Generalforsamling 2014

Referatet fra generalforsamlingen tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10:00 i Valby Kulturhus

Dagsorden:
1.        Formanden byder velkommen
2.        Valg af dirigent
3.        Formandens beretning
4.        Regnskab
5.        Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
6.        Valg
7.        Indkomne forslag
8.        Afslutning

55 haver var repræsenteret

1.        Formanden byder velkommen:
Formand Hans Thomsen bød alle de fremmødte velkommen.
Igen i år er der nogle af vore medlemmer der er gået bort. Siden sommermødet har vi måttet vi sige farvel til Aage Lønborg Nielsen, have 83 der døde efter godt et års svær sygdom i august. Aage nåede næste 40 år i foreningen. Han var en person, der ikke gjorde meget væsen af sig, men han var til stor gavn for fælles¬skabet i mange år var Aage vores ”elektriker” der stod bag projekter med el i værkstederne, på toiletterne og i Banely. Så længe helbredet tillod det, var Aage fast når foreningen havde brug for en hånd ikke mindst ved storskrald og gruskørsel. Aage blev 73 år.

I oktober holdt Allan Andersen have 50 helbred ikke til mere. Allan havde været i foreningen siden 1991. Allan var ikke DSB ansat, men det afholdt ham ikke fra gennem alle årene og være aktiv i forenin¬gens dagligdag. Ikke mindst i samarbejdet med Erik Nielsen har han stået for mange projekter, både for foreningen, men ikke mindst for de mange medlemmer, der har nydt godt af hans håndværksmæssige færdigheder.  Allan blev 75 år.

I januar afgik Kurt Nielsen tidligere have 93 ved døden. Kurt måtte sige farvel til haven i september 2013, da helbredet ikke længere slog til. Kurt nåede at være i foreningen i 14 år. Han var også et af de medlemmer, der altid stod parat til at give en hånd, ligesom han i flere år bestyrede vores gassalg. Kurt blev 73 år.

2.        Valg af dirigent:
Hans Thomsen blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamlingen var varslet jf. haveforeningens vedtægter

3.        Formandens beretning:
Vi kan igen byde velkommen til nogle nye haveejere.
Det drejer sig om:
•         Michael Hansen, have 64
•         Brian Ambech, have 93
•         Ulla Thrane Vammen der er blevet ”selvstændig” og har overtaget have 98.
•         Maria Hilstrøm Andersen har overtaget have 50 efter sin far.
Vi ser frem til at de nye ejere får en god tid i foreningen.

Beretningen har en lidt anden form i år. Når vi kigger tilbage på det forløbne år ligner det på mange må¬der de foregående. Året startede desværre med alt for mange indbrud. Der har været positive ting i for¬bindelse med affalds håndteringen, det gælder pap, flasker, husholdningsaffald, haveaffald og grene. Der er dog fortsat medlemmer, der mener, at de har særlige regler.

Her vil nøjes med at sige lidt omkring vor store grenbunke. Trods flere forsøg har vi ikke kunnet finde en egnet flishugger. Morten holder fortsat fast i opgaven og vi håber meget på, at vi kommer i gang med opgaven her i foråret.

Toiletterne har desværre givet anledning til nogle meget ubehagelige oplevelser. For sige det på klart dansk: Der har været flere tilfælde, hvor et toilet har været oversmurt med lort både på gulv og vægge. Det kan kun være nogle af vore medlemmer eller disses gæster, idet der kræves nøgle for at benytte toilettet. Vi vil gerne bede om, at når man har haft fester både med børn med voksne i egne have eller i Banely lige tage et tjek når festen er forbi. Skulle der være sket uheld bør man selv gøre noget ved det eller i det mindste honorere Hanne for at fjerne svineriet.

Der var en del haveejere, der har i foråret ønskede at få indlagt el. Det betyder, at de pågældende selv skal stå for nedgravningen i havegangen samt ikke mindst for retablering af gangen og belægningen. Desværre var den entreprenør, der stod for opgaven, ikke særlig heldig med løsningen. I samarbejde med de ansvarlige medlemmer vil vi i den kommende sæson få retableret perlestensbelægning.

Traktorkørsel for medlemmerne er blevet drøftet i bestyrelsen, det skal ses i lyset af, at der er flere, der gør brug af muligheden, hvilket er helt ok. Det betyder imidlertid også, at der er brug for nogle klare ret¬ningslinjer. Fremover vil benyttelse af traktoren koste et startbeløb på 100 kr., der tilfalder foreningen. Beløbet vil dække kørsel af et eller to læs. Ved flere læs aftales yderligere betaling. Betaling til traktorfø¬reren beror på aftale i hvert enkelt tilfælde. Der vil i starten af sæsonen blive aftalt møde med de med¬lemmer, der har tilladelse til at køre traktoren, hvor de praktiske forhold vil blive aftalt. Liste over trak¬torførere vil blive ophængt i Informationsskabet.

De sociale arrangementer har haft svingende opbakning i år. Det var noget skuffende, at vi kun kunne samle 69 deltagere til fødselsdagsfesten. Det er en hel del lavere, end vi har haft tidligere. Sommerfesten og høstfesten havde god opbakning, men vi må igen konstatere, at det stadig er en kerne af medlemmer, der danner grundlaget. Det vil være ønskeligt at også nye medlemmer i større omfang bakker op omkring arrangementerne, idet vi ellers kommer i den situation, at de mister deres betydning som et samlings¬punkt i foreningen. Det meget positive er, at vi har stor opbakning til børnedagen, ligesom ”voksen lege¬dagen” ved høstfesten samlede mange.

