, kørsel med storskrald mv. Tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for et godt samarbejde.

Dirigenten satte beretningen til debat.

Wiebke, have 23 spurgte, om det var korrekt, at VR-dagen i foråret var sat til en fredag.
Hans svarede, at det var rigtigt, at der var tale om Bededag, som også er en konfirmationsdag, men der er samme problemer ved de nærmeste lørdage.

Kurt, have 40 oplyste, at der kommer nye regler for affaldshåndtering i Valby, ønskede oplyst, om bestyrelsen var bekendt med disse.
Hans meddelte, at foreningen ikke havde modtaget nogen information. Den var nok sendt til DSB eller Banedanmark. Vi afventer, hvad der sker.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Regnskab
Lise fremlagde det udsendte regnskab. Oplyste, at der var opnået større renteindtægt, ved at der var placeret 150.000 kr. på en særlig konto.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
Hans gennemgik det udsendte budget, der bortset fra møder og fester ligner budgettet for 2012.
Anders have 3 spurgte, om det er korrekt, at foreningen har en kassebeholdning på 250.000 kr.
Hans kunne bekræfte, at dette er rigtigt, men den skal ses i forhold til, at de store udgifter for foreningen falder i sommersæsonen, mens indtægterne falder i september og marts. Umiddelbart efter nytår skal der betales ca. 55.000 kr. til Banedanmark i arealleje, samt regning på vand. Af kapitalen er der desuden 40.000 kr. hensat til fødselsdagsfesten, samt ca. 40.000 kr. til nyere traktor. Der er tale om en kassebeholdning som er tilstrækkelig til, at vi i efteråret kan betale vore udgifter inden havelejen for 2. halvår kommer i kassen.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Havelejen samt opkrævning af 100 kr. pr halvår til traktor blev godkendt.

6. Valg
– formand Hans Thomsen
– bestyrelsesmedlem Kalman Legradi
– bestyrelsesmedlem Kristian Vammen
– bestyrelsesmedlem Morten Rahbek
– suppleant Hanne Habekost
– revisor Linda Christoffersen
– revisorsuppleant Anders Bartholdy

Dirigenten oplyste, at alle er villig til genvalg og bestyrelsen indstiller alle til genvalg.

Knud, have 10 efterlyste andre kandidater.
Der var ikke andre kandidater og alle blev genvalgt med akklamation.

7. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

8. Afslutning
Knud, have 10 savnede nogle billeder, som han havde optaget i forbindelse med etableringen af Ringbanen og som havde været i Banely. Formanden havde oplyst, at han havde modtaget alle billederne, men ikke kunne finde billederne fra Ringbanen.
Hans svarede, at han havde samlet alle billederne, der havde været i Banely, for at få forsynet billederne med årstal samt i muligt omfang få bestemt, hvilke arrangementer, de berørte. Desværre var arbejdet omfattende og var gået lidt i stå. Han havde eftersøgt billederne fra Ringbanen, men kan desværre ikke finde dem. Lovede Knud at betale nye billeder, hvis han kunne låne negativerne.

Lise, have 88 bad om, at man i forbindelse med arrangementer i Banely og også ved større besøg i egen have var opmærksom på, at tjekke toiletterne, der har i løbet af året var flere tilfælde, hvor toiletterne var efterladt i uacceptabel tilstand. Det medfører stort ekstra arbejde for Hanne, der tager sig af toiletterne.