Generalforsamling 2015

Generalforsamling i HF Brohaven 2015
24.02.2015, kl. 19:00 i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg.

1. Formanden Byder Velkommen
Hans Thomsen bød velkommen til sin sidste generalforsamling som formand for HF Brohaven.
Der blev holdt ét minuts stilhed for Nick Lisberg, have 66, som gik bort i august.

2. Valg af dirigent
Anders Bartholdy, have 3, blev valgt som dirigent. Anders slog fast at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig og overgav ordet til formanden.

3. Formandens beretning
Hans Thomsen indledte sin beretning med at byde velkommen til de to senest tilkomne medlemmer; Troels Bloch Nielsen, have 6, og Jesper Bundgaard, have 88.
Hans slog efterfølgende fast at 2014 havde været et særligt år på godt og ondt:
På den negative side har foreningen været plaget af mange indbrud i december og januar (77 indbrud i 64 haver samt indbrud i foreningens værksteder). Bestyrelsen arbejder på præventive tiltag – f.eks. videoovervågning.
En anden kedelig ting er at grenbunken ved festpladsen bliver ved at vokse. Også her arbejder bestyrelsen på tiltag.
På den positive side var sommeren 2014 fremragende, og der var rekordtilslutning til VR- og børnedag og flot fremmøde til høstfesten.
Bestyrelsen har i 2014 påbegyndt og gennemført forskellige tiltag:
* Der er indkøbt endnu en traktor samt en flishugger.
* Der er udarbejdet nye retningslinjer for byggeri som kan fås hos Jens  Behrens i have 53
* Der er fundet nyt forsikringsselskab og indhentet tilbud på ny legeplads
* Der arbejdes på at anskaffe en gravko/bobcat til håndtering af grenaffald
* Den voksende maskinpark kræver udvidelse af vognskur som også er på tegnebrættet
* Der arbejdes på at komme problemet med oversvømmelser i en del haver til livs. Måske skal der etableres øget afvanding.
* Brohaven får en regulær postadresse som tidligere varslet. Det betyder at visse have skal skifte nummer, og der skal ændres på skiltning etc.
Hans informerede desuden om at Kurt fra have 40 har indvilget i at påtager sig en række tilsyns – og arbejdsopgaver som ellers ikke ville blive løst. Derfor fritages Kurt for haveleje.
Hans afsluttede sin formandsberetning med at takke for den tillid der var blevet vist ham siden valget i 1997 og ønskede foreningen alt godt fremover.

4. Regnskab
Kasserer Hanne Habekost, have 71, fremlagde regnskab for 2014. Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
Hans Thomsen fremlagde budgetforslaget for 2015 som fremgik af regnskabet. Budgetforslaget for 2015 blev godkendt – herunder uændret haveleje. Dog opkræves, som varslet i indkaldelsen, fortsat et tillæg på 100 kr. pr. 1.9.2015 og 1.3.2016 til dækning af forventet investering i gravko/bobcat.

6. Valg
Formand Hans Thomsen modtog ikke genvalg. Kalman Legradi, have 87, blev valgt som ny formand.
* Bestyrelsesmedlem Kristian Trane Vammen blev genvalgt in absentia.
* Suppleant Jens Behrens blev valgt som bestyrelsesmedlem.
* Martin Bynge, have 101, blev valgt som ny suppleant
* Gitte Hansson blev genvalgt som revisor
* Anders Bartholdy blev genvalgt som revisorsuppleant

7. Indkomne forslag
Helle Krogaard, have 95, motiverede for sit forslag om at haveejers egen hund eller kat må opholde sig i egen have.
Der udspandt sig en livlig debat for og imod, inden forslaget blev sendt til afstemning. Resultatet blev 35 stemmer imod forslaget. Forslaget var dermed faldet.
Birgit Aanæs, have 40, motiverede for sit ændringsforslag til ordensreglernes ordlyd vedrørende brug af havemaskiner på lør- og søgnehelligdage, således at brugen begrænsedes til perioderne for hækkeklipning.
Forslaget blev bragt til afstemning, men kunne ikke mønstre tilstrækkelig tilslutning. Forslaget var dermed faldet.

8. Afslutning
Peter Rolnæs, have 86, orienterede om at det hidtidige æblelaug ikke længere kan overkomme at påtage sig arbejdet med at arrangere æblefest og presning af most. Peter opfordrede derfor til at friske kræfter overtog.
Lene Haubro, have 86, orienterede om at hun ville tage initiativ til en Facebook-side for Brohaven.
Jesper Mortensen, have 56, donerede en flaske whisky efterladt i haven af indbrudstyve til sommerfesten.
Mads fra have 9 holdt en takketale fra Prædikerens Bog til Hans.
Hans Thomsen korrigerede en fejl i den udsendte plan for 2015 (vandrør samles 16/17 april) og opfordrede til at støtte op om videreførelse af æblelaug og loppemarked.
Kalman Legradi takkede for valget, og takkede Hans for hans mangeårige virke for Brohaven. I stedet for en afskedsgave bliver der den 2/5 holdt en reception i Banely i anledning af Hans´75 års fødselsdag.
Der udråbtes et trefoldigt hurra, hvorefter generalforsamlingen officielt var afsluttet, og man overgik til bankospil.