I forbindelse med, at dette er min næstsidste beretning har jeg lidt kommentarer til fremtiden. I starten af mødet kunne vi tage afsked med nogle af de ældre medlemmer, som har været særdeles aktive i forenin¬gen. Udviklingen viser, at der bliver færre af den type medlemmer, det skyldes ikke mindst udviklingen i samfundet, hvor antallet af efterlønnere og tidlige pensionister er nedadgående. Udviklingen vil også få betydning for arbejdet i vores forening. Dels vil det betyde, at vi i forbindelse med fællesopgaver vil få øget behov for assistance fra ”de arbejdsramte”.

Vi må også se i øjnene, at bestyrelsen fremover vil bestå af medlemmer, der fortsat er aktive på arbejds¬markedet. Vi har været tilgodeset af, at vi gennem mange år har haft bestyrelsesmedlemmer, der var på efterløn eller pensionerede. Det er nok ingen skade til, at gennemsnitalderen i bestyrelsen falder, men det betyder samtidig, at der også her vil være nødvendigt med øget assistance fra medlemmerne. Eller at der fremover må betales for udførelse af visse opgaver.

Bestyrelsen har taget fat på at se på nævnte forhold, så rammerne er på plads til løsning af de kommende opgaver.

Afslutningsvis tak til alle jer, der i årets løb har været med til at give en ekstra hånd. Særlig tak til de medlemmer, der har påtaget sig nogle af vore fællesopgaver, vandsjakket Flemming, Jørgen, Kurt og Rene også kendt som Rylle, til Hanne som tager sig af toiletterne, Per som webmaster, Kurt som flag¬mand og Jimmy som styrer gassalget.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Dirigenten satte  beretningen til debat:
Finn Hansson have 76: Opfordre til alle haveejere at grenaffald og haveaffald sorteres efter skiltningen. Er nogle i tvivl om hvordan det skal sorteres, spørg en nabo eller en fra bestyrelsen.

Lene Haubro Rolnæs have 86: Opfordre til bestyrelsen, at fællesopgaver som gruskørsel og kørsel af affald lægges i weekender, så flere kan deltage.

Kirsten Bynge have 101: Undre sig over, at der på vores hjemmeside står, at man som jernbaneansat skal påregne at vente 2-3 år på en have. Hun har nogle kollegaer som har ventet længere end det (4år).
Hans fortalte, at der er 40-50 personer på den interne venteliste, og at bestyrelsen prioriterer nye haveejere ud fra de kriterier som er blevet angivet, da man har skrevet sig på ventelisten. Det er blandt andet pris og størrelse på hus.

Beretningen blev taget til efterretning.

4.        Regnskab:
Lise fremlagde det udsendte regnskab. Af kommentarer kunne hun meddele, at der er et lille underskud, samt at der stadig spares penge sammen til en ny traktor Vi forventer at skulle bruge mellem 80-100.000kr på en traktor.

Lise opfordre til, at når I betaler haveleje, at I så husker at skrive jeres havenummer på i kommentarfeltet. Det letter sagsgangen meget for kasseren.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5.        Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje:
Der er kommet en forøgelse af vores arealleje, vandafgiften er steget, samt toilettømninger.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

6.        Valg:
•         Kassér Lise Wimmer modtager ikke genvalg.
Hanne Habekost blev valgt som ny kasser.
•         Bestyrelsesmedlem Morten Rahbek genopstiller og blev vagt
•         Suppleant Jens Behrens genopstiller og blev valgt
•         Suppleant – Bestyrelsen indstiller Jacob Teckemeier som blev valgt
•         Revisor Gitte Hansson genopstiller og blev valgt
•         Revisorsuppleant– Anders Bartholdy genopstiller og blev valgt

7.        Indkomne forslag

7.1 – Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår:  Vedtægternes §2 pkt. e ændres til
”Køber og sælger betaler hvert et gebyr til foreningen. Gebyret fastsættes på generalforsamlingen”.
Begrundelse:
Beløbet på 100kr. har været uændret i mange år.
Gebyret forslås forhøjet til 500kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7.2    – Forslag til ændring af ordensregler:
Søs fra have 66 foreslår tilføjelse af teksten i Ordensreglerne:

Der var en livlig debat om emnet, og der var holdninger for og imod ændringsforslaget.
Generalforsamlingen blev enige om, at lave et kompromisforslag, som afprøves i 2014.

Forslaget er:
Maskiner må fra 1. maj til og med 15. september benyttes på lørdage indtil kl. 13.00. Havemaskiner må tillige benyttes på søn- &helligdage mellem kl. 10:00-13:00.

31 stemte for, 14 imod.
Kompromisforslaget blev vedtaget.

8.        Afslutning
Lene have 86: 23. april er der åbenthus i Banely fra 13:00-16:00 i anledning af Lenes fødselsdag.

Aksel have 21: Han har oplevet, at røgen fra naboens brændeovn har bevirket, at Aksel har måttes gå fra haven. Martin have 101: Er selv brændeovnsejer, og fortæller at han tager hensyn, og bruger primært brændeovnen udenfor sæsonen i de kølige måneder.
Hans Thomsen opfordrer til, at haveejerne generelt taget hensyn til hinanden. Det gælder især med brændeovne, åben ild og støj.

Hans Thomsen: Der blev sagt pænt farvel til Lise Wimmer, som efter mange år i bestyrelsen, har gjort en stor indsats for haveforeningen. De første mange år var hun sekretær. De sidste mange år, har hun haft posten som kassér. En opgave hun har været meget grundig og omhyggelig med.
Som tak fik Lise et gavekort fra Haveforeningen.